Beddau track 1 - Copy

Mae'r Cyngor yn parhau i wneud cynnydd da wrth adeiladu cae chwarae 3G a thrac rhedeg newydd sbon yn y Beddau. Rydyn ni'n disgwyl byddan nhw'n cael eu cwblhau yn ystod Gwanwyn 2019.

Yn ystod ymweliad diweddar â safle'r gwaith yn Ysgol Gyfun Bryncelynnog, gwelodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew Morgan, ac Aelodau'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros Addysg a Hamdden, y Cynghorwyr Joy Rosser ac Ann Crimmings, y cynnydd sydd wedi cael ei wneud ar y cynllun hyd yn hyn.

Cyhoeddodd y Cyngor byddai cae chwarae 3G newydd yn cael ei adeiladu yn y Beddau, ar yr un pryd â chyfleuster newydd ym Mhen-y-waun. Bydd ar gael i'r ysgol a'r gymuned ei ddefnyddio. Y rhain fydd y 12fed a'r 13eg cae chwarae awyr agored 'pob tywydd' sydd wedi cael eu hadeiladu gan y Cyngor ar draws Rhondda Cynon Taf yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Bydd arwyneb siocleddfol yn cael ei osod yn y cyfleuster newydd yn y Beddau, sy’n golygu y bydd y cae’n addas ar gyfer hyfforddiant rygbi yn ogystal â phêl-droed. Bydd y cyfleuster newydd hefyd yn cynnwys trac athletau maint llawn o amgylch y cae, sy’n cynnwys trac â chwe lôn 400 metr, a thrac syth 100 metr o hyd.

Er gwaethaf y tywydd garw diweddar, mae cynnydd da wedi cael ei wneud ar y safle ac rydyn ni'n disgwyl bydd y cyfleuster yn cael ei gwblhau yng Ngwanwyn 2019. Hyd yn hyn, mae'r gwaith cloddio wedi'i gwblhau ac mae gwaith i osod yr is-sylfaen garreg a'r system ddraenio wedi dechrau.  Nesaf bydd angen gosod sylfeini'r llifoleuadau, y ffensys a gosod y sylfaen darmac.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: "Roedd yn wych ymweld â safle gwaith  adeiladu'r cyfleuster 3G a'r trac athletau newydd ar gyfer Ysgol Gyfun Bryncelynnog, a gweld sut mae'r safle'n  trawsnewid yn gyflym. Ar ôl iddo gael ei gwblhau yn y Gwanwyn, bydd y cyfleuster yn darparu cyfleoedd gwych i ddisgyblion gymryd rhan mewn chwaraeon yn yr awyr agored yn ystod eu gwersi Addysg Gorfforol.

"Mae'r cynllun yma'n un o nifer i'w gyflwyno yn ein hysgolion yn ddiweddar. Mae cae chwarae 3G newydd hefyd yn cael ei adeiladu yn Ysgol Rhydwaun ym Phen-y-waun. Mae hyn yn dilyn nifer o gynlluniau i adeiladu caeau chwarae 3G ym Mhentre'r Eglwys, Tonyrefail, Pont-y-clun, Aberdâr ac, yn fwyaf diweddar, yn Ysgol Gymuned y Porth ac yn Ysgol Gymuned Glynrhedynog fel rhan o'n buddsoddiad ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif.

"Mae'r cyfleusterau yma'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'n pobl ifainc, ac mae'r Cyngor yn sicrhau bod mwy a mwy o bobl ifainc yn cael mynediad at well cyfleusterau awyr agored. Rydw i'n edrych ymlaen at weld y safle yn Ysgol Gyfun Bryncelynnog yn parhau i drawsnewid yn ystod yr wythnosau nesaf."

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Mae'r cynllun yma yn y Beddau yn parhau â'n hymdrech uchelgeisiol i adeiladu cae chwarae 3G o fewn tair milltir i bob cartref yn Rhondda Cynon Taf. Mae 11 wedi cael eu cwblhau hyd yma ac mae dau arall yn cael eu hadeiladu. Hefyd, mae'r Cyngor wedi agor y cae chwarae 3G dan do cyntaf yn y Fwrdeistref Sirol yn ddiweddar yng Nghanolfan Hamdden Cwm Rhondda Fach ac mae wedi cael achrediad gan yr IRB ar gyfer rygbi cyswllt llawn.

"Mae nifer o fanteision i gaeau chwarae 3G o'u cymharu â chaeau glaswellt traddodiadol. Dydyn nhw ddim yn dirywio, mae modd chwarae arnyn nhw ym mhob tywydd ac maen nhw'n caniatáu i glybiau lleol barhau â'u hamserlenni hyfforddi a gemau drwy'r gaeaf. Wrth i ni adeiladu rhagor o'r cyfleusterau yma, mae'r Cyngor yn cyflawni ei ymrwymiad i glybiau chwaraeon lleol i wella'r cynnig Hamdden awyr agored.

"Ym mis Hydref 2018, agorodd Stadiwm Ron Jones yn Aberdâr sy'n gyfleuster athletau newydd gwerth £3 miliwn ar gyfer y gymuned. Bydd y cynllun yn y Beddau'n darparu trac athletau maint llawn, ac mae'r Cyngor wedi ymrwymo i wella'r trac athletau presennol yng Nghwm Clydach. Bydd hyn yn cynrychioli buddsoddiad mewn athletau ar gyfer ardaloedd Cwm Rhondda, Cwm Cynon a Thaf Elái."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11th Chwefror 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.