Buy With Confidence Min CYM

Mae modd i fusnesau ledled Rhondda Cynon Taf gofrestru ar gyfer y cynllun i fasnachwyr cymeradwy, ‘Prynu Gyda Hyder’ bellach. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n haws i gwsmeriaid eu hadnabod fel masnachwyr cyfreithlon a dibynadwy.

Ym mis Mawrth 2019, cymeradwyodd y Cyngor benderfyniad dirprwyedig i gyflwyno nifer o wasanaethau sydd wedi cael eu talu i fusnesau. Roedd hyn yn cynnwys 'Prynu Gyda Hyder' – cynllun cymeradwyo cenedlaethol sy’n berchen i’r Gwasanaethau Safonau Masnach, sy'n hyrwyddo busnesau sy'n darparu gwasanaeth gonest a dibynadwy. Mae o fudd i fusnesau, drwy’u galluogi nhw i ennill achrediad fel masnachwr cyfreithlon, ac yn rhoi hyder i gwsmeriaid wrth ddefnyddio eu gwasanaethau.

Yn dilyn proses archwilio manwl, bydd busnesau, sydd wedi cael eu cymeradwyo, yn cael eu hychwanegu at y cyfeiriadur 'Prynu gyda Hyder' – a byddan nhw ar gael ar https://www.buywithconfidence.gov.uk/. Mae modd i aelodau arddangos tystiolaeth o'u hachrediad i gwsmeriaid posibl fel ffordd werthfawr o’u denu i brynu oddi wrthyn nhw. Mae’r cynllun hefyd yn bwriadu rhoi hyder i gwsmeriaid siopa’n lleol.

Mae'r cynllun 'Prynu gyda Hyder' ar gael i bron pob sector busnes ac, wrth lansio'r cynllun, mae'r Cyngor yn rhoi gostyngiad o 50% ar gyfer y flwyddyn gyntaf i'r 10 busnes cyntaf ledled y Fwrdeistref Sirol sy’n cofrestru.

Meddai’r Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu a Thai: "Rwy'n falch iawn bod Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi dod yn un o'r Awdurdodau Lleol cyntaf yn Ne Cymru i gynnig y cynllun cymeradwyo i fasnachwyr, 'Prynu gyda Hyder', sy'n ceisio dathlu a hyrwyddo llawer iawn o fusnesau sy'n gweithio'n galed ledled y Fwrdeistref Sirol i gynnig gwasanaethau dilys a dibynadwy.

"Mae llawer o fanteision i hyn – gan gynnwys y ffaith bod modd i fusnesau cyfreithlon wahanu eu hunain oddi wrth y rhai sy'n peidio â bodloni’r safonau perthnasol, trwy achrediad sydd wedi cael ei gydnabod gan garfan Safonau Masnach y Cyngor. Mae modd i ymgeiswyr llwyddiannus hyrwyddo eu haelodaeth fel ffordd o annog cwsmeriaid i brynu oddi wrthyn nhw, a bydd cwsmeriaid, yn eu tro, yn hyderus wrth ddefnyddio gwasanaethau lleol.

"Mae'r Cyngor yn parhau i annog trigolion i siopa’n lleol, er mwyn rhoi hwb i fusnesau lleol. Mae hyn hefyd yn cyfrannu at nodau pwysig fel gwella Canol Trefi ac Ardaloedd Manwerthu. Byddwn i’n annog busnesau lleol i ystyried gwneud cais i fod yn aelod o’r cynllun ‘Prynu Gyda Hyder'."

Mae modd i fusnesau lleol ddod o hyd i ragor o fanylion am y cynllun ‘Prynu Gyda Hyder’ a gwneud cais trwy e-bostio safonaumasnach@rctcbc.gov.uk.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 16th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.