Tonyrefail Primary School - August 2018-15

Mae'r Cabinet wedi cytuno i weithredu cynigion i fuddsoddi £37.4 miliwn mewn ysgolion ar draws Pontypridd, ar ôl ystyried canlyniad tri Rhybudd Statudol.

Ddydd Iau, Gorffennaf 18, cytunodd y Cabinet â'r argymhellion a oedd wedi'u hamlinellu mewn adroddiad Swyddog. Mae'r rhain yn cynnwys gwella cyfleusterau yn sylweddol er budd 4,000 o ddisgyblion ar draws Pontypridd, yn ogystal â sicrhau darpariaeth chweched dosbarth fwy effeithiol a hyfyw, cefnogi ysgolion i reoli'u cyllidebau a chynyddu'r lleoedd mewn addysg cyfrwng Cymraeg.

Yn rhan o'r cynigion uchelgeisiol bydd £4.7 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn ysgol 3-16 oed ar safle Ysgol Uwchradd Pontypridd a £12 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn mewn ysgol 3-16 oed ar safle Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen. Yn ogystal â hyn, bydd £10.7 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn ysgol Gymraeg newydd ar safle Ysgol Gynradd Heol y Celyn a £10 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn Canolfan Ragoriaeth Chweched Dosbarth yn Ysgol Gyfun Bryncelynnog.

Yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet ym mis Mawrth 2019, cyhoeddodd y Cyngor bedwar Rhybudd Statudol ar 30 Ebrill mewn perthynas â gweithredu'r newidiadau hyn. Yn dilyn hyn roedd cyfnod ar gyfer cyflwyno gwrthwynebiadau, a ddaeth i ben ar 31 Mai 2019.

Mae tri o'r Hysbysiadau (wedi'u nodi'n llawn isod) yn cyfeirio at greu ysgolion i ddisgyblion 3-16 oed ar safleoedd Ysgol Uwchradd Pontypridd ac Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen, ac ysgol cyfrwng Cymraeg newydd ar safle Ysgol Gynradd Heol y Celyn. Yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet ddydd Iau, bydd y newidiadau arfaethedig yn cael eu cyflawni erbyn mis Medi 2022.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Chynhwysiant: “Mae'r cynigion a gyflwynwyd gerbron y Cabinet heddiw yn gyfle i drawsnewid y ddarpariaeth addysg yn ardal ehangach Pontypridd. Mae'r cynlluniau a gymeradwywyd gan yr Aelodau yn sicrhau bod y Cyngor yn gallu darparu'r cyfleoedd gorau i bobl ifainc yn ardal Pontypridd, trwy fuddsoddi mwy na £37 miliwn.

"Mae hyn yn cynnwys cyfle gwell i fanteisio ar ystod ehangach o ddewisiadau a chyfleoedd ar gyfer dysgwyr dros 16 oed trwy wneud trefniadau chweched dosbarth yn fwy effeithiol a hyfyw. Bwriad y cynigion yw rhoi modd i ysgolion ganolbwyntio ar ddefnyddio eu hadnoddau ariannol ar Gyfnodau Allweddol 3 a 4. Byddai hyn yn lleihau diffygion ariannol sylweddol. 

"Bwriad arall y cynigion yw gwella cyfleusterau addysg, darparu cyfleusterau cyfoes Ysgolion yr 21ain Ganrif, darparu'r un cyfle i fanteisio ar gyfleusterau addysg cyfoes â'r hyn sydd wedi'i gyflawni mewn ysgolion eraill ledled Rhondda Cynon Taf hyd yn hyn.

“Drwy'r newidiadau a gafodd eu cytuno mewn perthynas â chyflwyno addysg cyfrwng Cymraeg, bydd y Cyngor yn cynyddu nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg yn ardal Pontypridd, a fydd, yn ei dro, yn cefnogi uchelgais ehangach y Cyngor i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn ein Bwrdeistref Sirol. Gyda'i gilydd, bydd ystod lawn y cynigion yma o fudd i fwy na 4,000 o ddisgyblion ledled Pontypridd.”

Bydd Llywodraeth Cymru yn penderfynu ar Hysbysiad sy'n cyfeirio at chweched dosbarth Ysgol Gyfun y Cardinal Newman Eglwys Gatholig Rhufain, a hynny yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion. Derbyniwyd cyfanswm o 435 o wrthwynebiadau ynghylch y cynigion yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 18th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.