Skip to main content

Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm, Aberpennar - gwaith dros wyliau'r haf

Diversion-Map-Cross-Valley-Link-WELSH

Er mwyn symud ymlaen â'r cam sylweddol nesaf wrth adeiladu Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm, yn Aberpennar, bydd rhaid cau Heol Penrhiwceiber am chwe wythnos - wedi'i drefnu ar gyfer gwyliau'r ysgol i leihau aflonyddwch.

Mae'r cynllun priffyrdd yn parhau i wneud cynnydd da yn ei brif gyfnod adeiladu. O ganlyniad i'r cynllun gwerth miliynau o bunnoedd, caiff pont 60 metr ei hadeiladu o Ystad Ddiwydiannol Cwm Cynon i Heol Meisgyn. Bydd hyn yn darparu cysylltiad hanfodol newydd i draffig rhwng ffordd yr A4059 a ffordd y B4275. Mae'r cynllun yn ddyhead hirdymor gan y Cyngor a thrigolion, ac rydyn ni'n rhagweld y caiff e ei gwblhau yn 2019/2020.

Cliciwch yma i weld fersiwn mawr o'r map uchod

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae gwaith adeiladu wedi mynd rhagddo'n dda ar arglawdd Heol Meisgyn - ac mae'r camau nesaf yn cynnwys adeiladu waliau cynnal a gwaith pellach ar yr ardal barcio yn  Stryd Glyngwyn. Oherwydd prinder lle ac amodau tir anodd, mae angen rheoli'r traffig ar y dyddiadau ac yn y lleoliadau canlynol:

  • Dydd Llun, Gorffennaf 8, am bythefnos - goleuadau traffig y tu allan i dafarn Mount Pleasant ar y B4275 Heol Penrhiwceiber. Fydd dim rhaid cau unrhyw ffyrdd yn ystod y cyfnod yma, a fydd yn sicrhau gwaith paratoi.
  • Dydd Sadwrn, Gorffennaf 20, am chwe wythnos - cau ffordd ar y Heol Penrhiwceiber (B4275) Penrhiwceiber, a Stryd Glyngwyn a Stryd Fictoria yn newid yn unffordd yn unig (fel sy'n cael ei nodi ar y map). Bydd mynediad yn cael ei gynnal ar gyfer preswylwyr bob amser. Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio drwy Ganol Tref Aberpennar, Heol Llanwonno a Stryd Morgannwg i'r ddau gyfeiriad - gyda thraffig ar y B4275 yn dod o Abercynon yn cael ei ddargyfeirio yn syth i Stryd Morgannwg.

Yn ystod y cyfnod cau, bydd y gwasanaethau bws sydd fel arfer yn defnyddio'r B4275 yn dilyn y gwyriad a grybwyllwyd uchod – ac, er mwyn sicrhau bod cysylltiad yn cael ei gynnal rhwng Meisgyn a chanol tref Aberpennar, bydd bws gwennol yn cael ei ddarparu.

Mae yna lwybrau amgen ar gyfer modurwyr o amgylch ardal Meisgyn, a allai fod yn brysurach yn ystod y cyfnod o gau'r ffyrdd. Bydd gofyn felly i drigolion barcio yn ystyriol er mwyn helpu cynnal llif traffig yn yr ardal gymaint â phosibl.

Sylwer, bydd holl gyfleusterau a siopau Canol y Dref yn aros ar agor ar gyfer busnes fel arfer tra bod y gwaith yma'n mynd rhagddo.

Bydd y contractwr Walters-Sisk yn ysgrifennu at drigolion lleol cyn i'r ffordd gael ei chau, gan ddechrau gyda'r holl fanylion perthnasol. Mae'r contractiwr yn parhau i gynnal achlysuron galw heibio ddwywaith yr wythnos (3pm i 4pm ar ddydd Mawrth, a 10a i 11am ar ddydd Iau), ac mae croeso i drigolion fynychu gydag unrhyw ymholiadau am y gwaith sydd i ddod. Fel arall, mae modd iddyn nhw ffonio rhif ffôn y safle ar 07468 354404.

Hoffai'r Cyngor estyn diolch ymlaen llaw i drigolion am eu cydweithrediad. Mae'r cyfnod o gau'r ffyrdd yma'n angenrheidiol i gwblhau cam pwysig wrth adeiladu Ffordd Gyswllt ar draws y Cymoedd - a fydd yn sicrhau gwelliannau hirdymor i lif traffig yn yr ardal. Mae'r cyfnod o gau'r ffyrdd yn debygol o achosi aflonyddwch, ond mae wedi'i drefnu ar gyfer gwyliau haf yr ysgol er mwyn lleihau hyn gymaint â phosibl.

TREFNIADAU BYSUS GWENNOL

Yn ystod y cyfnod o gau'r ffordd (20 Gorffennaf - 1 Medi), mae'r Cyngor wedi comisiynu cwmni bysus Keepings i ddarparu dau fws gwennol 12-14 sedd, i wasanaethu Meisgyn a Phenrhiw-ceibr yn rheolaidd, a gwneud cysylltiadau â gwasanaethau Stagecoach 60 a 60A ar gyfer teithio ymlaen i Bontypridd, Abercynon, Fernhill neu Aberdâr. Ar ddydd Sul, bydd cysylltiadau â gwasanaeth NAT 600. Bydd posteri sy'n hysbysebu'r gwasanaeth yma'n cael eu harddangos o gwmpas Aberpennar, Meisgyn a Phenrhiw-ceibr. Mae'r siwrneiau a'r amserau i'w gweld isod:

O Orsaf Reilffordd Aberpennar - Stryd Bailey, Stryd Glyngwyn, Heol Bush, Stryd Prosser, Heol Penrhiw-ceibr, Heol Morgannwg a Therminws Perthcelyn

  • Dydd Llun i ddydd Sadwrn - bysiau yn gadael am (6.20am), (6.50am), (7.22am), 7.57am - a phob 20 munud hyd at 5.57pm, (6.22pm), (7.51pm) a (9.51pm).
  • Dydd Sul - bysiau'n gadael am (10.30am), (12.45pm), (2pm), (4pm), (7pm), (9.20pm) ac (11.22pm).
  • Dylai teithwyr aros am y bws i Abercynon a Phontypridd yn Nherminws Perthcelyn. Ar yr adegau sydd wedi'u rhestru mewn cromfachau, bydd cysylltiadau ar ôl Terminws Perthcelyn yn cael eu gwarantu.

O Derminws Perthcelyn - Stryd Morgannwg, Heol Penrhiw-ceibr, Stryd Prosser, Heol Bush, Stryd Fictoria, Stryd Bailey a Gorsaf Reilffordd Aberpennar

  • Dydd Llun i ddydd Sadwrn - mae bysiau'n gadael am (7.22am), (7.57am), (8.24am), 8.59am, 9.12am - a phob 20 munud hyd at (6.42pm), (7pm), (7.30pm), (9.06pm) a ( 11.06pm).
  • Dydd Sul - bysiau'n gadael am (12.03pm), (1.23pm), (3.23pm), (5.23pm), (8.30pm) a (10.50pm).
  • Dylai teithwyr aros am y bws i Fernhill ac Aberdâr yn Nherminws Perthcelyn. Ar yr adegau sydd wedi'u rhestru mewn cromfachau, bydd cysylltiadau ar ôl Gorsaf Reilffordd Aberpennar yn cael eu gwarantu.
Wedi ei bostio ar 19/07/19