Jobs Fair 2019 welsh

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal ei Ffair Swyddi lwyddiannus a phoblogaidd unwaith eto eleni. Bydd amrywiaeth eang o gyflogwyr yn bresennol gan gynnig swyddi gwag. Efallai dewch chi o hyd i'r swydd berffaith ar eich cyfer chi!

Gall y rhai sy'n chwilio am gyflogaeth neu sydd am symud ymlaen yn eu gyrfa neu wella'u haddysg ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn Ffair Swyddi Cyngor Rhondda Cynon Taf fis nesaf.

Yr achlysur, sy'n cael ei gynnal am ddim yng Nghanolfan Hamdden Sobell, Aberdâr rhwng 10am a 6pm ddydd Mercher 6 Mawrth, yw'r diweddaraf mewn cyfres o fentrau poblogaidd sydd wedi eu trefnu gan y Cyngor. Bwriad yr achlysuron yma yw sicrhau bod trigolion o bob oed yn cael y cyngor a'r gefnogaeth am gyflogaeth, addysg a hyfforddiant y maen nhw eu hangen.

Mae achlysuron blaenorol wedi denu dros 1,000 o ymwelwyr ar y diwrnod a'r disgwyl yw y bydd y Ffair Swyddi ar 6 Mawrth yr un mor boblogaidd, gan gynnig cynrychiolwyr o ystod eang o sefydliadau a busnesau sydd am rannu eu swyddi a'u cyfleoedd hyfforddi.

Bydd yr achlysur hefyd yn cynnwys gweithdai ar faterion allweddol, gan gynnwys cyfweliadau ac argymhellion ar gyfer cwblhau ffurflenni cais, datblygu gyrfa ym maes gofal cymdeithasol a sesiynau gwybodaeth mewn perthynas â phrentisiaethau gan gynnwys; fframweithiau cymwysterau, meini prawf mynediad, sectorau a rolau swyddi.

Yn y Ffair Swyddi bydd cyfle i gwrdd â'r Garfan Materion Addysg, Cyflogaeth, a Hyfforddiant sy wedi ennill gwobrau ac sy'n cydlynu'r Cynllun Prentisiaeth a Rhaglen i Raddedigion Cyngor RhCT a darganfod pryd bydd y broses recriwtio'n cychwyn yn 2019.

Gweld ein cwestiynau a ofynnir yn y pen

Meddai'r Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf:

"Mae ein dull mewn perthynas â materion addysg, cyflogaeth, a hyfforddiant wedi denu canmoliaeth genedlaethol. Mae hyn hyd yn oed wedi arwain at ennill Gwobr Cyflogwr Macro'r Flwyddyn yn achlysur Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2018. Bydd y Ffair Swyddi yn dangos y cyfleoedd sydd ar gael i'n trigolion, waeth beth fo'u hoedran, diddordeb neu brofiad gyrfaol.

"Mae hefyd yn ein galluogi i ymgysylltu ag ymwelwyr ynglŷn â'r gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig ar hyn o bryd a beth arall hoffen nhw ei weld.

"Rydyn ni'n paratoi pobl ifainc i weithio yn yr ystafell ddosbarth, gyda phrofiad gwaith a dysgu galwedigaethol o'r radd flaenaf. Mae ein rhaglen i Raddedigion a'n cynllun Prentisiaeth sydd wedi ennill gwobrau yn helpu pobl bob blwyddyn ac mae gennyn ni hefyd waith a hyfforddiant i helpu pobl sy'n gadael gofal i baratoi ar gyfer byw'n annibynnol.

"Mae'r cyfuniad o agwedd bellgyrhaeddol y Cyngor, cyflogwr mwyaf RhCT, a'r cyfleoedd sy'n cael eu cynnig gan ein hasiantaethau partner a busnesau'r sector preifat, yn golygu bod hwn yn achlysur na ddylech chi ei golli."

Mae'r cyflogwyr a'r darparwyr addysg a hyfforddiant a fydd ar gael drwy gydol y diwrnod yn cynnwys:

rhestr cyflogwyr
 • Abacare
 • BAM Nuttall
 • Barratt Homes
 • Care Cymru
 • Connect Assist
 • Cottam and Brookes Engineering Ltd
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
 • Drive
 • EE
 • GE
 • Hazelwood Carpentry
 • Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi
 • Mears
 • Network 75
 • Philtronics
 • Rubicon
 • Chwarae Chwaraeon
 • Principality
 • Radis Care
 • Cyngor Rhondda Cynon Taf
 • Y Llynges Frenhinol
 • SAM Drylining
 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
 • Heddlu De Cymru
 • Tectonic
 • Trivallis
 • Dŵr Cymru
 • Yprentis
 • Gwesty Parc Treftadaeth
 • Chwarae Teg
 • Trafnidiaeth Cymru
 • Awyrlu Frenhinol
 • Capgemini
 • Avon

Bydd Ffair Swyddi Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Hamdden Sobell, ddydd Mercher 6 Mawrth 2019, 10am-6pm. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: CarfanCyflogaethAddysgHyfforddiant@rhondda-cynon-taf.gov.uk Dysgwch fwy am y Ffair Swyddi yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13th Chwefror 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.