A4119 roundabout - Copy

Mae'r Cabinet wedi cytuno i fwrw ymlaen â nifer o elfennau allweddol sy'n ymwneud â chynllun deuoli’r A4119 yn y dyfodol – gan gynnwys mynedfa newydd i wasanaethu pencadlys y Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC).

Ddydd Iau, 18 Gorffennaf, ystyriodd aelodau adroddiad a oedd yn amlinellu cynnydd diweddar y cynllun, a fydd yn gweld rhan 1.3km o'r A4119 cael ei deuoli rhwng Coed-elái ac Ynysmaerdy – er mwyn cynyddu llif y traffig yn ystod oriau brig. Ym mis Chwefror 2019, cafodd arddangosfeydd cyhoeddus eu cynnal yn y ddau bentref yn rhan o gyfle ehangach ar gyfer trigolion er mwyn helpu i lywio dyluniad y cynllun.

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at ddeilliant Arfarniad Buddion i Ddefnyddwyr Trafnidiaeth, a gafodd ei wneud i bennu manteision cynnig i gael gwared ar y gylchfan bresennol ger pencadlys y Gwasanaeth Tân. Mae'r asesiad wedi nodi y bydd cael gwared ar y gylchfan yn cynyddu buddion ariannol y prosiect 50% – gan helpu i leihau amser teithio a thagfeydd, wrth gynnig y gwerth gorau am arian.

Bydd cael gwared ar y gylchfan yma’n ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor brynu tir trydydd parti (neu’i gael trwy brynu gorfodol) a chael caniatâd cynllunio llawn ar gyfer gwaith o fewn pencadlys y Gwasanaeth Tân.

Mae'r adroddiad yn ychwanegu bod y Gwasanaeth Tân wedi rhoi ei gefnogaeth mewn egwyddor ar gyfer cael gwared ar y fynedfa sydd yna ar hyn o bryd, i'w disodli gan fynedfa newydd oddi ar gylchfan Parc Busnes Llantrisant drwy Sterling Drive. Mae hyn amodol ar gytuno ar ei ddyluniad, ac ennill cymeradwyaeth gan Fwrdd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Mae’r newyddion diweddaraf am y cynnydd yn cynnwys y gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd er mwyn mwyhau darpariaeth teithio llesol o fewn y datblygiad. Mae llwybr sy’n cael ei rannu gyda cherddwyr a beicwyr yn cael ei gynnwys yn y cynllun deuoli – tra bod yna hefyd gyfle i gael cyswllt newydd rhwng Coed-elái a’r llwybr presennol i’r gymuned, i'r gorllewin o'r A4119.

Yn ôl yr adroddiad, mae cyfle i gyflawni hyn gan un o dri opsiwn, er mwyn hwyluso beicwyr a cherddwyr sy’n croesi'r A4119. Yr opsiwn mwyaf ffafriol yw darparu isffordd.

Bydd y cynlluniau hefyd yn uno traffig o ddwy lôn i un ychydig i'r gogledd o gylchfan Coed-elái – gyda'r deuoli yn digwydd i'r de o'r gylchfan. Er mwyn hwyluso hyn, mae rhaid i’r bont ffordd bresennol gael ei lledu. 

Mae'r diweddariad hefyd yn ychwanegu bod trafodaethau gyda thirfeddianwyr trydydd parti wedi dechrau mewn perthynas â phrynu tir, er ei fod wedi cael ei gadarnhau nad oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer y prif gynllun deuoli. Gyda'r cam dylunio rhagarweiniol wedi'i gwblhau bellach, cost amcangyfrifedig y prosiect yw £14miliwn.

Ddydd Iau, nododd y Cabinet y diweddariadau sy’n cael eu cynnwys yn yr adroddiad, ac yn rhoi caniatâd i'r Cyngor gyflwyno cais cynllunio ar gyfer mynedfa newydd i GTADC oddi ar yr A4119 – wrth gymryd camau i gaffael y tir sydd ei angen.

Hefyd cytunodd Aelodau ar gamau nesaf y prosiect yn ymwneud â darparu isffordd er mwyn cynyddu darpariaeth teithio llesol, ynghyd â lledu'r ffordd i'r gogledd o Gylchfan Coed-elái i hwyluso uno traffig.

Yn ôl Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn ar gyfer cynllun deuoli’r A4119, o Barc Busnes Llantrisant i Gylchfannau Coed-elái, gyda Swyddogion yn gweithio i ddatblygu’r cynllun. Mae'r Cabinet wedi derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am nifer o elfennau pwysig i'r cynllun.

"Mae swyddogion wedi dweud bod Cymhareb Cost a Budd (BCR) y cynllun yn seiliedig ar ddau opsiwn yn ymwneud â chylchfan y Gwasanaeth Tân. Byddai cael gwared ar y gylchfan yn gweld y cynllun yn sgorio 4.0 ar system Cymhareb Cost a Budd gydnabyddedig – sy’n uchel iawn. Heb gael gwared ar y gylchfan, byddai'r cynllun yn sgorio 3.2. I roi cyd-destun i hwn, sgôr Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys, yr A473 – sy’n cael ei chydnabod yn gyffredinol fel cynllun hanfodol i gysylltu trafnidiaeth leol – oedd 2.0 pan gafodd ei chyflwyno yn 2010.

"Cytunodd y Cabinet i Swyddogion ddatblygu gwaith gyda’r Gwasanaeth Tân gan gael gwared ar y gylchfan yn rhan o'r cynllun yn y dyfodol. Y bwriad yw cwblhau'r mynediad yma cyn y gwaith deuoli, er mwyn lleihau aflonyddwch.

"Hefyd cytunodd yr Aelodau, yn rhan o’r cynllun, i ledu'r briffordd i'r gogledd o gylchfan Coed-elái i hwyluso uno traffig – ynghyd â mesurau ychwanegol i hwyluso traffig sy’n symud. Mae trafodaethau wedi cychwyn gyda Llywodraeth Cymru mewn perthynas â chyfraniadau posibl yn seiliedig ar yr opsiwn isffordd.

"Mae'r Cyngor yn parhau i weithio'n galed i sicrhau y bydd y prosiect pwysig yma’n digwydd yn y dyfodol – gan ddefnyddio cronfa #BuddsoddiadRhCT a buddsoddiad allanol lle bo hynny'n bosibl. Mae Swyddogion yn awgrymu y gallai'r prif waith ddechrau ar y safle yn ystod yr haf 2021."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.