Modernising-Care-graphic-WELSH

Bydd modd i drigolion lleol gael dweud eu dweud ar y cynigion i foderneiddio gwasanaethau gofal ar gyfer pobl hŷn yn Rhondda Cynon Taf – trwy ymgynghoriad 12 wythnos ar opsiynau yn y dyfodol ar gyfer gwasanaethau gofal preswyl a gofal oriau dydd.

Ym mis Tachwedd 2018, cytunodd Aelodau o'r Cabinet i ymgynghori ar opsiynau trawsnewidiol ar gyfer darpariaeth gofal yr Awdurdod Lleol. Roedd y cynigion a gafodd eu cyflwyno yn nodi'r opsiynau i fuddsoddi'n sylweddol a moderneiddio gwasanaethau gofal preswyl a gofal oriau dydd i ddiwallu anghenion trigolion hŷn yn well. Bydd y cyfnod ymgynghori yn cychwyn ddydd Llun, 14 Ionawr, ac yn para am 12 wythnos. Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben 8 Ebrill.

Yn ystod y cyfnod yma, bydd y Cyngor yn darparu gwybodaeth am y cynigion i'r bobl sy'n byw yn yr 11 cartref gofal preswyl. Yn ogystal â hyn, bydd y Cyngor yn cynnig cymorth eiriolaeth lle bo angen. Bydd y Cyngor hefyd yn ysgrifennu at berthnasau ac unrhyw randdeiliaid allweddol.

Bydd sesiynau ymgysylltu yn digwydd gyda staff a thrigolion ym mhob cartref gofal, ynghyd â staff a defnyddwyr canolfannau oriau dydd y Cyngor yn Nhonyrefail, Trecynon, Riverside, Glynrhedynog a Bronllwyn.

Bydd modd i aelodau'r cyhoedd ddod o hyd i wybodaeth am y cynigion drwy dudalen benodol ar wefan y Cyngor o'r 14 Ionawr. Bydd cyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Cyngor hefyd yn cael eu defnyddio er mwyn hyrwyddo'r ymgynghoriad, gan gyfeirio defnyddwyr at hafan yr ymgynghoriad.  Yma, bydd modd lleisio barn drwy arolwg ar-lein, tra bydd achlysuron 'galw heibio' cyhoeddus yn digwydd yn y lleoliadau canlynol:

  • Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Ystrad - 13 Mawrth 2019 (2pm - 8pm).
  • Canolfan Hamdden Sobell, Aberdâr - 21 Mawrth 2019 (2pm - 8pm).
  • Canolfan Hamdden Llantrisant - 28 Mawrth 2019 (2pm - 8pm).

Wrth wraidd y cynigion y mae buddsoddiad arfaethedig gwerth £50 miliwn i wasanaethau Gofal Ychwanegol ar draws Rhondda Cynon Taf; er mwyn adeiladu pum cyfleuster newydd sbon a chynyddu cyfanswm nifer y lleoedd Gofal Ychwanegol yn y Fwrdeistref Sirol i 300.

Mae Gofal Ychwanegol yn darparu llety modern sy'n galluogi trigolion i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi eu hunain. Maen nhw'n adeiladau modern a phwrpasol lle mae gan drigolion fynediad 24/7 i gymorth penodol ar gyfer eu hanghenion.

Yn dilyn adolygiad annibynnol, mae'r opsiynau canlynol dan sylw yn yr ymgynghoriad:

Gofal Preswyl

OPSIWN 1 – Parhau â'r trefniadau presennol.

OPSIWN 2 – Dadgomisiynu pob un o gartrefi gofal y Cyngor.

OPSIWN 3 – Bod y Cyngor yn cadw rhai o'i gartrefi gofal preswyl, er mwyn canolbwyntio ar ofal cymhleth. Dyma'r opsiwn y mae'r Cyngor yn ei ffafrio.

Gofal Oriau Dydd

OPSIWN 1 – Parhau â'r trefniadau presennol.

OPSIWN 2 – Digomisiynu'r pum canolfan gofal oriau dydd yn raddol, gan gyflwyno model gwasanaeth newydd sy'n cynnig gwasanaethau a chyfleoedd cyffredinol i bobl hŷn mewn Canolfannau Cymuned, ynghyd â gwasanaethau oriau dydd ar gyfer anghenion gofal sydd wedi'u hasesu a gofal dementia arbenigol. Dyma'r opsiwn y mae'r Cyngor yn ei ffafrio.

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a Phlant: "Rydyn ni'n deall bod gofal preswyl a gofal oriau dydd yn wasanaethau Cyngor pwysig iawn. Mae'r Cyngor o'r farn mai moderneiddio gwasanaethau gofal ar gyfer pobl hŷn nawr yw'r peth iawn i'w wneud, ac ar yr adeg iawn.

"Bydd modd i bobl leol ddweud eu dweud drwy sawl dull yn ystod y cyfnod ymgynghori 12 wythnos. Bydd y Cyngor yn cysylltu'n uniongyrchol â defnyddwyr gofal preswyl a gofal oriau dydd, ynghyd â pherthnasau a rhanddeiliad allweddol. Tra bydd gan aelodau'r cyhoedd fynediad at wybodaeth bwysig a chael cyfle i gyfrannu at y broses ar lein neu wyneb yn wyneb.

“Mae gan ein gwasanaeth gofal preswyl presennol staff rhagorol ac mae wedi gwasanaethu'r Fwrdeistref Sirol yn dda ers degawdau, ond mae'r hyn sy'n cael ei gynnig ar hyn o bryd yn seiliedig ar fodel gofal mwy traddodiadol. Mae llawer o'r eiddo yn dangos eu hoedran, a nid dim ond drwy gyflwr yr adeiladau, ond yn eu dyluniad a'u pwrpas sylfaenol.

“Mae gan y Cyngor ddyletswydd i ailasesu'r model yma er mwyn diwallu anghenion newidiol y cenedlaethau hŷn. Mae'r cynigion wedi'u seilio ar ddyheadau uchel sydd yn yr un cyfleuster Gofal Ychwanegol sydd ar gael ar hyn o bryd yn Rhondda Cynon Taf, yn Nhŷ Heulog yn Nhonysguboriau. Barn y Cyngor yw y dylai Gofal Ychwanegol fod ar gael i ragor o bobl, ac mae'r pum cyfleuster newydd sydd wedi'u cytuno gan y Cabinet yn flaenorol, wrth wraidd yr opsiynau sydd wedi'u cyflwyno - ynghyd â chadw gofal cymhleth yng nghyflenwad gwasanaethau'r Cyngor.

“O ran gofal oriau dydd, rydyn ni wedi gweld gostyngiad mawr yn nifer y defnyddwyr yn ein pum canolfan. Ym mis Medi 2018, roedd cyfartaledd o 200 o bobl y dydd yn defnyddio'r gwasanaeth. Rydyn ni'n rhagweld y bydd y niferoedd yma'n parhau i ddisgyn. Eto, mae'r cynigion yn ceisio manteisio ar Ofal Ychwanegol, ynghyd â rhaglen Canolfannau Cymuned y Cyngor, mewn model newydd lle mae darpariaeth fewnol y Cyngor yn canolbwyntio ar ofal cymhleth.

"Hoffwn i annog trigolion i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad 12 wythnos helaeth, drwy ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar dudalen we'r ymgynghoriad, cwblhau'r arolwg a dod i un o'r achlysuron 'galw heibio'".

Bydd y deunydd ymgynghori yn cael ei gyhoeddi 14 Ionawr drwy'r ddolen ganlynol: www.rctcbc.gov.uk/ymgynghori.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Ionawr 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.