RFLC

Erbyn hyn, mae Tylorstown yn gartref i'r gampfa Hamdden Am Oes fwyaf yn RhCT – a'r unig gae chwarae 3G dan do yn y cymoedd sydd wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Rygbi Rhyngwladol (IRB) – a hyn i gyd yn sgil buddsoddiad o £1 miliwn gan y Cyngor yng Nghanolfan Hamdden Rhondda Fach. 

Gydag agwedd fentrus, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf a'i gontractwyr wedi gweithio dos y flwyddyn ddiwethaf i greu canolfan o ragoriaeth ym maes chwaraeon yng Nghwm Rhondda Fach. 

Pan fydd y ganolfan yn agor ddydd Llun (14 Ionawr), caiff ymwelwyr fanteisio ar sesiwn gyntaf yn y gampfa AM DDIM. Bydd modd i'r rhai sy'n hoffi'r hyn maen nhw'n ei weld hefyd ymuno â chynllun Hamdden am Oes a manteisio ar sesiwn gyflwyno AM DDIM a hyn i gyd heb orfod talu ffi ymuno. 

 Erbyn hyn, mae dau atyniad rhagorol yn y ganolfan – campfa enfawr newydd gydag offer sydd ddim ar gael yn unman arall yng Nghymru, a dau gae 3G dan do, sydd wedi'u cymeradwyo'n llawn ar gyfer hyfforddiant rygbi ymhlith pethau eraill. 

Yn rhan o'r gwaith ailwampio, mae derbynfa newydd sbon wedi cael ei chreu yn ogystal â Stiwdio Troelli fodern lle bydd modd i ddefnyddwyr gystadlu yn erbyn ei gilydd a seiclo ar dirluniau "rhithwir". 

Yng Nghanolfan Hamdden Rhondda Fach y mae'r gampfa fwyaf o'r naw campfa Hamdden am Oes yn Rhondda Cynon Taf erbyn hyn. Mae ynddi 80 o beiriannau ymarfer sy'n cynnwys peiriant traws-ymarfer enfawr – y mwyaf yng Nghymru. 

Mae hefyd yn cynnwys yr ystod fwyaf o offer ffitrwydd sydd â phlatiau – peiriannau i gryfhau'r frest, yr ysgwyddau a rhai sy'n gwella cryfder. Yn ogystal â hynny, mae ystod enfawr o offer rhedeg, rhwyfo, camu a beicio ynghyd ag ardal pwysau rhydd. 

Mae'r gampfa a'r ystafelloedd troelli, y mae modd eu cyrraedd o'r dderbynfa newydd, yn darparu cyfle perffaith i dimoedd a chlybiau sydd am fanteisio ar yr unig gaeau artiffisial sydd wedi'u cymeradwyo gan y Bwrdd Rygbi Rhyngwladol. 

Mae'r ddau gae dan do yn y Ganolfan wedi'u harolygu a'u hachredu gan y Bwrdd Rygbi Rhyngwladol, sy'n eu gwneud nhw'n berffaith ar gyfer hyfforddiant rygbi cyswllt a rhagor. 

Mae hyn yn golygu bod modd i dimoedd a chwaraewyr fanteisio ar gyfleusterau hyfforddiant ac ymarfer eithriadol beth bynnag yw'r tywydd a gweithio tuag at eu nodau ffitrwydd ac athletig yn y gampfa. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth: "Mae adeg gyffrous o'n blaenau ni yng Nghanolfan Hamdden Rhondda Fach. Mae'r Ganolfan wastad wedi bod yn ffefryn gan ei chwsmeriaid, ac mae'r buddsoddiad o £1 miliwn gan y Cyngor wedi mynd â hi i'r lefel nesaf.

"Mae'r gampfa newydd yn enfawr ac mae ganddi offer sydd ddim ar gael mewn unman arall yng Nghymru. Yn ogystal â'r ffaith bod yr offer yn unigryw, mae hefyd gymaint o ddewis, sy'n golygu bod rhywbeth yno i bawb.

