Apprenticeship awards

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi ennill gwobr Macro-gyflogwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2018! Mae'r gwobrau blynyddol wedi'u cynllunio i amlygu a dathlu cyflawniadau rhagorol dysgwyr, cyflogwyr, tiwtoriaid ac aseswyr sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad Hyfforddiaethau a Phrentisiaethau Llywodraeth Cymru.

Mae adeiladu economi gref, hyrwyddo annibyniaeth a byw'n gadarnhaol i bawb, a chreu cymdogaethau y mae pobl yn ymfalchïo i fyw a gweithio ynddyn nhw yn nodau craidd CBS Rhondda Cynon Taf. Mae'r rhaglen Brentisiaethau wrth wraidd ethos y Cyngor. Mae'n cynnig cyfle i brentisiaid ddysgu a datblygu mewn sefydliad dynamig sy'n canolbwyntio ar  y dyfodol.  

Mae'r Cyngor yn gweithio gydag ystod o bartneriaid allanol, gan gynnwys Coleg y Cymoedd, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, Coleg Caerdydd a'r Fro, ac ALS Training i gyflwyno Prentisiaethau mewn gyrfaoedd amrywiol megis peirianneg, garddwriaeth, iechyd a gofal cymdeithasol, ffitrwydd, mecaneg a sain a goleuo technegol a llwyfannu.

Mae gan CBS Rhondda Cynon Taf hanes hir o gynnig prentisiaethau o ansawdd uchel. Mae dros 180 o brentisiaid wedi cael eu cyflogi ers 2012. Mae galw mawr am y swyddi hyn bob amser, gan fod y cyfleoedd yn cael eu talu, wedi'u pennu am ddwy flynedd, ac yn cynnig y cyfle i sicrhau cymwysterau cydnabyddedig ym myd diwydiant a phrofiad galwedigaethol mewn maes penodol.

Dywedodd y Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, "Mae CBS Rhondda Cynon Taf yn adnabyddus yng Nghymru am ansawdd, nifer ac ystod y prentisiaethau rydyn ni'n eu cynnig, ac mae'r wobr yma'n cydnabod hyn yn swyddogol.

"Roedd llawer o gyflogwyr da ar y rhestr fer ar gyfer y wobr yma. Serch hynny, mae'r ffaith ein bod ni wedi ennill y wobr yn dangos pa mor bwysig yw hi i ni fel sefydliad i gael gweithlu sydd wedi'i hyfforddi'n dda a chyda chefnogaeth ddigonol sy'n barod i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus da ar gyfer ein trigolion ni nawr ac yn y dyfodol.

"Fel sefydliad, rydyn ni wedi buddsoddi amser ac adnoddau sylweddol i greu cyfleoedd cyflogaeth i bobl yn ein Bwrdeistref Sirol. Rydyn ni wedi cyflogi 187 o brentisiaid o'r gymuned leol ers 2012. Rydyn ni hefyd wedi darparu cyfleoedd penodol, er enghraifft ar gyfer pobl ifainc sy'n gadael gofal, ac rydyn ni'n hynod o falch o'r rhain.

"Hoffwn ddiolch i staff Carfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant y Cyngor am eu gwaith caled drwy'r flwyddyn i sicrhau fod ein prentisiaethau'n cael y gefnogaeth i ddatblygu ac maen nhw'n barod am heriau a chyfleoedd yn y dyfodol."

Cafodd y gwobrau eu trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW), gyda chymorth partner cyfryngau, Cyfryngau Cymru. Mae'r Rhaglen Brentisiaeth yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Llongyfarchwyd Cyngor Rhondda Cynon Taf a phawb oedd yn y rownd derfynol a’r enillwyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, am osod safon aur ar gyfer Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau.  

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11th Chwefror 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.