A4119 roundabout

Mae'r Cabinet wedi cyflwyno cynnig am £1.5 miliwn o gyllid ychwanegol ar gyfer cynllun deuoli A4119 y Cyngor. Mae'n dilyn ymgynghoriad cyhoeddus lle'r oedd bron i 200 o bobl wedi cymryd rhan ynddo, gydag 80% o ymatebion ysgrifenedig yn cefnogi'r cynllun.

Ar 14 Chwefror, cytunodd y Cabinet i gynnig i'r Cyngor Llawn (ym mis Mawrth 2019) Raglen Gyfalaf gwerth £170 miliwn ar gyfer y tair blynedd nesaf, er mwyn sicrhau buddsoddiad sylweddol ar gyfer blaenoriaethau allweddol #buddsoddiadRhCT. Roedd adroddiad i'r Aelodau wedi nodi £13.1 miliwn o gyllid ar gyfer cynlluniau dan ysytriaeth, gan gynnwys £1.5 miliwn i ddeuoli'r A4119. Os yw'r Cyngor yn cytuno ar y cynllun, cyfanswm cyllid y prosiect fydd £4.58 miliwn.

Yn rhan o'r cynllun, bydd rhan 1.3 cilomedr o'r A4119, o Barc Busnes Llantrisant i Gylchfannau Coed-elái, yn cael ei deuoli er mwyn gwella llif y traffig ar adegau prysur.

Cafodd cyfarfod y Cabinet ei gynnal ddydd Iau yn dilyn wythnos o ymgynghori â thrigolion, lle cawson nhw gyfle i ddysgu rhagor am y cynllun a dweud eu dweud. Cafodd y cynlluniau eu harddangos yng Nghoed-elái ac Ynysmaerdy, ac roedd modd i'r cyhoedd hefyd eu gweld a dweud eu dweud ar-lein. Bydd y cynlluniau yn aros ar wefan y Cyngor fel bod modd i drigolion barhau i wneud hyn.

Ym mis Mehefin 2018, cymeradwyodd y Cabinet gynigion i symud y cynllun ymlaen, ac mae Cam 1 a Cham 2 o'r Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru wedi cael eu cwblhau. Roedd yr arddangosfeydd i'r cyhoedd yn rhan o gam cynllunio manwl parhaus y cynllun. Mae'r gwaith o brynu tir hefyd yn mynd rhagddo.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno i gyflwyno cynnig am £1.5 miliwn o gyllid ychwanegol ar gyfer cynllun deuoli'r A4119, Ffordd Cwm Elái. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i'w gyflwyno mewn blwyddyn ariannol yn y dyfodol. Mae'r arian yn rhan o £13.1 miliwn sydd wedi'i neilltuo ar gyfer cynlluniau dan ystryiaeth yn rhan o Raglen Gyfalaf ehangach gwerth £170 miliwn. Bydd y Cyngor Llawn yn ei ystyried ym mis Mawrth 2019.

"Daw'r cynnig cyllid yma yn fuan ar ôl ymgynghoriad llwyddiannus ar y cynllun, a ddechreuodd ar 4 Chwefror. Cafodd dwy arddangosfa gyhoeddus eu cynnal yn y gymuned, ac mae modd gweld y cynlluniau ar wefan y Cyngor o hyd. Bydd yr adborth sydd wedi dod i law yn cael ei ystyried wrth lunio'r prosiect  yn rhan o'r gwaith dylunio sy'n mynd rhagddo ar hyn o bryd. Yn ôl yr adborth sydd eisoes wedi dod i law Swyddogion, mae'r cynllun yn cael ei gefnogi am ei fod yn ceisio gwella llif y traffig ar adegau prysur.

"Mae'n adeg cyffrous i brosiect deuoli'r A4119, ac erbyn hyn, bydd dros £4.5 miliwn yn cael ei wario ar y cynllun. Hefyd, ym mis Rhagfyr 2018, cafodd y prosiect £434,000 o arian Llywodraeth Cymru yn rhan o'r Gronfa Trafnidiaeth Leol. Dyma obeithio y bydd y cyllid y mae'r cynllun wedi'i dderbyn hyd yn hyn, ynghyd â'r gefnogaeth mae'n ei gael, yn pwysleisio i drigolion bod y Cyngor wedi ymrwymo i gyflwyno'r cynllun yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14th Chwefror 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.