"Rwy'n annog pobl i gymryd mantais o'r sesiwn gyntaf AM DDIM yn yng Nghanolfan Hamdden Rhondda Fach. Bydd hyn yn rhoi'r cyfle i chi roi cynnig ar yr offer gyda chymorth ein staff cyfeillgar ac arbenigol, a fydd yn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar eich amser yn y gampfa.

"Bydd gwybodaeth y staff yn ei gwneud hi'n bosibl i chi lunio cynllun fydd yn eich galluogi chi i gyrraedd eich nodau personol, boed hynny'n paratoi ar gyfer achlysuron hanner marathon, triathlon neu 'iron man', colli pwysau, tynhau'ch cyhyrau neu ddod yn fwy iach yn 2019.

"Mae'n bwysig cofio bod modd i bawb sydd dros 11 oed ddefnyddio ein campfeydd. Mae aelodaeth ar gyfer y rhai dan 16 oed a thros 60 oed yn costio dim ond tua £5 yr wythnos, sy'n golygu ei bod hi'n ffordd gadarnhaol a fforddiadwy o dreulio eich amser cymdeithasol.

"Ar rai diwrnodau, bydd y gampfa newydd yn agor yn gynnar (6.30am) ac yn cau yn hwyr (9pm) felly os byddwch chi'n teithio trwy Gwm Rhondda Fach ar eich ffordd i'r/o'r gwaith, mae'n lle cyfleus i alw heibio iddo ac ymarfer.

"Mae ychwanegu'r cyfleusterau hyfforddi dan do yn golygu bod Canolfan Hamdden Rhondda Fach yn lle cyffrous i fod ynddo ac rydyn ni'n gobeithio bod y buddsoddiad yma yn dangos unwaith eto ein hymrwymiad i ddarparu cyfleusterau er budd y gymuned ac er budd ein haelodau Hamdden am Oes."

Rhondda Fach yw'r cynllun mwyaf diweddar i gael ei gwblhau gan Gyngor Rhondda Cynon Taf drwy #buddsoddiadRhCT. Mae'r rhaglen barhaus yma hefyd wedi cynnwys agor Canolfan Hamdden Sobell newydd yn Aberdâr a gwaith ailddatblygu a gwella sylweddol yn y Ddraenen Wen, Bronwydd, y Rhondda ac Abercynon.

Byddwch yn Fwy Heini

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â'n canolfannau hamdden, yr amserlenni a sut i ymuno, ewch i: www.www.rctcbc.gov.uk/hamdden.

Mae modd i chi hefyd ddod o hyd i'ch canolfan hamdden leol neu eich hoff ganolfan hamdden ar Facebook a chael y newyddion diweddaraf yn ogystal â gwybodaeth am achlysuron a chynigion.

Mae aelodaeth Hamdden am Oes yn ffordd hawdd a fforddiadwy o fwynhau hamdden yn y naw canolfan. Mae'n cynnig mynediad di-ben-draw i gampfeydd, dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon dan do ym mhob un o naw canolfan hamdden y Cyngor.

Aelodaeth Hamdden am Oes – Ymunwch Heddiw

Fe gewch chi ddewis o blith 350 o ddosbarthiadau a defnyddio'r canolfannau hamdden i gyd. Mae gostyngiadau ar gyfer plant a phobl hŷn a'r rheiny sy'n cael budd-daliadau cymwys. Mae modd arbed rhagor hefyd gan ddibynnu ar sut byddwch chi'n talu.

Mae modd i chi gofrestru ar gyfer y cynllun Hamdden am Oes ar-lein. Mae'r ap Hamdden am Oes ar gael i bob aelod sy'n gadael i chi weld yr amserlenni a chadw lle mewn dosbarth ffitrwydd hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw.

Mae modd i bob aelod Hamdden am Oes fanteisio ar sesiwn gyflwyno am ddim gyda phobl broffesiynol gymwys sydd hefyd yn darparu cymorth a chyngor parhaus. Fydd dim rhaid talu ffi i ymuno ac mae'r prisiau aelodaeth wedi'u rhewi.

Lawrlwythwch yr ap Hamdden am Oes nawr

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Ionawr 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.