FB event image

Ydych chi erioed wedi ystyried dod yn rhiant maeth?  Efallai eich bod chi wedi cael eich ysbrydoli o ddarllen hwn?

Ddydd Mercher, 24 Gorffennaf, bydd Gwasanaethau Maethu RhCT yn cynnal achlysur newydd sbon o’r enw ‘Dysgu Rhagor am Faethu’, gan gynnig cyfle i chi holi unrhyw gwestiynau sydd gyda chi ynghylch maethu, neu ddod yn rhiant maeth, i weithwyr maethu proffesiynol mewn amgylchedd hamddenol, onest a chroesawgar.

Yn ogystal â gweithwyr proffesiynol, bydd cynhalwyr cyfredol Maethu RhCT wrth law i drafod eu profiad a sut mae dod yn rhiant maeth wedi newid eu bywydau, i sicrhau bod gyda chi’r holl wybodaeth sydd ei hangen i benderfynu a yw croesawu plentyn neu blant i’ch cartref chi a gofalu amdanyn nhw yn addas i chi.

Dro ar ôl tro, mae cynhalwyr cyfredol yn dweud mai’r penderfyniad i ddod yn rhiant maeth yw’r penderfyniad sydd wedi rhoi’r mwyaf o foddhad iddyn nhw, ac maen nhw’n difaru peidio â gwneud y penderfyniad yn gynharach. Yn aml, cymryd y cam cyntaf yw’r cam anoddaf, ond mae Gwasanaethau Maethu RhCT yma i’ch helpu ar bob cam. 

Mae dod yn rhiant maeth yn benderfyniad mawr i berson, ond mae’n rôl gwerth chweil. Trwy ddarparu cartref diogel a chefnogol i blant a phobl ifainc byddwch chi’n cynnig y sefydlogrwydd sydd ei angen arnyn nhw i gyflawni’u hamcanion, a chyflawni’u potensial wrth iddyn nhw dyfu’n hŷn.

Ar hyn o bryd mae bron i 700 o blant a phobl ifainc ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf yn derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol. Yn anffodus mae’r nifer yma’n tyfu o flwyddyn i flwyddyn ac mae angen i ragor o bobl sy’n byw yn Rhondda Cynon Taf ddod yn rhieni maeth ar gyfer Gwasanaethau Maethu RhCT a helpu i newid bywydau plant a phobl ifainc.

Bydd Gwasanaethau Maethu RhCT yn barod i groesawu unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod yn rhiant maeth o 4pm yng Ngwesty’r Heritage Park, Heol Coedcae, Pontypridd, CF37 2NP.

Does dim amserlen benodol, felly bydd modd i bobl alw heibio am amser sy’n gyfleus iddyn nhw hyd at 7pm. Fydd dim pwysau a chewch chi dreulio cymaint o amser ag y dymunwch chi yn siarad ag amrywiaeth o rieni maeth profiadol a charfan gymorth Gwasanaethau Maethu RhCT.

Os ydych chi’n ystyried dod yn rhiant maeth am y tro cyntaf, neu os ydych chi eisoes yn rhiant maeth gydag asiantaeth faethu arall ond yn ystyried newid, yna byddai Gwasanaethau Maethu RhCT wrth eu boddau’n eich croesawu chi i’r achlysur yma.

Meddai’r Cynghorydd Tina Leyshon, Aelod o’r Cabinet ar faterion Plant a Phobl Ifainc: “Mae Rhieni Maeth ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf yn darparu gwasanaeth hanfodol i rai o’n plant a phobl ifainc sydd fwyaf agored i niwed.

“Trwy ddarparu cartref cefnogol a sefydlog i’r rheiny sydd yn ein gofal, mae modd cynnig amgylchedd lle mae modd i blant a phobl ifainc lwyddo a rhoi’r cyfle iddyn nhw gyflawni’u potensial a llwyddo yn hwyrach yn eu bywydau.  Mae cynnig gofal maeth yn rhoi boddhad mawr – mae’n dangos i blant y llawenydd o fyw bywyd teuluol sefydlog, wrth greu llawer o atgofion hwyl.

"Mae oedrannau rhieni maeth Gwasanaethau Maethu RhCT yn amrywio o 21 i'r 70au hwyr. Mae rhai’n briod, ac mae rhai’n sengl. Mae rhai'n hoyw, mae rhai'n hetrorywiol. Mae rhai ohonyn nhw’n berchen ar eu cartrefi eu hunain, nid yw rhai ohonyn nhw. Mae rhai yn hoffi chwaraeon a bod ar lan y môr, ac mae rhai yn hoffi cerdded, teithio a darllen. Mae pob rhiant maeth yn wahanol, ond mae gan bob un ymrwymiad 100% tuag at lesiant y plentyn neu blant sydd o dan eu gofal am gyhyd â phosibl.

“Mae ein rhieni maeth cyfredol eisoes wedi dweud y bydden nhw wedi elwa o achlysur fel hyn cyn cychwyn eu siwrne fel rhiant maeth, felly manteisiwch ar y cyfle yma. Mae gofal maeth wir yn newid bywydau ac rydw i’n annog unrhyw un sy’n ystyried dod yn rhiant maeth i ymweld â charfan Gwasanaethau Maethu RhCT i gael rhagor o wybodaeth.”

Os nad oes modd i chi ddod i’r achlysur, mae llawer o wybodaeth ar gael ar y wefan newydd www.fostercwmtaf.co.uk, drwy ffonio’r garfan Gwasanaethau Maethu RhCT ar 01443 425007 (rhwng 8am ac 8pm ddydd Llun i ddydd Gwener) neu drwy hoffi tudalen ‘Fostering RCT’ ar Facebook.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.