Adpotion

Mae'r Cabinet wedi cytuno i geisio cael cymeradwyaeth ffurfiol gan Lywodraeth Cymru i roi ar brawf nifer o newidiadau sydd wedi cael eu cynnig o fewn system y Blynyddoedd Cynnar yn Rhondda Cynon Taf – a fydd yn gwella gwasanaethau i blant yn eu blynyddoedd cynnar.

Ddydd Iau, 18 Gorffennaf, cytunodd yr aelodau i gefnogi'r newidiadau, a fydd bellach yn cael eu cyflwyno'n ffurfiol i Lywodraeth Cymru. Ymhlith y cynigion yw’r cynnig i gael gwared ar y penderfyniad daearyddol sy’n penderfynu cynnig gofal plant Dechrau’n Deg ar hyn o bryd ac, yn lle hynny, ei gyflwyno’n gyffredinol, yn seiliedig ar angen. Hefyd, cytunodd y Cabinet i ostwng nifer yr wythnosau y mae gofal plant yn cael ei gynnig bob blwyddyn (o 42 i 39), yn gyson â chanllawiau cenedlaethol.

Mae adroddiad Swyddog ar ôl y cyfarfod Ddydd Iau yn nodi newidiadau sy’n deillio o brosiect gyda Llywodraeth Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Mae’r newidiadau’n cael eu cefnogi gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf. Roedd hyn yn canolbwyntio ar adeiladu cydnerthedd; defnyddio data proffilio plant sy’n agored i niwed er mwyn cefnogi gwasanaethau penodol, a chyflwyno system y Blynyddoedd Cynnar gyfunol trwy gydweithio’n well.

Roedd y Cyngor wedi nodi newidiadau mewn blaenoriaethau i’r Blynyddoedd Cynnar yn Rhondda Cynon Taf yn benodol – gyda'i Wasanaeth Teuluoedd Cydnerth mewn lle delfrydol i ddarparu'r fframwaith ar gyfer darparu gwasanaethau.

Byddai'r system newydd yn Rhondda Cynon Taf yn gweld y Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth yn bwynt mynediad unigol ar gyfer darpariaeth Dechrau'n Deg well, a fyddai'n parhau i ddarparu pedair elfen Dechrau'n Deg. Byddai'r ddarpariaeth newydd yn cynnwys:

  • Rhieni – mynediad agored i gymorth anffurfiol a rhaglenni ffurfiol i rieni (ar gyfer teuluoedd sydd â phlant hyd at 18 oed) a chymorth arbenigol i rieni plant sydd ag anghenion ychwanegol.
  • Iaith a Chyfathrebu Cynnar – mae ymyrraeth gynnar wedi'i thargedu at blant 21 mis oed sydd wedi profi oedi iaith, a phlant hyd at 7 oed sy ddim yn gwneud cynnydd yn ôl y disgwyl.
  • Ymwelwyr Iechyd – mynediad i ymyriadau sydd ar gael ledled Rhondda Cynon Taf ar gyfer plant 0-5 oed, a'u teuluoedd.
  • Gofal plant – gofal plant sydd wedi cael ei ariannu ar gyfer plant 2-3 oed yn rhan o becyn cydlynol o gymorth i deuluoedd ar sail anghenion asesedig.

Dywedodd y Cynghorydd Christina Leyshon, Aelod o'r Cabinet ar faterion Plant a Phobl Ifainc: "Mae Aelodau o’r Cabinet wedi ystyried nifer o newidiadau pwysig o fewn system Blynyddoedd Cynnar a gwasanaeth Dechrau'n Deg y Cyngor – gyda'r nod o wella'r gwasanaeth fel bod modd inni ddarparu'r cymorth cywir i'r bobl gywir ar yr adeg gywir.

"Ers i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf roi cyfarwyddyd ym mis Gorffennaf 2018 er mwyn creu dull unigol i ymyrryd yn gynnar, mae sawl mesur wedi cael ei weithredu er mwyn cyflawni hyn yn Rhondda Cynon Taf – gan gynnwys rhoi ar brawf nifer o raglenni er mwyn ehangu Dechrau'n Deg. Mae Gwasanaethau’r Blynyddoedd Cynnar a Chymorth i Deuluoedd RhCT hefyd wedi cael eu hail-drefnu, ynghyd â’r Gwasanaeth Materion Llesiant a Chydnerthedd y Gymuned. O 1 Ebrill 2019, mae'r Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth wedi cynnwys Carfan Cymorth i Rieni newydd.

"Byddai'r newidiadau yma’n cael gwared ar elfen ddaearyddol cynnig gofal plant Dechrau'n Deg, sydd yn aml yn achosi anghysondebau o fewn cymunedau gan ei fod ar sail cod post. Cytuna i’n llwyr â newid i ddull sy'n seiliedig ar anghenion. Yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet ddydd Iau, bydd y newidiadau bellach yn cael eu hanfon yn ffurfiol at Lywodraeth Cymru er mwyn iddi ddod i benderfyniad."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.