Bryncelynnog 3g pitch - Cllr Crimmings -7 - Copy

Mae modd i ddisgyblion Y Beddau fanteisio ar gae chwarae 3G newydd yn yr ardal. Dyma'r 13eg cae i gael ei gwblhau gan y Cyngor wrth i waith fynd rhagddo ar y trac athletau sy'n mynd o gwmpas paramedr y cae - bydd modd i'r gymuned fanteisio ar y ddau gyfleuster yma cyn bo hir.

Ddydd Mercher, 17 Gorffennaf, aeth Aelodau o Gabinet Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Ann Crimmings, i ymweld â'r disgyblion yn Ysgol Gyfun Bryncelynnog - a oedd yn cymryd rhan mewn gwers Addysg Gorfforol ar y cae chwarae pob tywydd. Cafodd y cae ei gwblhau yn rhan o gynllun #buddsoddiadRhCT y Cyngor, a chafodd ei drosglwyddo i'r ysgol ei ddefnyddio o ddydd Llun, 15 Gorffennaf.

Mae'r Cyngor hefyd am agor trac rhedeg o gwmpas perimedr y cae 3G - wrth iddo barhau i fuddsoddi mewn cyfleusterau athletau ledled y Fwrdeistref Sirol. Ym Medi 2018, cafodd Stadiwm Ron Jones, sydd werth £3 miliwn ei agor yn Aberdâr gyda thrac, cae a chyfleusterau newid o'r radd flaenaf. Hefyd, mae’r gwaith wedi dechrau ar gynllun gwerth £500,000 i wella trac Brenin Siôr V yng Nghwm Clydach yn ddiweddar.

Mae'r trac rhedeg yn Ysgol Gyfun Bryncelynnog eisoes wedi’i osod ac mae'r marciau gwyn ar fin cael eu hychwanegu yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 22 Gorffennaf, gan ddibynnu ar y tywydd. Mae'n debygol y bydd y trac athletau a'r cae 3G ar gael i'r gymuned yn gynnar ym mis Awst 2019 ar ôl i'r gwaith o greu ffordd fynediad ar wahân gael ei gwblhau.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion y Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiant: "Rydw i'n falch iawn y bydd ysgol arall yn elwa o fuddsoddiad sylweddol gan y Cyngor  i gyfleusterau hamdden awyr agored yn rhan o raglen #buddsoddiadRhCT.

"Mae'r cyfleuster ym Mryncelynnog yn dilyn agor caeau 3G at ddefnydd ysgolion ym Mhentre'r Eglwys, Tonypandy, Tonyrefail, Pont-y-clun, Aberdâr, y Porth, Glynrhedynog ac, yn fwy diweddar, ym Mhen-y-waun. Mae nifer o'r cynlluniau yma'n gysylltiedig â'n buddsoddiad diweddar mewn perthynas ag Ysgolion yr 21ain Ganrif. Mae hefyd yn dilyn sgor stadiwm athletau Ron Jones, sydd werth £3miliwn, yn Aberdâr. Mae disgyblion wedi bod yn manteisio ar y stadiwm yma ers mis Medi 2018.

"Roedd hi'n wych cwrdd â rhai o'r bobl ifainc yn y Beddau sydd bellach yn defnyddio'r cae 3G yn rhan o'u gwersi Addysg Gorfforol a bydd modd iddyn nhw ddefnyddio cyfleuster athletau newydd o fis Medi. Mae'r buddsoddiad yma’n helpu ysgolion i fodloni gofynion y cwricwlwm Addysg Gorfforol, ac mae'n bwysig annog disgyblion i gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden awyr agored o oedran ifanc."

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Mae'r cyfleuster yn y Beddau'n cynrychioli'r trydydd cae chwarae 3G ar ddeg i gael ei agor er budd cymunedau lleol ledled Rhondda Cynon Taf - ac, yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet ym mis Mai, bydd y pedwerydd cyfleuster ar ddeg yn cael ei ddarparu yn ardal Treorci. Pan fydd y cyfleuster yma wedi cael ei gwblhau, bydd ein hymrwymiad uchelgeisiol i sicrhau bod cae 3G o fewn tair milltir i bob cartref yn Rhondda Cynon Taf wedi'i gyflawni."

"Mae disgwyl y bydd yr elfen athletau o'r datblygiad ym Mryncelynnog yn cael ei chwblhau yn fuan iawn. Yn rhan o raglen #buddsoddiadRhCT, mae'r Cyngor wedi darparu cyllid sylweddol i wella cyfleusterau athletau yn ardaloedd Cwm Rhondda, Cwm Cynon a Thaf-Elái. Yn Aberdâr, mae Stadiwm Ron Jones, sydd werth £3 miliwn, yn cael ei ddefnyddio'n aml gan y gymuned, ac mae safle Brenin Siôr V yng Nghwm Clydach yn dechrau cael ei drawsnewid yn rhan o gynllun gwella gwerth £500,000.

"Roedd hi'n wych cael cwrdd â disgyblion sydd bellach â'r cyfle i ddefnyddio'r cae 3G - nid yn unig yn rhan o'u haddysg, ond wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau yn y gymuned hefyd, yn ystod ein hymweliad ddydd Mercher. Mae'r cynllun diweddaraf yma'n dangos bod y Cyngor yn cyflawni'i ymrwymiad i wella'i arlwy hamdden awyr agored."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 18th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.