tunnel - Copy

Mae'r Cyngor wedi cynnal ymweliad â safle Twnnel Cwm Rhondda. Yn ystod yr ymweliad â'r safle, roedd modd i gynrychiolwyr o Gyngor Rhondda Cynon Taf, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru a Sustrans gael mynediad.

Ar 15 Chwefror, roedd uwch gynrychiolwyr y sefydliadau wedi cwrdd ar ochr Castell-nedd Port Talbot o Dwnnel Cwm Rhondda. Mae pob sefydliad yn archwilio cynllun arfaethedig ar gyfer y dyfodol er mwyn ailagor y twnnel fel llwybr dwristiaeth o ardal Blaen-cwm i Flaengwynfi, gyda chymorth Cymdeithas Twneli Cwm Rhondda.

Yn ystod mis Mehefin 2018, pleidleisiodd Cynghorwyr Rhondda Cynon Taf o blaid Rhybudd o Gynnig yn gofyn i'r Cyngor gefnogi cynllun ailagor y twnnel. Mae'r cam archwilio sy'n cael ei gynnal ar hyn o bryd yn debygol o barhau dros y flwyddyn nesaf. Bydd hyn yn caniatáu cyfrifo costau a gwaith cynnal a chadw ar gyfer y cynllun arfaethedig.

Os yw'r cynllun yn symud yn ei flaen, byddai'r hen dwnnel rheilffordd yn cael ei droi'n ased i'r cyhoedd er mwyn cefnogi twristiaeth a'r economi ehangach. Dyma fyddai'r twnel beicio hiraf yn Ewrop, a'r ail hiraf yn y byd - gan sicrhau'r potensial i ddatblygu'r safle fel atyniad i dwristiaid yng Nghymru.

Aeth Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Andrew Morgan, a'r Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Gwasanaethau Treftadaeth, y Cynghorydd Ann Crimmings i ymweld â´r safle ddydd Gwener.

Roedd Cyfarwyddwr Twristiaeth Llywodraeth Cymru, Jason Thomas; Arweinydd Teithio Llesol Trafnidiaeth Cymru, Matthew Gilbert; Rheolwr Ardal Sustrans, Gwyn Smith a'r Cynghorydd Annette Wingrave o Gyngor Castell-nedd Port Talbot hefyd yn bresennol.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Roedd y Cyngor yn falch o groesawu nifer o uwch gynrychiolwyr o sefydliadau â diddordeb i Dwnnel Cwm Rhondda wrth i ni barhau i archwilio posibiliadau ailagor yr hen dwnnel rheilffordd ar ffurf llwybr gerdded a beicio. Mae'r gwaith wedi derbyn cefnogaeth gwirfoddolwyr brwdfrydig a gweithgar Cymdeithas Twneli Cwm Rhondda.

"Rydyn ni'n gwybod bod y cynllun yma wedi ennill cefnogaeth a hoffter sylweddol gan y cyhoedd ac mae ganddo botensial enfawr ar gyfer yr ardal leol ac i Gymru gyfan o ran y cynllun twristiaeth. Cafodd y potensial yma'i adlewyrchu wrth i'r Cyngor Llawn gytuno byddai'r Cyngor yn cefnogi'r cynllun yma'n swyddogol.

"Mae'r Cyngor yn deall bod yna gyfle mawr i gyflawni cynllun a allai ddarparu arlwy twristiaeth genedlaethol sydd â manteision economaidd enfawr ar gyfer ardaloedd Rhondda Cynon Taf a Castell-nedd Port Talbot. Mae angen cwblhau'r archwiliadau cyfredol er mwyn ennill dealltwriaeth well o'r cynllun busnes sydd ei angen i gefnogi'r cynllun. Roedd hi'n galonogol gweld bod sefydliadau partner yn cefnogi'r gwaith o archwilio posibiliadau gwireddu'r freuddwyd yma yn ystod yr ymweliad â'r safle a gafodd ei gynnal ddydd Gwener."

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Roedd yr ymweliad â'r safle a gafodd ei drefnu gan y Cyngor yn gyfle gwych i bob sefydliad gweld y tu fewn i Dwnnel Cwm Rhondda am y tro cyntaf. Roedd sefyll tu fewn i'r twnnel yn rhoi syniad i ni o botensial y cynllun yma. Roedd y profiad wedi galluogi'r grŵp i ddychmygu sut byddai modd trawsnewid y twnnel yn llwybr i'r cyhoedd.

"Mae twristiaeth yn rhan fawr o strategaeth economaidd Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru ac mae hyrwyddo'r hyn sydd ar gael i ymwelwyr yn ein Bwrdeistref Sirol yn flaenoriaeth ar gyfer y Cyngor. Mae gan Dwnnel Cwm Rhondda'r potensial i ychwanegu gem arall at goron ein hardal ni. Byddai modd iddo ddenu ymwelwyr o bob cwr y byd - dyma pam mae'n bwysig ein bod ni'n parhau i ddilyn y cyfle yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 15th Chwefror 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.