Day-Care-graphic-WELSH

Bydd y Cyngor yn dechrau ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos lle bydd modd i drigolion gael dweud eu dweud ynglŷn â'u Canolfan Oriau Dydd yn y gymuned.

Ym mis Tachwedd, cytunodd Aelodau o'r Cabinet i archwilio modelau darparu eraill – ac ymgynghori ar y rheiny – ar gyfer ei Ganolfannau Oriau Dydd yn y Gymuned yn y Gilfach-goch, Trewiliam, Y Gelli, a'r Maerdy – oherwydd bod dim llawer o bobl yn eu defnyddio. Fydd yr ymgynghoriad ddim yn cynnwys Canolfan Oriau Dydd Alec Jones, achos bod y Cyngor wedi ymgynghori ar ddyfodol honno yn barod yn rhan o'r strategaeth arfaethedig i adfywio'r Porth.

Mae Canolfannau Oriau Dydd yn y Gymuned yn darparu gweithgareddau dyddiol ar gyfer pobl 50 oed ac yn hŷn, a phrydau twym sy'n cael cymhorthdal y Cyngor. Cafodd yr ymgynghoriad ei argymell mewn adroddiad i'r Cabinet ym mis Tachwedd 2018 oherwydd y niferoedd bach o bobl yn defnyddio'r gwasanaeth, a'r galw bach am brydau – gan olygu costau cynyddol i'r Cyngor. Yr amcangyfrif yw bydd eisiau tua £500,000 o waith trwsio a chynnal a chadw dros y pum mlynedd nesaf ar yr adeiladau.

Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ddydd Llun, 21 Ionawr, ac yn dod i ben ar 4 Mawrth. Mae modd i drigolion gael dweud eu dweud trwy lenwi'r ffurflen ar-lein ar dudalen ymgynghori'r Cyngor, neu ysgrifennu aton ni, trwy'r cyfeiriad isod. Bydd 2 sesiwn 'galw heibio' hefyd ym mhob Canolfan fel bydd modd i breswylwyr gael dweud eu dweud:

  • Canolfan Oriau Dydd Tŷ Teifi y Maerdy

Dydd Mercher, 30 Ionawr, a dydd Gwener, 8 Chwefror, (12.00pm-2.00pm)

  • Canolfan Oriau Dydd Brynnar Jones, y Gelli

Dydd Gwener, 1 Chwefror a dydd Mercher, 6 Chwefror, (12.00pm-2.00pm)

  • Canolfan Oriau Dydd Tŷ Nazareth, Trewiliam

Dydd Mercher, 13 Chwefror, a dydd Gwener, 1 Mawrth, (12.00-2.00pm)

  • Canolfan Oriau Dydd y Gilfach-goch

Dydd Gwener, 15 Chwefror a dydd Mercher, 27 Chwefror, (12.00pm-2.00pm)

Gallai'r dull darparu arall gynnwys model Canolfan Gymuned, neu fod sefydliadau presennol yn y trydydd sector yn eu darparu. Mae Cabinet wedi cytuno byddai unrhyw gyfraniad tuag at Gynllun Ariannol Tymor Canolig y Cyngor yn rhan o fodel darparu arall yn cael ei ddefnyddio i gynnal gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion.

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a'r Gymraeg: "Cytunodd Cabinet ag argymhellion swyddog mewn adroddiad i ymgynghori ar ddyfodol ein Canolfannau Oriau Dydd yn y Gymuned. Nododd yr adroddiad niferoedd bach sy'n defnyddio pob canolfan, gan gynnwys galw bach iawn am brydau sy'n cynyddu costau i'r Cyngor – mewn un achos, mae hynny bron yn £17 y pryd.

“Mae hynny, ynghyd â thua hanner miliwn o bunnoedd o waith trwsio a chynnal a chadw i'w wneud ar draws ein Canolfannau Oriau Dydd yn y Gymuned, yn awgrymu nad oes modd i'r model presennol ddiwallu anghenion na bodloni disgwyliadau pobl hŷn yn Rhondda Cynon Taf. Dyna pam gytunodd y Cabinet i ymgynghori â defnyddwyr y gwasanaeth, i weld sut mae modd iddyn nhw gael eu rhedeg yn fwy effeithiol yn y dyfodol.

“Gallai dull arall o ddarparu fod ar ffurf model Canolfan Gymuned (hyb) a gafodd gymeradwyaeth y Cabinet ym mis Ebrill 2018, gan roi cymeradwyaeth i'w cyflwyno nhw mewn hyd at 10 cymuned yn y dyfodol. Mae Canolfannau Cymuned (hybiau) yn dod â nifer o wasanaethau o dan un to, gyda nifer o fanteision – adeiladau mwy pwrpasol at y diben, dewis gwell o wasanaethau cyhoeddus, a dull mwy effeithiol o ran costau.

“Byddwn i'n annog trigolion a defnyddwyr rheolaidd y gwasanaeth i gael dweud eu dweud yn yr ymgynghoriad 6 wythnos o 21 Ionawr. Mae'n bwysig iawn bod y Cyngor yn clywed barn pobl ynghylch darparu'r gwasanaeth yma, er mwyn llunio unrhyw gynigion yn y dyfodol.”

I fwrw'ch sylwadau, ewch i'r dudalen ymgynghoriadau ar wefan y Cyngor o 21 Ionawr: www.rctcbc.gov.uk/ymgynghori. Mae modd i chi hefyd ysgrifennu at y Cyngor yn rhad-ac-am-ddim, trwy RHADBOST, RSBU-HJUK-LSSS, Materion Ymchwil ac Ymgynghori, Y Pafiliynau, Cwm Clydach, CF40 2XX.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 16th Ionawr 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.