Meet the buyer 2017-23

Mae Cyngor RhCT yn gwahodd cwmnïau lleol i achlysur 'Cwrdd â'r Prynwr' AM DDIM  yn Rhondda Cynon Taf, gan roi'r cyfle iddyn nhw rwydweithio gyda busnesau a sefydliadau eraill. 

Bydd yr achlysur yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant ddydd Iau, 7 Chwefror. Bydd y drysau ar agor o 10am tan 4pm ac nid oes rhaid cadw lle ymlaen llaw. 

Mae busnesau lleol yn cael eu gwahodd i gyfarfod â rhai o sefydliadau mawr y rhanbarth i drafod y cyfleoedd busnes sydd ar gael iddyn nhw. 

Dyma gyfle perffaith i rwydweithio. Bydd sefydliadau o'r sector gyhoeddus ac o'r sector breifat sydd ag arian i'w wario yn dod. 

Bydd modd i ymwelwyr gael rhagor o wybodaeth am sut i ddod yn rhan o'r gadwyn gyflenwi, drwy gyflenwi nwyddau a/neu wasanaethau neu drwy ddod yn is-gontractwyr i gwmnïau eraill. 

Dywedodd Y Cynghorydd Bwrdeistref Sirol Mark Norris, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Corfforaethol: "Mae ein hachlysuron Cwrdd â'r Prynwyr bob amser yn llwyddiant ysgubol ac mae llawer o fusnesau'n dod iddo. 

"Mae'r Cyngor yn ymfalchïo yn ei ymagwedd wobrwyol at gaffael ei nwyddau a'i wasanaethau drwy gynnal achlysuron fel yr achlysur yma a thrwy gefnogi'r holl waith gwych sy'n cael ei wneud ar draws ein Bwrdeistref Sirol. 

"O'r bwyd sy'n cael ei weini yn ein hysgolion a'n cartrefi gofal i'n hadeiladau addysg newydd sydd werth miliynau o bunnoedd a'n holl gynlluniau priffyrdd, mae'r rhain i gyd yn cael eu darparu drwy system gaffael effeithiol a chadarn y Cyngor. 

"Mae hyn yn sicrhau bod y Cyngor a'i Drethdalwyr yn cael gwerth eu harian drwy gael y nwyddau a'r gwasanaethau gorau posibl am y pris gorau. 

"Ein hachlysur Cwrdd â'r Prynwyr yw'r lle perffaith i siarad â phobl sydd â meddylfryd tebyg i chi. Mae hefyd yn gyfle i gasglu gwybodaeth, o sut i ddechrau eich busnes eich hun; cymorth i'w redeg yn effeithiol; cyngor am sut i ehangu a datblygu eich gweithlu, gwybodaeth am gyfleoedd i gael cyllid a gwybodaeth am sut i wneud cais i gael contractau. 

 "Mae 98.9 y cant o gontractau'r Cyngor ar hyn o bryd gyda chwmnïau yn rhanbarth De Cymru, felly peidiwch â cholli'ch cyfle i fod yn un ohonyn nhw." 

Bydd yna hefyd gyngor a gwybodaeth ar gael ynghylch cyflwyno lleoliadau gwaith a phrentisiaethau yn eich busnes a'r cymorth sydd ar gael i wneud hyn. 

Gwrdd â'r prynwr Gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf caffael

Bydd achlysur Cwrdd â'r Prynwyr nesaf y Cyngor yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant ddydd Iau, 7 Chwefror. Mae'r drysau ar agor i'r cyhoedd o 10am tan 4pm.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Chwefror 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.