Combined-attendance-campaign-social-media-graphic

Mae'r darlledwr mawr ei barch a chyn pennaeth, Roy Noble OBE, wedi helpu'r Cyngor i lansio ei ymgyrch mynychu'r ysgol Mynychu Heddiw, Cyflawni Yfory, mewn cyfarfod arbennig yn Ysgol Gynradd newydd Cwmaman.

Dydd Mercher, 13 Chwefror, dechreuodd yr ymgyrch mynychu'r ysgol fydd yn gweithio'n agos gydag ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws Rhondda Cynon Taf yn swyddogol. Bydd yn atgyfnerthu'r neges i rieni a disgyblion bod mynychu'r ysgol yn hollbwysig ac yn gam cyntaf tuag at yrfa lwyddiannus yn y dyfodol. Os bydd disgybl yn colli'r ysgol, mae'n colli allan.

Arweiniodd y Pennaeth, Paul Morgan, y cyfarfod yn Ysgol Gynradd newydd Cwmaman gwerth £7.2 miliwn. Agorodd yr ysgol gyda chyfleusterau o'r radd flaenaf  ym mis Medi 2018, diolch i gyllid ar y cyd gan #buddsoddiadRhCT a rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Cafodd yr ysgol newydd ei chwblhau ochr yn ochr â buddsoddiad o £85 miliwn ar draws Gwm Rhondda a Thonyrefail yn 2018/19. Mae cynigion Ysgolion yr 21ainGanrif newydd yn cael eu hystyried ar gyfer Pontypridd a Chwm Cynon ar gyfer 2022.

Rhoddodd y darlledwr BBC Roy Noble OBE, oedd yn arfer byw yng Nghwmaman, araith ddiddorol o flaen y neuadd lawn. Dywedodd y cyn-bennaeth ei bod hi'n bwysig bod disgyblion yn mynychu'r ysgol er mwyn cyflawni eu huchelgeisiau. Anogodd y bobl ifainc i beidio rhoi'r gorau i'w breuddwydion a'u huchelgeisiau.

Canodd côr yr ysgol dri chân o flaen y cyfarfod arbennig - ‘We’re Proud of Our School’, ‘Sing a Song in Union’ and ‘A Million Dreams’. Cafodd fideo ei chwarae yn y neuadd yn dangos disgyblion Ysgol Gynradd Cwmaman yn dweud pam maen nhw'n mwynhau mynd i'r ysgol a beth hoffen nhw fod pan fydden nhw wedi tyfu i fyny.

Cafwyd areithiau hefyd yn dangos pwysigrwydd mynychu'r ysgol gan yr Aelod o'r Cabinet ar faterion plant a Phobl Ifainc, y Cynghorydd Christina Leyshon, a Chyfarwyddwr Addysg y Cyngor, Gaynor Davies.

Mae'r neges Mynychu Heddiw, Cyflawni Yfory yn cael ei hyrwyddo gan Super Fynychwr Rhondda Cynon Taf - mae'n galw ar ddisgyblion ysgolion cynradd i fod yn uwch arwr hefyd, drwy fynd i'r ysgol bob dydd. Gwnaeth y Super Fynychwr ymddangosiad arbennig yn yr achlysur lansio yng Nghwmaman. Bydd yn ymweld ag ysgolion cynradd ar draws y Fwrdeistref Sirol i ledaenu ei neges.

Hefyd, mae pob ysgol gynradd ac uwchradd yn Rhondda Cynon Taf wedi cael baner fawr i'w harddangos, er mwyn dangos eu cefnogaeth i'r ymgyrch. Bydd y Cyngor yn defnyddio ei gyfrifon cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo'r neges bresenoldeb,  a bydd menter band arddwrn yn dechrau gyda'r disgyblion cynradd o fis Medi 2019. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Meddai'r Cynghorydd Christina Leyshon, Dirprwy Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar Faterion Plant a Phobl Ifainc: "Daeth llawer o bobl i lansiad ymgyrch mynychu'r ysgol y Cyngor, 'Mynychu Heddiw, Cyflawni Yfory'. Hoffwn ddiolch i Roy Noble OBE am ei gefnogaeth, ac am ei araith wych oedd mor ddiddorol i'r disgyblion ifainc. Hoffwn hefyd ddiolch i Bennaeth Ysgol Gynradd Cwmaman, Paul Morgan, am ein croesawu ni i'r adeilad ysgol newydd gwych yma, er mwyn lansio'r ymgyrch.

