muni - Copy

Bydd y Cyngor yn agor y broses ffurfiol i sicrhau tenant newydd i gymryd Canolfan Gelf y Miwni ar brydles o ddydd Llun (Ionawr 14).

Bydd y cyfnod o bythefnos yma'n rhoi cyfle i bartïon sydd â diddordeb gyflwyno mynegiant o ddiddordeb yn ffurfiol i ddarparu dyfodol cynaliadwy ar gyfer y Ganolfan fel lleoliad adloniant celfyddydol. 

Mae cychwyn y broses yma'n gam pwysig arall i sicrhau bod y Ganolfan yn ailagor ei drysau. Bydd y Cyngor yn anelu at weithio gyda'r tenant o ddewis erbyn Mawrth 2019, gyda'r bwriad o gwblhau prydles drosglwyddo erbyn Mai 2019. (Gall y dyddiad yma newid gan ddibynnu ar y cynigion sy'n cael eu derbyn).

Wrth siarad ar y datblygiad pwysig pellach yma, meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Diwylliant: "O ddydd Llun, ac am gyfnod o bythefnos, bydd y Cyngor yn gwahodd grwpiau masnachol neu gymunedol a mentrau cymdeithasol i gyflwyno mynegiant o ddiddordeb cychwynnol i gymryd yr adeilad yma ar brydles drosglwyddo.

"Dyma gam cadarnhaol arall yn y broses i ailagor drysau Canolfan Gelf y Miwni i'r cyhoedd.

"Rhan allweddol o'r broses fydd rhoi tystiolaeth o ymrwymiad i weithio gyda phartneriaid cymuned, a pharatoi cynllun busnes sydd wedi'i gefnogi gan drefniadau llywodraethu cadarn.

"Drwy'r broses yma, mae'r Cyngor yn chwilio am gynigion arloesol, creadigol a chynaliadwy gan un ai sefydliadau masnachol neu sefydliadau cymuned i ailddatblygu'r lleoliad cerddoriaeth ac adloniant allweddol yma sydd yng nghanol y dref.

"Mae Pontypridd eisoes yn cael budd o fuddsoddiadau sylweddol, gan gynnwys ailddatblygu safle Dyffryn Taf a'r YMCA; y gwaith datblygu ac adfer parhaus sy'n mynd rhagddo ym Mharc Coffa Ynysangharad a'r safle cydweithio creadigol newydd, ADDO.  

"Gobaith y Cyngor yw y bydd Canolfan Gelf y Miwni yn cyd-fynd â'r ddarpariaeth ddiwylliannol sydd i'w chael yn y dref eisoes, yn ogystal â'r ddarpariaeth ddiwylliannol sydd ar y gweill."

Bydd gofyn i'r rheiny sydd â diddordeb lofnodi cytundeb am brydles drosglwyddo sy'n para o leiaf 10 mlynedd. 

Y dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb fydd dydd Llun 4 Chwefror 2019 erbyn 5pm.

Ar ôl hynny, caiff sefydliadau dethol wybod fod ganddyn nhw 6 wythnos arall i gyflwyno Cynllun Busnes â chostau llawn. Rhaid i'r cynlluniau yma ddangos bod y cynigion yn diwallu anghenion y Cyngor a'r gymuned, a'u bod nhw'n ymarferol ac yn gynaliadwy. 

Nodwch fod ffurflenni Mynegi Diddordeb bellach ar gael ar ein tudalennau RhCT Gyda'n Gilydd

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Ionawr 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.