FerndaleHwb-46

Heddiw, mae'r 'Hwb' newydd i'r gymuned yng Nglynrhedynog wedi agor yn swyddogol i'r cyhoedd gan ddarparu gwasanaethau cymunedol a gofal plant, yn ogystal â gwell mynediad at ystod eang o wasanaethau i drigolion lleol.

Er mwyn creu'r Hwb, cyd-weithiodd y Cyngor gyda Phartneriaeth Fern, sefydliad sydd wedi ennill gwobrau yn sgil ei waith yn hybu datblygiadau cymunedol, mentergarwch cymdeithasol a chynyddu cyrhaeddiad addysgiadol, gan weithio at ddarparu cymunedau gyda chyfleoedd pwrpasol o safon. 

Fel rhan greiddiol o'r Hwb, bydd Partneriaeth Fern yn gyfrifol am gefnogi a datblygu'r rhwydwaith cymunedol o fewn yr ardal, gan helpu gwasanaethau lleol i dyfu ar gyfer trigolion o bob oed ac o bob cefndir.

Bydd trigolion yn gallu manteisio ar wasanaethau gofal plant, llyfrgell newydd sbon gyda di-wifr am ddim, Gwasanaethau Cymorth Cyflogaeth, gwybodaeth, cyngor a chymorth am ystod eang o faterion gan gynnwys iechyd a llesiant a darpariaeth dysgu yn y gymuned.

Mae'r cyfleusterau sy'n rhan o'r Hwb newydd yn cynnwys ystafell TG, cyfleusterau gofal plant cynhwysfawr, toiledau hygyrch, ystafelloedd cyfarfod ac ymgynghori ar gyfer y gymuned.  Bydd yr Hwb hefyd yn cynnwys ystafell synhwyraidd a gardd fydd ar gael i bobl ag anableddau.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Yr Hwb newydd yw'r ail Hwb Cymunedol o fewn rhaglen tair-blynedd uchelgeisiol y Cyngor i ddod â gwasanaethau a chyfleusterau'n nes at drigolion, a sicrhau eu bod ar gael i bawb. Canolfan Pennar yn Aberpennar oedd yr hwb cyntaf o'i fath.

"Mae addasu Llyfrgell Glynrhedynog yn Hwb yn mynd i ysgogi newidiadau sylweddol i wasanaethau'r llyfrgell, pethau fel ardal mwy o faint i'r plant, yn ogystal â dodrefn, llyfrau ac adnoddau newydd. Bydd yr Hwb hefyd yn darparu ystafelloedd cyfarfod angenrheidiol ar gyfer grwpiau cymunedol presennol ac i rai newydd ddechrau a datblygu.

"Er mwyn rhoi'r Hwb ar waith, rydym wedi gweithio gyda Phartneriaeth Fern i gyflwyno'r cyfleuster arloesol yma. Mae gan Bartneriaeth Fern broffil uchel yn yr ardal leol, ac mae'n sefydliad uchel ei barch sydd â hanes o gyflawni prosiectau a gwasanaethau o safon uchel i gymunedau. Mae'r bartneriaeth arloesol yma gyda sefydliad trydydd sector wedi ennyn cefnogaeth y gymuned, ac fe fydd heb os yn helpu i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell i'r bobl leol.

"Mae lleoliad yr Hwb newydd yng nghalon y gymuned, ac mewn lle cyfleus i ddefnyddwyr sy'n cerdded, gyrru neu'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd yno. Bydd yn ganolbwynt i'r gymuned ac yn ffordd o annog mwy o bobl i ymweld â Chanol Tref Glynrhedynog.

"Mae'n hollbwysig bod y Cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaethau effeithlon a chynaliadwy i'w drigolion, gyda model yr Hwb Cymunedol yn ein galluogi i weithio tuag at yr uchelgeisiau hyn."

Ym mis Hydref 2017, cytunodd Cabinet y Cyngor ar raglen fuddsoddi i ddatblygu Canolfannau i'r Gymuned ar hyd RhCT - er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn gallu parhau i ddarparu gwasnaethau rheng flaen allweddol drwy fuddsoddiadau penodol, gan wella gwasanaethau i breswylwyr. Mae agoriad yr Hwb Newydd ar Heol y Gogledd, Glynrhedynog, yn dod wrth gwt llwyddiant agoriad diweddar yr hwb cyntaf i'r gymuned yng Nghanolfan Pennar, Aberpennar.

Meddai Michelle Coburn-Hughes, Sefydlwr a Rheolwr-Gyfarwyddwr Partneriaeth Fern: "Fel sefydliad sy'n brif angor i'r prosiect, rydyn ni wrth ein boddau i allu agor y cyfleuster arbennig yma'n swyddogol heddiw.  

"Rydyn ni'n falch iawn fel elusen i'r gymuned i fod wedi datblygu partneriaethau sylweddol ac wedi gweithio ar y cyd i greu brand sydd wedi denu ffydd rhanddeiliaid. 

"Be sy'n gwneud y daith hon yn arwyddocaol i ni yw edrych yn ôl ar ddechreubwynt y prosiect. Mae Cymdeithas Rhieni Staff ysgol wedi'i gwreiddio yng nghanol y gymuned, ac mae'r 60 o swyddi newydd a safon y gwasanaethau sydd ar gael, wedi bod yn newid diwylliant nifer o bobl leol.

"Hoffen ni gymryd y cyfle yma i ddiolch i'n prif gyllidwyr, gan gynnwys Cyngor RhCT, Llywodraeth Cymru, Pen Y Cymoedd, WCA ac WCVA sydd wedi cefnogi datblygiadau'r hwb yn ariannol, a diolch i'n staff arbennig ni."

Mae Partneriaeth Fern hefyd wedi derbyn cyngor wrth Fusnes Cymdeithasol Cymru drwy gydol y broses o ddatblygu'r Hwb.

Meddai Tricia Morgan, Cynghorydd Busnes ar gyfer Canolfan Cydweithredol Cymru i Busnes Cymdeithasol Cymru: "Rydw i wedi bod yn ffodus iawn i fod yn rhan o dyfiant Partneriaeth Fern dros y pedair mlynedd ddiwethaf yn eu helpu nhw i wireddu eu hamcanion busnes a chymdeithasol. Dyma ran orau'r swydd pan fydda i'n gweld y gwahaniaeth mae'r busnesau cymunedol yn ei wneud i'r gymuned leol. Gyda Michelle a Nikki wrth y llyw, mae Fern mewn lle gwych i allu tyfu ar gyfer y dyfodol a chreu swyddi angenrheidiol a chyfleoedd hyfforddiant ar gyfer pobl RhCT."

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn gallu rhoi cyngor a chymorth i fusnesau cymunedol sy'n y broses o gael eu creu a'r rhai sydd eisiau edrych ar dyfu drwy gyflogi mwy o staff, gwneud ceisiadau am fwy o waith ac arallgyfeirio i greu incwm mewn ffyrdd eraill. Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae'n cael ei ddarparu gan Ganolfan Gydweithredol Cymru.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 11th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.