Clydach athletics

Bydd Aelodau o'r Cabinet yn cynnig buddsoddiad o £500,000 i gyflwyno gwelliannau sylweddol i drac athletau Brenin Siôr V yng Nghwm Clydach – a fydd yn cael ei drafod yn y Cyngor Llawn ym Mawrth 2019. 

Cytunodd y Cabinet, yn ei gyfarfod ar 14 Chwefror, i gynnig Rhaglen Gyfalaf gwerth £170miliwn dros y 3 blynedd nesaf, er mwyn gwneud buddsoddiad sylweddol pellach yn y blaenoriaethau allweddol drwy raglen #buddsoddiadRhCT. Mewn adroddiad a gafodd ei gyflwyno i'r Cabinet, cafodd £13.1m o gyllid ei neilltuo ar gyfer cynlluniau penodol – megis buddsoddiad sylweddol ar gyfer y cyfleuster athletau presennol yng Nghwm Clydach yn ystod 2019/20.

Mae'r cyhoeddiad yn dilyn ymrwymiad y Cyngor, a gafodd ei wneud ym mis Gorffennaf 2018, i wella trac Brenin Siôr V. Byddai'r prosiect – a bwrw byddai cymeradwyaeth iddo – yn parhau â gwaith y Cyngor o wella cyfleusterau athletau yn sylweddol ar draws y Fwrdeistref Sirol.

Fis Hydref 2018, darparodd Stadiwm Ron Jones y cyfleusterau athletau diweddaraf un ar gyfer Aberdâr.  Mae trac athletau ar hyn o bryd yn cael ei osod o amgylch perimedr maes chwaraeon 3G newydd ar gyfer defnydd yr ysgol a'r gymuned yn y Beddau. Y disgwyl yw i'r gwaith ddod i ben ar amser yn y gwanwyn, 2019.

Mae'r cynllun arfaethedig ar gyfer trac athletau Brenin Siôr V yn cael ei ddylunio mewn ymgynghoriad â chlybiau athletau lleol. Byddai hynny'n golygu gosod wyneb newydd ar y trac presennol, ynghyd â gwella'r mannau ar gyfer achlysuron. Byddai'r cynllun hefyd yn gwella'r system ddraenio ar y car pêl-droed presennol.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: “Mae'r Cyngor eisoes wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn cyfleusterau athletau sylweddol o well ar gyfer Cwm Clydach, a fydd yn dilyn agor Stadiwm Ron Jones yn Aberdâr yn ystod mis Hydref 2018 – a'r trac athletau newydd yn y Beddau y mae disgwyl iddo gael ei gwblhau yn y gwanwyn, eleni.

“Trwy raglen #buddsoddiadRhCT, mae'r Cyngor yn darparu cyfleusterau hamdden awyr agored ar draws Rhondda Cynon Taf, yn dilyn ei addewid i glybiau lleol i wella'r ddarpariaeth. Mae hyn yn cynnwys darparu 11 o feysydd 3G pob tywydd a 2 arall yn yr arfaeth, tra bod ein cae 3G dan do cyntaf – ac iddo achrediad y Bwrdd Rygbi Rhyngwladol ar gyfer rygbi cyswllt llawn – ar agor yng Nghanolfan Chwaraeon Rhondda Fach.

“Rydyn ni wedi cael adborth gwych oddi wrth y rheiny sy'n defnyddio Stadiwm newydd Ron Jones yn Aberdâr, ac rwy'n edrych ymlaen at y cyfleuster newydd yn y Beddau yn cael ei ddarparu cyn tymor athletau 2019. Byddai'r cyllid ychwanegol o £500,000 ar gyfer Cwm Clydach yn sicrhau bod cyfleusterau athletau o'r radd flaenaf i'w cael yn ardaloedd Cwm Rhondda, Cwm Cynon a Thaf-elái yn 2019/20.”

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14th Chwefror 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.