Diversion-Map-Cross-Valley-Link-WELSH

Er mwyn symud ymlaen â'r cam sylweddol nesaf wrth adeiladu Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm, yn Aberpennar, bydd rhaid cau Heol Penrhiwceiber am chwe wythnos - wedi'i drefnu ar gyfer gwyliau'r ysgol i leihau aflonyddwch.

Mae'r cynllun priffyrdd yn parhau i wneud cynnydd da yn ei brif gyfnod adeiladu. O ganlyniad i'r cynllun gwerth miliynau o bunnoedd, caiff pont 60 metr ei hadeiladu o Ystad Ddiwydiannol Cwm Cynon i Heol Meisgyn. Bydd hyn yn darparu cysylltiad hanfodol newydd i draffig rhwng ffordd yr A4059 a ffordd y B4275. Mae'r cynllun yn ddyhead hirdymor gan y Cyngor a thrigolion, ac rydyn ni'n rhagweld y caiff e ei gwblhau yn 2019/2020.

Cliciwch yma i weld fersiwn mawr o'r map uchod

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae gwaith adeiladu wedi mynd rhagddo'n dda ar arglawdd Heol Meisgyn - ac mae'r camau nesaf yn cynnwys adeiladu waliau cynnal a gwaith pellach ar yr ardal barcio yn  Stryd Glyngwyn. Oherwydd prinder lle ac amodau tir anodd, mae angen rheoli'r traffig ar y dyddiadau ac yn y lleoliadau canlynol:

  • Dydd Llun, Gorffennaf 8, am bythefnos - goleuadau traffig y tu allan i dafarn Mount Pleasant ar y B4275 Heol Penrhiwceiber. Fydd dim rhaid cau unrhyw ffyrdd yn ystod y cyfnod yma, a fydd yn sicrhau gwaith paratoi.
  • Dydd Sadwrn, Gorffennaf 20, am chwe wythnos - cau ffordd ar y Heol Penrhiwceiber (B4275) Penrhiwceiber, a Stryd Glyngwyn a Stryd Fictoria yn newid yn unffordd yn unig (fel sy'n cael ei nodi ar y map). Bydd mynediad yn cael ei gynnal ar gyfer preswylwyr bob amser. Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio drwy Ganol Tref Aberpennar, Heol Llanwonno a Stryd Morgannwg i'r ddau gyfeiriad - gyda thraffig ar y B4275 yn dod o Abercynon yn cael ei ddargyfeirio yn syth i Stryd Morgannwg.

Yn ystod y cyfnod cau, bydd y gwasanaethau bws sydd fel arfer yn defnyddio'r B4275 yn dilyn y gwyriad a grybwyllwyd uchod – ac, er mwyn sicrhau bod cysylltiad yn cael ei gynnal rhwng Meisgyn a chanol tref Aberpennar, bydd bws gwennol yn cael ei ddarparu.

Mae yna lwybrau amgen ar gyfer modurwyr o amgylch ardal Meisgyn, a allai fod yn brysurach yn ystod y cyfnod o gau'r ffyrdd. Bydd gofyn felly i drigolion barcio yn ystyriol er mwyn helpu cynnal llif traffig yn yr ardal gymaint â phosibl.

Sylwer, bydd holl gyfleusterau a siopau Canol y Dref yn aros ar agor ar gyfer busnes fel arfer tra bod y gwaith yma'n mynd rhagddo.

Bydd y contractwr Walters-Sisk yn ysgrifennu at drigolion lleol cyn i'r ffordd gael ei chau, gan ddechrau gyda'r holl fanylion perthnasol. Mae'r contractiwr yn parhau i gynnal achlysuron galw heibio ddwywaith yr wythnos (3pm i 4pm ar ddydd Mawrth, a 10a i 11am ar ddydd Iau), ac mae croeso i drigolion fynychu gydag unrhyw ymholiadau am y gwaith sydd i ddod. Fel arall, mae modd iddyn nhw ffonio rhif ffôn y safle ar 07468 354404.

Hoffai'r Cyngor estyn diolch ymlaen llaw i drigolion am eu cydweithrediad. Mae'r cyfnod o gau'r ffyrdd yma'n angenrheidiol i gwblhau cam pwysig wrth adeiladu Ffordd Gyswllt ar draws y Cymoedd - a fydd yn sicrhau gwelliannau hirdymor i lif traffig yn yr ardal. Mae'r cyfnod o gau'r ffyrdd yn debygol o achosi aflonyddwch, ond mae wedi'i drefnu ar gyfer gwyliau haf yr ysgol er mwyn lleihau hyn gymaint â phosibl.

TREFNIADAU BYSUS GWENNOL

Yn ystod y cyfnod o gau'r ffordd (20 Gorffennaf - 1 Medi), mae'r Cyngor wedi comisiynu cwmni bysus Keepings i ddarparu dau fws gwennol 12-14 sedd, i wasanaethu Meisgyn a Phenrhiw-ceibr yn rheolaidd, a gwneud cysylltiadau â gwasanaethau Stagecoach 60 a 60A ar gyfer teithio ymlaen i Bontypridd, Abercynon, Fernhill neu Aberdâr. Ar ddydd Sul, bydd cysylltiadau â gwasanaeth NAT 600. Bydd posteri sy'n hysbysebu'r gwasanaeth yma'n cael eu harddangos o gwmpas Aberpennar, Meisgyn a Phenrhiw-ceibr. Mae'r siwrneiau a'r amserau i'w gweld isod:

O Orsaf Reilffordd Aberpennar - Stryd Bailey, Stryd Glyngwyn, Heol Bush, Stryd Prosser, Heol Penrhiw-ceibr, Heol Morgannwg a Therminws Perthcelyn

  • Dydd Llun i ddydd Sadwrn - bysiau yn gadael am (6.20am), (6.50am), (7.22am), 7.57am - a phob 20 munud hyd at 5.57pm, (6.22pm), (7.51pm) a (9.51pm).
  • Dydd Sul - bysiau'n gadael am (10.30am), (12.45pm), (2pm), (4pm), (7pm), (9.20pm) ac (11.22pm).
  • Dylai teithwyr aros am y bws i Abercynon a Phontypridd yn Nherminws Perthcelyn. Ar yr adegau sydd wedi'u rhestru mewn cromfachau, bydd cysylltiadau ar ôl Terminws Perthcelyn yn cael eu gwarantu.

O Derminws Perthcelyn - Stryd Morgannwg, Heol Penrhiw-ceibr, Stryd Prosser, Heol Bush, Stryd Fictoria, Stryd Bailey a Gorsaf Reilffordd Aberpennar

  • Dydd Llun i ddydd Sadwrn - mae bysiau'n gadael am (7.22am), (7.57am), (8.24am), 8.59am, 9.12am - a phob 20 munud hyd at (6.42pm), (7pm), (7.30pm), (9.06pm) a ( 11.06pm).
  • Dydd Sul - bysiau'n gadael am (12.03pm), (1.23pm), (3.23pm), (5.23pm), (8.30pm) a (10.50pm).
  • Dylai teithwyr aros am y bws i Fernhill ac Aberdâr yn Nherminws Perthcelyn. Ar yr adegau sydd wedi'u rhestru mewn cromfachau, bydd cysylltiadau ar ôl Gorsaf Reilffordd Aberpennar yn cael eu gwarantu.
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.