nantgarw

Mae'r Cyngor wedi cwblhau cynllun, sydd wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, i osod llwybr newydd yn lle llain o laswellt ger Parc Busnes Nantgarw.

Mae'r cynllun gwerth £40,000, sydd wedi'i leoli ym mhen gogleddol yr A4054 Heol Caerdydd ac i'r de o'r parc busnes, wedi ymestyn y llwybr troed presennol ar hyd y ffordd brysur. Mae'r llwybr troed newydd, sy'n ddau fetr o led, yn awr yn rhedeg gyferbyn â'r arhosfan bysiau sy'n gwasanaethu'r lôn tua'r de, ac wrth ymyl yr arhosfan bysiau tua'r gogledd

Mae'r gwaith, sydd wedi'i gwblhau i gefnogi Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, wedi cysylltu'r llwybrau troed i ddwy ochr y llain o laswellt. Mae wedi sicrhau bod llwybr cerdded i gerddwyr ar naill ochr i'r ffordd.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Dechreuodd y cynllun lleol yma yn Nantgarw ar 14 Ionawr, ac mae wedi'i gwblhau'n gynt na'r disgwyl. Sicrhaodd y Cyngor gyllid llawn Llywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun, wrth i ni barhau i fynd ar drywydd buddsoddiad allanol pwysig i ategu ein cyllid #buddsoddiadRhCT ar gyfer cynlluniau priffyrdd lleol.

"Mae ein Rhaglen Gyfalaf Priffyrdd ar gyfer 2018/19 werth £23.6 miliwn. Mae hyn yn golygu bod ein buddsoddiad llawn ar gyfer y gwasanaeth yn £91 miliwn dros y saith mlynedd ddiwethaf. Mae'r Cyngor hefyd wedi cytuno ar gyllid gwerth £23.5 miliwn dros y tair blynedd nesaf i atgyweirio a chynnal ein llwybrau troed a'n ffyrdd. Rydyn ni'n parhau i fynd ymhellach na'n dyletswydd statudol yn y maes yma drwy ddull 'cyllido carlam'.

"Y cynllun i osod llwybrau troed yn Nantgarw oedd y cynllun diweddaraf i wella a chefnogi'r ddarpariaeth Teithio Llesol yn ein cymunedau. Cyflwynodd y Cyngor Fap Rhwydwaith Integredig i Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2018, yn amlinellu'r llwybrau beicio a cherdded i'w cyflwyno dros y 15 mlynedd nesaf.

"Roedd angen rheoli traffig ar y gwaith yn Heol Caerdydd, a hoffwn ddiolch i drigolion lleol a chymudwyr am eu cydweithrediad trwy gydol y cynllun - sydd bellach wedi gwella mynediad i gerddwyr yn yr ardal yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 5th Chwefror 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.