"Mae gwella ffigyrau mynychu'r ysgol yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r Cyngor. Bydd yr ymgyrch newydd yma, sydd â chefnogaeth gan y Cabinet, yn helpu i atgyfnerthu pwysigrwydd y mater yma i rieni a disgyblion ar draws y Fwrdeistref Sirol.

"Un o uchafbwyntiau'r cyfarfod oedd y fideo o blant o Gwmaman yn rhannu'r hyn hoffen nhw fod pan fydden nhw wedi tyfu i fyny. Roedd y neges yn glir heddiw gan Mr Noble, Mr Morgan, y Super Fynychwr a'r Cyngor - mae modd i'n pobl ifainc fod yr hyn hoffen nhw fod, a'r cam cyntaf i gyrraedd eu huchelgais yw mynychu'r ysgol bob dydd."

Ychwanegodd y Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: "Roedd yn addas iawn fod yr ymgyrch 'Mynychu Heddiw, Cyflawni Yfory' wedi cael ei lansio yn Ysgol Gynradd newydd Cwmaman sydd werth £7.2 miliwn. Agorodd yr ysgol gyda chyfleusterau o'r radd flaenaf ym mis Medi. Mae'n enghraifft dda o'r sefydliadau addysg gwych sydd wedi cael eu darparu  drwy ein buddsoddiad Ysgolion yr 21ain Ganrif gyda Llywodraeth Cymru.

"Rydyn ni am roi'r cyfle i ragor o ddisgyblion ddysgu mewn amgylchedd ysgogol fel hyn. Wrth i ragor o fuddsoddiadau sylweddol gael eu gwneud mewn cyfleusterau newydd i ysgolion, mae ein neges i fynychu'r ysgol yn cael ei chryfhau ymhellach.

"Mae'n ardderchog gweld ymateb mor fawr gan ysgolion lleol. Mae llawer ohonyn nhw wedi codi eu baneri ar gyfer yr ymgyrch mynychu'r ysgol, sydd wedi cael eu darparu gan y Cyngor, eisoes. Rydw i'n edrych ymlaen at weld yr ymgyrch yma'n datblygu dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, wrth i'n neges ni gyrraedd rhagor o ysgolion, rhieni a disgyblion. "

Meddai Roy Noble wrth y disgyblion yng nghyfarfod ddydd Mercher: "Mae'n bleser mawr fod yma yn yr ysgol ardderchog yma heddiw. Y neges yw y gallwch chi fod yn unrhyw beth yr hoffech chi fod. Mae dod i'r ysgol pan fyddwch chi'n ddigon da i ddod wrth wraidd hynny.

"Mae gyda chi i gyd rywbeth i'w gyfrannu, rhywbeth y tu mewn i chi. Bydd yr ysgol yma bob amser yn aros gyda chi yn eich meddwl - pan fyddwch chi'n mynd ymlaen i ysgolion eraill a phan fyddwch chi mewn swydd yn y dyfodol. Peidiwch ag anghofio, os ydych chi'n cael eich siomi, ddim sut rydych chi'n disgyn sy'n bwysig, ond sut rydych chi'n dod yn ôl. Rydw i'n dymuno'n dda i chi i gyd." 

Ychwanegodd Paul Morgan, Pennaeth Ysgol Gynradd Cwmaman: "Rydyn ni wrth ein boddau bod Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi dewis ein hysgol newydd yr 21ain Ganrif i lansio ei ymgyrch mynychu'r ysgol ar gyfer 2019: 'Mynychu Heddiw, Cyflawni Yfory'.

"Mae mynychu'r ysgol yn rhywbeth sy'n effeithio arnon ni i gyd. Faint o oedolion ydych chi'n eu hadnabod sy'n dweud yn aml eu bod nhw'n difaru peidio â chymryd mwy o sylw yn yr ysgol? Gall dod i'r ysgol heddiw wneud gwahaniaeth enfawr i weddill eich bywyd. Peidiwch â gwastraffu'r cyfle. Gallwch chi fod beth bynnag yr hoffech chi fod."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13th Chwefror 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.