_EmptyHomesGrant-38

Mae Llywodraeth Cymru'n bwriadu rhoi Cynllun Grantiau Cartrefi Gwag unigryw Cyngor Rhondda Cynon Taf ar waith ledled y cymoedd ar ôl iddo helpu trigolion lleol i adnewyddu cartrefi gwag fel bod modd eu defnyddio unwaith eto.

Cafodd y newyddion ei gyhoeddi yn y Senedd gan Ddirprwy Weinidog yr Economi a Chadeirydd Tasglu'r Cymoedd, lee Waters, ddydd Iau, 18 Gorffennaf. Roedd hyn ar ôl iddo gwrdd â'r rheiny sydd wedi cael budd o'r cynllun ar y cyd â Julie James, sef y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.  Mae Llywodraeth Cymru wedi clustnodi £10 miliwn er mwyn dyblygu cynllun Cyngor Rhondda Cynon Taf ledled y cymoedd.

Cafodd y Cynllun Grantiau Cartrefi Gwag ei lansio yn Rhondda Cynon Taf yn 2016 - gyda'r nod o helpu prynwyr i adnewyddu tai gwag. Ers hynny, mae'r cynllun wedi buddsoddi mwy na £2.18 miliwn mewn 130 o grantiau, gyda'r ymgeiswyr hefyd yn cyfrannu £541,000 tuag at gostau'r gwaith adnewyddu. Un elfen allweddol arall o'r gwaith yw bod y contractwyr yn defnyddio cyflenwyr lleol.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Mae cartrefi gwag yn difetha cymunedau ac yn adnodd sy'n cael ei wastraffu - maen nhw'n gyfle gwych i ddarparu tai fforddiadwy i bobl, ac mae galw mawr am hynny.

"Roeddwn i'n falch o ymweld ag eiddo yn Ynysybwl gyda'r Gweinidogion heddiw er mwyn gweld sut mae Grantiau Cartrefi Gwag Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cael effaith weladwy o ran dod â'r cartrefi yma'n fyw unwaith eto. Roedd yr eiddo dan sylw wedi bod yn wag am ddwy flynedd ond, o ganlyniad i grant gan y Cyngor a buddsoddiad ychwanegol gan y perchnogion, mae e bellach yn gartref hyfryd i'r teulu.

"Mae ein menter yn canolbwyntio'n sylweddol ar sicrhau bod budd ehangach i'r gymuned leol, gyda chontractwyr lleol yn cyflawni'r gwaith gyda nwyddau sydd wedi'u prynu gan ddarparwyr lleol.

"Mae'r Cyngor yn dal i weithio'n galed i leihau nifer yr eiddo gwag ledled y Fwrdeistref Sirol, ac rydw i'n hyderus y bydd rhoi'r cynllun ar waith ym mhob rhan o ardal Tasglu'r Cymoedd, gyda'r arian sydd wedi'i gyhoeddi heddiw, yn cael effaith gadarnhaol iawn.

Meddai'r Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o'r Cabinet ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Rydw i'n croesawu'r cyllid o £10 miliwn gan Dasglu'r Cymoedd y fynd i'r afael â'r broblem yma.

"Bydd Rhondda Cynon Taf hefyd yn cael budd o'r cyllid sylweddol yma, a bydd hyn yn ein helpu ni i ymestyn y cynllun ac adeiladu ar y gwaith cadarnhaol sydd eisoes wedi mynd rhagddo er mwyn sicrhau bod modd adnewyddu rhagor o gartrefi.

"Unwaith eto, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn arwain y blaen, gan ddarparu deilliannau drwy gynlluniau arloesol sydd bellach yn cael eu hystyried yn arfer da ac yn cael eu rhoi ar waith mewn Awdurdodau Lleol eraill."

Wrth gyhoeddi'r cyllid ddydd Iau, ychwanegodd Lee Waters: "Ar ôl ymgysylltu â chymunedau sy'n byw yn y cymoedd, rydyn ni'n effro i'w pryderon ynglŷn â'r nifer fawr o gartrefi gwag sydd o gwmpas, a'r effaith andwyol y maen nhw'n aml yn ei chael ar y gymuned ehangach. 

"Mae modd i gartrefi gwag hyll niweidio cymunedau a pheri gofid i drigolion, yn ogystal â denu trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

"Rydyn ni hefyd yn gwybod eu bod nhw'n aml yn fwrn ariannol ar berchnogion ac ar y Cyngor, yn ogystal â bod yn gyfle i ddarparu cartrefi fforddiadwy i bobl leol sy'n cael ei golli.

"O ganlyniad i hyn, rydw i wedi penderfynu rhoi Cynllun Grantiau Cartrefi Gwag llwyddiannus Cyngor Rhondda Cynon Taf ar waith ym mhob ardal sy'n dod o dan Weithlu'r Cymoedd. Bydd hyn yn helpu i adfywio cymunedau a darparu rhagor o ddewis a llety mwy addas i'n trigolion.  

"Bydd y penderfyniad yma hefyd yn rhoi hwb i economi'r cymunedau yn y cymoedd. Mae'r cynllun yn Rhondda Cynon Taf wedi dangos i ni fod ymgeiswyr yn defnyddio busnesau lleol i wneud y gwaith adnewyddu. Rydyn ni'n awyddus i gefnogi ac annog hyn ymhellach, yn ogystal â chymell datgarboneiddio a mesurau effeithlonrwydd ynni eraill."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 18th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.