Porth P&R phase one

Mae Pwyllgor Cynllunio a Datblygu'r Cyngor wedi rhoi caniatâd cynllunio llawn ar gyfer maes parcio newydd gyda 30 o leoedd i wasanaethu Gorsaf Drenau'r Porth - er mwyn ymestyn y ddarpariaeth Parcio a Theithio presennol ymhellach.

Yn eu cyfarfod ddydd Iau, 27 Mehefin, ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y cais gan Gyngor Rhondda Cynon Taf am y maes parcio newydd, sy'n cynnwys mynedfa newydd i gerbydau, ffensys terfyn a goleuadau stryd. Bydd yn cael ei adeiladu ar lain o dir heb ei dyrannu sydd ym mherchnogaeth y Cyngor, wedi'i leoli i'r de-orllewin o Rheola Road - gyferbyn â thafarn y Rheola.

Yn ddiweddar, Dŵr Cymru oedd yn defnyddio'r tir fel man caeëdig, ond does dim adeiladau wedi bod ar y safle ers y 1980au. Bydd wyneb newydd yn cael ei gosod ar y tir fel rhan o'r gwaith o osod 30 o leoedd parcio newydd ar gyfer defnyddwyr y rheilffordd.

Argymhellodd Adroddiad Swyddog bod y Pwyllgor yn cymeradwyo'r cais, gan y bydd yn croesawu ehangiad calonogol i'r cyfleusterau parcio gorlawn sy'n gwasanaethu'r orsaf drenau, yn ogystal â gwella edrychiad y safle.

Mae'r prosiect yn rhan o gam nesaf Cynllun Parcio a Theithio'r Porth. Cafodd Cam Un ei gyflawni ym mis Medi 2016, a drawsnewidiodd dir gwag i fod yn faes parcio newydd â 73 lle i wasanaethu'r orsaf drenau. Mae'r Cynllun wedi bod yn boblogaidd, ac yn aml bydd y maes parcio'n llawn - yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: “Rwy'n falch bod y Cyngor wedi cael caniatâd cynllunio llawn ar gyfer cam nesaf Cynllun Parcio a Theithio'r Porth. Bydd elfen yma'r Cynllun yn darparu 30 o leoedd parcio ychwanegol ar gyfer defnyddwyr y rheilffyrdd, ar ben y 73 lle a gafodd eu creu yn 2016.

“Mae'n gynyddol bwysig annog defnyddwyr ffyrdd i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae llawer o fanteision i hyn - mae'n well i'r amgylchedd, mae'n lleihau amseroedd teithio, ac yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd. Bydd Metro De Cymru yn darparu gwelliannau helaeth i reilffyrdd y cymoedd erbyn 2023 gyda threnau gwell a gwasanaethau mwy effeithlon, ac felly mae'n bwysig iawn sicrhau bod preswylwyr yn gallu cael mynediad at y gwasanaethau hyn trwy Barcio a Theithio.

“Yn ddiweddar, cwblhaodd y Cyngor gynllun mawr i wella'r ddarpariaeth Parcio a Theithio yng Ngorsaf Drenau Abercynon - sydd wedi darparu dros 300 o fannau parcio newydd ar gyfer defnyddwyr y rheilffyrdd, i'w defnyddio yn rhad ac am ddim.

“Mae gwella'r Cynllun Parcio a Theithio ymhellach hefyd yn rhan bwysig o Strategaeth Adfywio Canol Tref y Porth. Cytunodd y Cabinet ar hyn ym mis Ionawr 2019 yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus helaeth.

“Mae'r Strategaeth yn amlinellu gweledigaeth y dyfodol ar gyfer y Porth, sy'n cynnwys Canolfan Drafnidiaeth ac Ardal yr Orsaf - i gysylltu gwasanaethau rheilffordd a bws mewn modd sy'n llawer mwy effeithlon, gan fanteisio ar y cynnig rheilffordd gwell unwaith y bydd y gwasanaethau Metro gwell wedi'u cyflwyno yn ystod y tair i bedair blynedd nesaf. Drwy gael caniatâd cynllunio llawn i ymestyn y ddarpariaeth barcio yn yr orsaf drenau, mae'r Cyngor gam yn agosach at gyflawni un o amcanion allweddol ei gynlluniau ar gyfer y Porth."
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 1st Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.