Mae preswylwyr yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud ar ddyfodol Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Y Gelli.

Mae ailgylchu yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol i Gyngor Rhondda Cynon Taf ac mae'n ceisio barn trigolion ar ddyfodol Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned, Y Gelli, ar Heol Nant-y-Gwyddon. Oherwydd maint y ganolfan, mynediad cyfyngedig a threfniadau parcio gwael, nid oes modd darparu'r un gwasanaeth â'r chwe Chanolfan Ailgylchu arall sydd yn y Fwrdeistref Sirol.

Mae'r ganolfan hefyd wedi bod yn destun i nifer fawr o ladradau ac mae wedi bod yn darged o fandaliaeth – felly mae lefel y gwasanaeth y mae modd ei chynnig i breswylwyr wedi lleihau'n sylweddol ac mae'r ganolfan dipyn yn llai cost-effeithiol na'r safleoedd eraill. 

Ar hyn o bryd mae'r Ganolfan Ailgylchu yn y Gymuned yn cynnig lefel o wasanaeth sylweddol yn llai i breswylwyr, o'i chymharu â Chanolfannau cyfagos yn Nhreherbert, sydd ond 3 milltir i ffwrdd, a Dinas, sydd ond 4 milltir i ffwrdd.

Mae Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned, Treherbert a Dinas wedi cael eu hadnewyddu a'u hehangu oherwydd arwynebedd y llawr sydd ar gael ar y safleoedd. Maen nhw'n cynnig ystod eang o gyfleusterau ailgylchu/ailddefnyddio – gan gynnwys "Y Sied" – siop ailddefnyddio newydd ei hagor yn Nhreherbert. I'r gwrthwyneb, does dim modd ehangu safle'r Gelli oherwydd topograffeg y tir cyfagos.

Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn cynnig rhagor o Ganolfannau Ailgylchu yn y Gymuned i'w breswylwyr nag unrhyw Awdurdod Lleol arall yng Nghymru. Mae'r rhain wedi'u lleoli ar draws y Fwrdeistref Sirol ac o fewn cyrraedd i holl breswylwyr RhCT, gan roi mynediad at gyfleusterau ailgylchu 7 diwrnod yr wythnos, gan gynnwys gwyliau banc.

Bydd ymgynghoriad pedair wythnos yn dechrau ddydd Llun, 8 Gorffennaf, ac yn dod i ben ar 5 Awst a'i nod yw trafod dyfodol Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned, Y Gelli, ei haddasrwydd ac a yw'n ymarferol yn ariannol i'w chadw ar agor.

Mae modd i breswylwyr gael rhagor o wybodaeth drwy fynd i www.rctcbc.gov.uk/ymgynghoriadaupresennol a dweud eu dweud drwy e-bostio ymgynghori@rctcbc.gov.uk – neu ysgrifennu at y cyfeiriad isod, yn rhad ac am ddim: 

  • RHADBOST RSBU-HJUK-LSSS, Carfan Ymchwil ac Ymgynghori, Y Pafiliynau, Cwm Clydach, CF40 2XX
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.