Tonyrefail Primary School - August 2018-15

Bydd y Cyngor yn cynnal nifer o achlysuron ymgynghori cyhoeddus ym mis Ionawr lle bydd modd i drigolion ddweud eu dweud ar gynigion gwerth £37.4 miliwn i gyflwyno cyfleusterau Ysgolion yr 21ain Ganrif ym Mhontypridd.

Ym mis Hydref 2018, cytunodd y Cabinet i ymgynghori ar gynigion ar gyfer y don ddiweddaraf o fuddsoddiad gan y Cyngor ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiad o £37.4 miliwn ym Mhontypridd a chyfleusterau newydd yng Nghwm Cynon Uchaf gwerth £23.9 miliwn erbyn 2022. Mae hyn yn dilyn adeiladu cyfleusterau newydd gwerth £85 miliwn yng Nghwm Rhondda a Thonyrefail yn ystod 2018/19 ac Ysgol Gynradd newydd gwerth £7.2 miliwn yng Nghwmaman.

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar gyfer y cynigion ym Mhontypridd ym mis Hydref 2018 ac mae'n dod i ben ar 31 Ionawr, 2019. Mae'r cynigion yn cynnwys ysgolion pob oed newydd ar y safleoedd lle mae Ysgol Uwchradd Pontypridd ac Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen ar hyn o bryd, ysgol gynradd Gymraeg newydd ar safle presennol Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, a Chanolfannau Rhagoriaeth Ôl-16 yn y Beddau a Threfforest. Gweler y cynigion isod:

Bydd pum achlysur 'galw heibio' i drigolion yn cael eu cynnal yn ystod y mis yma. Byddan nhw'n cynnig cyfleoedd i rieni a'r cyhoedd alw heibio i drafod y cynigion. Bydd croeso i bawb ym mhob achlysur:

Ysgol Gyfun y Cardinal Newman Eglwys Gatholig Rhufain

Dydd Mawrth, 15 Ionawr (3pm tan 6pm).

Ysgol Gyfun Bryncelynnog

Dydd Mercher, 16 Ionawr 2019, (3pm tan 6pm).

Canolfan i Blant Rhydfelen (mae'r ganolfan yn cynnal achlysur er mwyn trafod y cynigion ar gyfer yr ymgynghoriad)

Dydd Iau, 17 Ionawr (4pm tan 6pm).

Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen

Dydd Mawrth, 22 Ionawr (3pm tan 6pm).

 Ysgol Uwchradd Pontypridd

Cynigion Ysgol Uwchradd Pontypridd ac Ysgol Gynradd Cilfynydd. Dydd Iau, 24 Ionawr (3pm tan 6pm).

 

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: "Cytunodd y Cabinet i'r Cyngor gynnal ymgynghoriad helaeth mewn perthynas â'r cynigion £37.4 miliwn yma, a fyddai'n trawsnewid y ddarpariaeth addysg yn ardal ehangach Pontypridd erbyn 2022. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i wella ein harlwy addysg ledled y Fwrdeistref Sirol, gan ddarparu amgylcheddau dysgu ysgogol sy'n rhoi'r cyfle gorau posibl i'n pobl ifainc trwy gydol eu blynyddoedd yn yr ysgol.

"Os bydd y cynigion ar gyfer Pontypridd yn cael eu cytuno, bydden nhw'n cynrychioli'r don ddiweddaraf o fuddsoddiad Ysgolion yr 21ain Ganrif gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru. Mae cannoedd o'n disgyblion yn manteisio ar gyfleusterau newydd sbon sydd  wedi cael eu cwblhau ar gyfer blwyddyn ysgol 2018/19. Mae'r rhain yn cynnwys ysgolion newydd yng Nghwmaman, y Porth a Thonypandy ym mis Medi.

"Mae croeso i bawb fynychu un o'r achlysuron 'galw heibio' ym Mhontypridd. Mae'r rhain yn cynnwys ysgolion newydd ar gyfer y Ddraenen Wen a Chilfynydd, ysgol newydd ar gyfer yr ardal sy'n cael ei gwasanaethu ar hyn o bryd gan Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton ac Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn er mwyn ehangu'r capasiti Cyfrwng Cymraeg, a datblygu Canolfannau Rhagoriaeth Ôl-16 yn y Beddau a Threfforest."

 Mae rhagor o wybodaeth am y cynigion ar gael ar dudalen Ymgynghoriadau gwefan y Cyngor - ynghyd â holiadur i drigolion gael dweud eu dweud. Ewch i https://www.rctcbc.gov.uk/ymgynghori.

Dyma'r cynigion: 

  • Ysgol 'pob oed' newydd ym Mhontypridd, gan fuddsoddi £4.7 miliwn mewn cyfleusterau newydd ar safle presennol Ysgol Uwchradd Pontypridd.
  • Ysgol 'pob oed' newydd yn y Ddraenen Wen, gan fuddsoddi £12 miliwn mewn cyfleusterau newydd ar safleoedd presennol Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen ac Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen.
  • Ysgol newydd werth £10.7 miliwn er mwyn gwella a chynyddu'r ddarpariaeth o ran addysg gynradd cyfrwng Cymraeg.
  • Datblygu Canolfannau Rhagoriaeth Ôl-16 yn Ysgol Gyfun Bryncelynnog, y Beddau, a Choleg y Cymoedd, Nantgarw - gan fuddsoddi £10 miliwn yn y ddarpariaeth chweched dosbarth newydd yn Ysgol Bryncelynnog. 

Byddai angen gwneud y newidiadau canlynol er mwyn rhoi'r cynigion yma ar waith:

  • Cau Ysgol Uwchradd Pontypridd ac Ysgol Gynradd Cilfynydd, gyda'r disgyblion yn cael eu trosglwyddo i'r ysgol 3-16 oed newydd yn Ysgol Uwchradd Pontypridd.
  • Cau Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen, Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen ac Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, gyda'r disgyblion yn cael eu trosglwyddo i'r ysgol 3-16 oed newydd ar safleoedd Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen ac Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen. Bydd dosbarthiadau ADY penodol hefyd yn cael eu trosglwyddo i'r ysgol newydd.
  • Cau YGG Pont Siôn Norton gyda'r disgyblion yn cael eu trosglwyddo i ysgol newydd, gydag adeiladau newydd sbon, ar safle presennol Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn. Bydd disgyblion cyfrwng Cymraeg presennol yn Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn yn cael eu trosglwyddo i'r ysgol Gymraeg newydd, a bydd disgyblion cyfrwng Saesneg yn cael eu trosglwyddo i'r ysgol 3-16 oed newydd yn y Ddraenen Wen.
  • Cau'r chweched dosbarth yn Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen, Ysgol Uwchradd Pontypridd ac Ysgol Gyfun y Cardinal Newman Eglwys Gatholig Rhufain. Bydd modd i'r disgyblion ddewis cael eu trosglwyddo i'r Ganolfan Chweched Dosbarth newydd yn Ysgol Gyfun Bryncelynnog neu i Goleg y Cymoedd, Nantgarw. Bydd disgyblion sy'n dewis addysg Gatholig yn derbyn Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol i Goleg Dewi Sant yng Nghaerdydd. 
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 9th Ionawr 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.