rhondda fach 1 - Copy

Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Tylorstown ac Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn-Y-Forwyn wedi mwynhau dosbarth sgiliau rygbi gan gapten tîm rygbi'r Undeb Cymru yn achlysur ailagor swyddogol Canolfan Hamdden Rhondda Fach ar ôl iddo gael ei adnewyddu.

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol o £1 miliwn, ailagorodd y Ganolfan ei drysau ddydd Llun, 14 Ionawr ac mae eisoes wedi bod yn llwyddiant mawr. Mae dros 3,500 o bobl wedi defnyddio'r cyfleusterau newydd hyd yma. 

Yn ogystal â chreu prif fynedfa newydd a moderneiddio'r dderbynfa, mae buddsoddiad y Cyngor wedi talu am nifer o welliannau, gan gynnwys:

  • Stiwdio ffitrwydd newydd, sy'n cynnwys yr offer Technogym diweddaraf.  Dyma'r gampfa fwyaf yn unrhyw un o Ganolfannau Hamdden y Cyngor ac mae'n cynnwys pwysau rhydd, peiriannau ac offer 'cardio'
  • Stiwdio troelli ar wahân
  • Dau gae chwarae 3G dan do, sydd wedi cael eu hachredu gan yr IRB yn ddiweddar ar gyfer rygbi cyswllt llawn
  • Cyfleusterau newid sydd wedi'u huwchraddio
  • Ail neuadd wedi'i hadnewyddu

Yn fuan wedi iddo helpu Cymru i drechu'r Eidal ym Mhencampwriaeth Chwe Gwlad Guinness roedd y chwaraewr byd-enwog dros Gymru a Llewod Prydain ac Iwerddon, Alun-Wyn Jones, wrth law i ddathlu ailagor y Ganolfan.   

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a'r Gwasanaethau Treftadaeth: "Roedden ni'n falch iawn ein bod wedi gallu croesawu Alun-Wyn Jones, i ailagor Canolfan Hamdden Rhondda Fach yn dilyn buddsoddiad o £1 miliwn gan y Cyngor, sydd wedi helpu i sicrhau bod dyfodol tymor hir i'r Ganolfan.

"Mae'r cyfleusterau sydd ar gael yn wirioneddol o'r radd flaenaf a chafodd hyn ei adlewyrchu yn y twf yn nifer o bobl a ddefnyddiodd y Ganolfan yn ystod y mis cyntaf ers iddi ailagor.  Mae nifer y bobl sy'n defnyddio'r gampfa wedi cynyddu'n sylweddol o'i gymharu â'r flwyddyn ddiwethaf. Rydyn ni ar ein ffordd i gyrraedd ein nifer uchaf erioed o aelodau ym mis Chwefror. 

"Yn ogystal, mae'r caeau 3G dan do yn wych ac mae cynnydd aruthrol wedi bod o ran defnydd o'r caeau gan glybiau chwaraeon.  Mae'r IRB wedi achredu'r ddau gae chwarae yn llawn ar gyfer rygbi cyswllt llawn. Mae hyn yn golygu bod modd i dimau rygbi lleol barhau i ymarfer trwy gydol misoedd y gaeaf, waeth beth fo'r tywydd.  Mae'r rhain yn cyd-fynd yn dda â'n caeau chwarae awyr agored ar draws y sir. Rydyn ni wedi cwblhau 11 o'r caeau yma eisoes ac rydyn ni'n symud ymlaen gyda'r gwaith o adeiladu dau arall yn y Beddau ac ym Mhen-y-waun. Rydyn ni'n gweithio tuag at gyflawni ein huchelgais o ddarparu cae chwarae 3G at ddefnydd y gymuned o fewn 3 milltir o bob cartref yn RhCT.

"Yn sicr, roedd hyn yn gynllun heriol ond rydyn ni wedi gweithio'n agos gyda'n contractwyr i sicrhau bod y cynllun wedi'i gwblhau i'r safon uchaf a chyn gynted â phosibl. Hoffwn ddiolch i'n dau gontractwr, i'n trigolion ac i ddefnyddwyr y Ganolfan am eu cydweithrediad tra roedd y gwaith yn mynd yn ei flaen."

Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew Morgan: "Rydyn ni bellach wedi cynnal cynlluniau buddsoddi sylweddol ym mhob un o'n Canolfannau Hamdden sy'n eiddo i'r Cyngor i gynnig y pecynnau ffitrwydd gorau posibl i'n trigolion ar draws y Sir, yn unol â'n nod i greu RhCT iach a heini.

"Rydw i'n credu ei bod hi'n deg dweud bod nifer y defnyddwyr yn dweud cyfrolau. Ers 14 Ionawr mae dros 3,500 o bobl wedi defnyddio'r cyfleusterau newydd.  Er mwyn rhoi'r ffigyrau mewn cyd-destun, llynedd croesawodd y Ganolfan tua 2,000 o ddefnyddwyr ym mis Ionawr. Mae 2,800 wedi defnyddio'r ganolfan yn ystod  pythefnos olaf mis Ionawr ar ôl i'r ganolfan ailagor. Mae hyn yn dystiolaeth o ansawdd y cyfleuster a'i bwysigrwydd i'r gymuned leol.

"Mae ein haelodaeth Hamdden am Oes yn cynnig nifer o fuddion am gyfradd gystadleuol. Rydyn ni wedi penderfynu dileu ffioedd ymuno a ffioedd sesiwn gyflwyno i annog rhagor o'n trigolion i fanteisio ar ein hystod wych o gyfleusterau."

Mae Aelodaeth Hamdden am Oes y Cyngor yn parhau i fynd o nerth i nerth ac mae rhagor o bobl yn defnyddio cyfleusterau sy'n cael eu cynnal gan y Cyngor. Er mwyn ateb y galw, mae'r Cyngor yn parhau i gydnabod maes hamdden fel maes blaenoriaeth o ran buddsoddiad. 

Mae gan aelodau Hamdden am Oes fynediad cynhwysol i bob un o ganolfannau hamdden y Cyngor, yn ogystal â dewis o dros 250 o ddosbarthiadau ffitrwydd bob wythnos. 

Mae'n haws nag erioed i gofrestru ar gyfer aelodaeth Hamdden am Oes - ewch i'n gwefan! Bellach mae miloedd o aelodau o gynllun Hamdden am Oes ar draws Rhondda Cynon Taf

Mae cadw lle ar wers neu sesiwn yn haws nag erioed - mae modd i chi gadw lle trwy ddefnyddio ap Hamdden am Oes! 

Am ragor o wybodaeth am gyfleusterau hamdden y Cyngor, dosbarthiadau, opsiynau Aelodaeth Hamdden am Oes a rhagor, ewch i www.rctcbc.gov.uk/hamdden.

Lawrlwythwch yr ap Hamdden am Oes newydd. Am ragor o wybodaeth am ei fuddion, cliciwch yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 12th Chwefror 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.