taff vale

Cynhaliodd Adran Briffyrdd y Cyngor ddiwrnod o weithgareddau i ddisgyblion o Donypandy er mwyn tynnu sylw at y cyfleoedd gyrfa y mae modd i fenywod fanteisio arnyn nhw yn y diwydiant peirianneg.

Roedd yr ymweliad gan ddisgyblion Blwyddyn 9, Ysgol Nantgwyn, yn rhan o Gynllun Addysg Peirianneg Cymru a'i brosiect STEM Cymru.  Nod y cynllun yw cyflwyno disgyblion i'r diwydiant peirianneg, gan roi cyfleoedd pwysig iddyn nhw gael profiad ymarferol o weithio gyda chwmnïau, busnesau ac addysg bellach.

Ddydd Mawrth, 29 Ionawr, fe aeth y disgyblion i Dŷ Sardis, Pontypridd, i fwynhau diwrnod o weithgareddau a oedd wedi'u cynnal gan fenywod sy'n beirianwyr yn Adran Briffyrdd y Cyngor. I ddechrau, cafodd y disgyblion gyflwyniad rhagarweiniol i'r maes, cyn mynd am daith gerdded o amgylch Pontypridd. Roedd hyn yn cynnwys cwis a oedd yn gofyn iddyn nhw edrych ar y ffyrdd, pontydd a strwythurau amrywiol sydd i'w gweld yn y dref - gan gynnwys y gwaith ailddatblygu ar safle Dyffryn Taf.

Roedd sgwrs gan lysgennad yn rhan o'r gweithgareddau hefyd, ac yn y prynhawn, roedd gweithgaredd ddosbarth ymarferol, lle roedd gofyn i ddisgyblion godi pontydd bach gan ddefnyddio eitemau cyffredin fel gwellt a  thâp gludiog.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd y Cyngor ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Roedd hi'n bleser gweld disgyblion o Ysgol Nantgwyn yn mwynhau eu hymweliad â Thŷ Sardis, lle roedd modd iddyn nhw gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd i fenywod yn y diwydiant peirianneg. Cafodd y disgyblion gwrdd â rhai o'r menywod sy'n beirianwyr yn Adran Briffyrdd y Cyngor, a dysgu rhywfaint am eu gwaith o ddydd i ddydd.

"Yn draddodiadol, caiff peirianneg ei ystyried yn ddiwydiant sy'n fwy addas ar gyfer dynion, ac mae hi'n bwysig ein bod ni'n annog rhagor o fenywod i ystyried gyrfa mewn unrhyw faes myd peirianneg. Mae'r Cyngor yn gwbl gefnogol o'r gwaith yma. Hoffwn ddiolch i'r grŵp o ddisgyblion a ddaeth yma o Ysgol Nantgwyn am ymgysylltu â'r peirianwyr a chymryd rhan mor frwdfrydig yn y gweithgareddau."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Chwefror 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.