muni - Copy

Mae'r Cyngor wedi derbyn ymateb cadarnhaol gan ystod eang o bartïon â diddordeb mewn sicrhau dyfodol cynaliadwy ar gyfer Canolfan Gelf y Miwni ym Mhontypridd.

Daeth y cyfle, wedi'i ddarparu gan y Cyngor, i grwpiau neu unigolion fynegi diddorddeb mewn cydweithio â'r Cyngor i ailagor y lleoliad, i ben yn ddiweddar.

Yn ystod y broses, daeth sawl cynnig unigol i law. Ar ôl adolygiad, bydd gwahoddiad i bum mynegiant o ddiddordeb ddod am drafodaeth rhagarweiniol, cyn iddyn nhw gyflwyno cynlluniau busnes ffurfiol i'r Cyngor eu hystyried.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Mae'n braf bod y fenter, a gafodd ei sefydlu gan y Cyngor yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd, wedi derbyn chwe mynegiant o ddiddordeb ffurfiol i wireddu cynlluniau i ailagor y lleoliad.

"Mae'r cynigion yma wedi cael eu hadolygu gan Swyddogion, a bydd modd i bum allan o'r chwe mynegiant ddod am drafodaeth rhagarweiniol cyn iddyn nhw gyflwyno cynlluniau busnes ffurfiol. Mae'r ymateb yma yn gadarnhaol ac yn galonogol o ran cynaliadwyedd Canolfan Gelf y Miwni yn y dyfodol, a hynny wrth i ni weithio i sicrhau bod y lleoliad yn ailagor cyn gynted ag y bo modd.

"Yn ystod y broses, byddwn ni'n ceisio sicrhau bod model busnes credadwy a chynaliadwy, sy'n sicrhau dyfodol cadarnhaol ar gyfer Canolfan Gelf y Miwni, yn cael ei greu. Bydd y Cyngor yn gweithio'n agos gyda'r grwpiau unigol i ddatblygu'r cynlluniau yma.

"A ninnau'n Gyngor, rydyn ni'n cydnabod y byddai angen cymorth ariannol parhaus er mwyn darparu'r cyfleoedd gorau i grwpiau sydd â diddordeb mewn datblygu cynllun busnes hyfyw ar gyfer y Miwni. Bydd y Cyngor yn ystyried sut y bydd modd iddo gefnogi'r achosion busnes mwyaf hyfyw ar gyfer y lleoliad. 

"A ninnau'n Gyngor, rydyn ni'n cydnabod cefnogaeth sylweddol y cyhoedd tuag at y Miwni, felly rydyn ni'n gwneud cymaint ag y gallwn ni, a hynny o fewn y cyfyngiadau ariannol rydyn ni'n eu hwynebu ar hyn o bryd, i gefnogi dyfodol hyfyw a chynaliadwy ar gyfer y cyfleuster. Hoffen ni weld y lleoliad ar agor cyn gynted ag sy'n bosibl."

Bydd gan y mynegiannau o ddiddordeb gyfnod o ddeg wythnos i ddatblygu eu cynlluniau busnes manwl a'u cyflwyno nhw i gael eu hystyried.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 18th Chwefror 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.