Abercynon Park and Ride 4 - Copy

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru, Ken Skates, wedi ymweld â'r estyniad i wasanaeth Parcio a Theithio Abercynon - gyda 310 o lefydd parcio newydd wedi cael eu hychwanegu yn barod ar gyfer y cynnydd disgwyliedig yn y defnydd o'r gwasanaeth gyda dyfodiad Metro De Cymru erbyn 2023.

Cafodd y cyfleuster parcio newydd yn Navigation Park, Abercynon, i ddarparu parcio AM DDIM i deithwyr y rheilffordd, ei agor ar 1 Ebrill yn dilyn cynllun sylweddol i wneud defnydd o ddarn o dir diffaith ar yr ystad ddiwydiannol. Aeth y Cyngor ati i weithredu'r cynllun gan ddefnyddio dros £1 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Dyma'r cynllun Parcio a Theithio sylweddol cyntaf sydd wedi cael ei gyflawni ers dyfodiad Trafnidiaeth Cymru ym mis Hydref 2018.

Dyma ail gam datblygiad Parcio a Theithio Abercynon, gyda'r cyntaf wedi cael ei gwblhau yn 2010. Roedd y cam cyntaf yn hwb mawr i deithwyr lleol, gan ddarparu 150 o lefydd parcio ar dir i'r dwyrain o orsaf Abercynon - gyda phont dros yr afon yn eu cysylltu gyda Navigation Park.  

Bydd Metro De Cymru, caiff ei gyflwyno erbyn 2023, yn cynyddu nifer y trenau sy'n gwasanaethu gorsaf Abercynon i 16 trên bob awr. Bydd y ddau gyfnod Parcio a Theithio yn sicrhau bod y ddarpariaeth barcio yn ymateb i'r galw ychwanegol sy'n cael ei ragweld, gydag Abercynon am chwarae rôl bwysig yn rhwydwaith newydd y Cymoedd.

Ddydd Llun 15 Gorffennaf, daeth Ken Skates i weld y cyfleuster newydd. Cafodd ei gyfarch gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew Morgan. Roedd AC Cwm Cynon Vikki Howells, Prif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru James Price, Aelodau Etholedig Lleol, uwch swyddogion RhCT a chynrychiolwyr o Alun Griffiths (Contractwyr) Cyf. a Redstart hefyd yno.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: "Roeddwn i'n falch o groesawu'r Gweinidog i Abercynon i estyniad y Maes Parcio a Theithio ddydd Llun. Mae'r prosiect diweddaraf wedi ychwanegu 310 o lefydd parcio at y 150 gafodd eu creu yn 2010 - ac mae'r ddarpariaeth ychwanegol yma yn baratoad ar gyfer rôl Abercynon yn orsaf bwysig ar rwydwaith Metro De Cymru, gyda rhagor o wasanaethau a'i gysylltiadau i Bontypridd, Aberdâr a Merthyr Tudful.

"Gyda'r Metro ar y ffordd erbyn 2023, mae gwella cyfleusterau parcio gorsafoedd fel Abercynon yn fwyfwy pwysig bellach. Mae gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus fanteision lu - sy'n cynnwys cwtogi amser teithio, o fudd i'r amgylchedd a lleihau tagfeydd ar y ffyrdd - a dyma pam y dylen ni wneud ein rhwydwaith rheilffordd yn hawdd i deithwyr lleol ei gyrraedd a'i ddefnyddio.

"Bydd Rhondda Cynon Taf yn chwarae rhan bwysig wrth gyflwyno'r Metro, ac roeddwn i'n falch o glywed bod gwaith dymchwel wedi dechrau ar gyfer adeiladu Depo gwerth £100 miliwn yn Ffynnon Taf. Dyma leoliad canolfan weithredu'r Metro. Y Fwrdeistref Sirol fydd hefyd cartref newydd Trafnidiaeth Cymru, fel rhan o ddatblygiad Llys Cadwyn Pontypridd, sy'n parhau i wneud cynnydd da."

Dywedodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates: "Bydd y cyfleusterau parcio newydd yn Abercynon yn chwarae rhan bwysig wrth annog pobl i adael eu ceir a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 

"Mae gan leihau nifer y ceir sydd ar yr heol nifer o fanteision, gan gynnwys gwella ansawdd yr aer sydd o'n hamgylch ni nawr ac ar gyfer y dyfodol.

"Rydw i'n falch bod Llywodraeth Cymru wedi gallu helpu ariannu'r gwelliannau yma ac yn croesawu'r adroddiad cynnydd gefais i gan Arweinydd Rhondda Cynon Taf, Andrew Morgan."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 16th Gorffennaf 2019