gwaunmiskin - Copy

Bydd y Cyngor yn dechrau ar gynllun i ddarparu lôn bwrpasol er mwyn troi i'r chwith ar gylchfan Gwaunmeisgyn i gyfeiriad y Beddau er mwyn gwella llif traffig ar y rhan yma o'r A473 - er mwyn sicrhau na fydd traffig sy'n teithio'n syth ymlaen ar y gylchfan yn cael eu rhwystro gan gerbydau sy'n troi i'r chwith.

Ddydd Llun 15 Gorffennaf ymlaen, bydd gwaith yn dechrau i ledaenu'r ffordd drwy adeiladu ar y glaswellt ar ymyl y ffordd i wneud lle i'r lôn newydd. Bydd y cynllun yn cynnwys gwaith i ailosod arwyneb y ddwy lôn ar fraich orllewinol y gylchfan ac ehangu'r rhwydwaith draenio sydd wrth ymyl y ffordd. Mae'n cael ei ariannu gan fuddsoddiad o £100,000 drwy Raglen Gwneud Defnydd Gwell y Cyngor, drwy #BuddsoddiadRhCT #RCTinvest 

Mae'r Cyngor wedi penodi Alun Griffiths (Contractwyr) Cyf i weithredu'r cynllun, gyda'r gobaith o'i gwblhau yn ystod haf 2019.

Bydd y rhan fwyaf o'r cynllun yn achosi cyn lleied o darfu â phosib ar yr A473 - gyda'r ffordd yn aros ar agor a'r contractwr yn gwneud defnydd o'r lôn ar y chwith yn ddyddiol. Tua diwedd y cynllun, bydd angen rheoli traffig dros nos yn unig i gwblhau'r gwaith o roi arwyneb newydd ar yr heol dros nifer o nosweithiau. Bydd y Cyngor yn rhannu manylion y gwaith yma unwaith iddo gael ei gwblhau.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Bydd gwaith yn dechrau cyn hir i wella llif y traffig ar yr A473 drwy gyflwyno lôn i droi i'r chwith ar Gylchfan Gwaunmeisgyn ar gyfer traffig sy'n mynd i'r Beddau. Mae'r cynllun yn rhan o Raglen Gyfalaf Priffyrdd ar gyfer 2019/20 - yn dilyn buddsoddiad gwerth £23.6 miliwn yn y gwasanaeth fel ardal o flaenoriaeth llynedd.

"Mae'r cynllun yma'n debyg iawn i nifer o welliannau diweddar ar yr A4059 yng Nghwm Cynon ar gylchfannau Asda a'r Ynys. Mae llif traffig, yn enwedig ar yr adegau prysuraf, wedi gwella ar ôl rhoi lôn benodol i bobl droi - gan sicrhau bod llai o gerbydau sy'n troi i'r chwith yn cael eu hatal rhag gwneud gan draffig sy'n aros mewn ciw i symud yn syth ymlaen.

"Mae'r Cyngor yn bwriadu gweithio'n agos gyda chontractwr cynllun A473 Cylchfan Gwaunmeisgyn er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei gwblhau mor effeithiol a chyflym â phosib. Mae disgwyl na fydd angen llawer o reoli traffig i gwblhau'r cynllun - gyda'r llwybr prysur ar hyd yr A473 yn annhebygol o gael ei effeithio rhyw lawer yn ystod y gwaith."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.