Youth CYM

Mae Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid y Cyngor (YEPS) yn troi clybiau ieuenctid ac ysgolion yn orsafoedd pleidleisio yr wythnos yma. Bydd modd i bobl ifainc bleidleisio dros un allan o dri phwnc fydd yn destun prosiect gwerth £10,000.

Bydd Pleidlais Ieuenctid RhCT 2019 yn cael ei chynnal rhwng dydd Llun 8 Gorffennaf a dydd Gwener 12 Gorffennaf. Bydd gorsafoedd pleidleisio yn cael eu creu mewn 22 clwb ieuenctid ledled y Fwrdeistref Sirol. Bydd gan bob Cyngor yr Ysgol yn Rhondda Cynon Taf gyfle i agor gorsaf bleidleisio yn yr ysgol ddydd Iau 11 Gorffennaf.

Caiff y bobl ifainc bleidleisio dros un o dri phwnc:

  • Mynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifainc yn Rhondda Cynon Taf.
  • Ymchwilio i’r ofn o droseddau cyllyll yn Rhondda Cynon Taf.
  • Codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl cadarnhaol a'i gefnogi yn Rhondda Cynon Taf.

Bydd y pwnc sydd â'r nifer fwyaf o bleidleisiau yn destun prosiect gwerth £10,000. Bydd Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid y Cyngor yn gyfrifol am y prosiect.

Bwriad y prosiect yw mynd i'r afael â rhwystrau posibl mae pobl ifainc sydd am bleidleisio yn eu hwynebu.  Mae hyn yn dilyn darganfyddiadau y llynedd a awgrymodd fod 76% o bobl ifainc yn Rhondda Cynon Taf o'r farn nad oes digon o addysg na gwybodaeth am sut i bleidleisio ar ôl cyrraedd oedran pleidleisio. Daeth i'r amlwg y hoffai 67% o bobl ifainc y Fwrdeistref Sirol bleidleisio yn 16 oed.

Meddai'rCynghorydd Christina Leyshon, Dirprwy Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar Faterion Plant a Phobl Ifainc: "Rydw i wrth fy modd yn cefnogi Pleidlais Ieuenctid RhCT 2019, a hoffwn i ddiolch i'r bobl ifainc sy'n cymryd rhan trwy gydol yr wythnos – yn ogystal â Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid y Cyngor am ddwyn y prosiect hollbwysig yma ymlaen.

"Yn ôl darganfyddiadau y llynedd, mae gan bobl ifainc yn Rhondda Cynon Taf ddiddordeb mewn pleidleisio, ac maen nhw wedi ymgysylltu â'r broses. Tynnwyd sylw at y posibilrwydd nad oes gan y bobl ifainc yma hyder i gymryd rhan o ganlyniad i ddiffyg gwybodaeth am y broses bleidleisio – dyma rywbeth roedd y gwasanaeth am fynd i'r afael â fe.

"Bwriad Pleidlais Ieuenctid RhCT 2019 yw mynd i'r afael â rhai o'r problemau yma trwy roi cyfle i bobl ifainc bleidleisio ar rywbeth sydd o bwys mawr yma yn Rhondda Cynon Taf. Bydd modd pleidleisio dros un o dri phwnc pwysig fydd yn destun prosiect gwerth £10,000. Bydd y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn gyfrifol am y prosiect.

"Rydw i'n edrych ymlaen at weld ein pobl ifainc yn cymryd rhan trwy gydol yr wythnos, ac at glywed canlyniad y bleidlais fydd yn cael ei gyhoeddi ar 19 Gorffennaf."

Mae modd darllen rhagor am Bleidlais Ieuenctid RhCT 2019, ac amseroedd a lleoliadau'r holl orsafoedd pleidleisio trwy ddilyn y ddolen ganlynol https://www.wicid.tv/cy/info/dweud-eich-dweud/prosiect-pleidleisio/.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.