Battery Recycling Our Ladys-2

Casglodd Ysgol y Forwyn Fair Eglwys Gatholig Rhufain

Mae disgyblion o bob cwr o Rondda Cynon Taf wedi casglu 1,766kg o hen fatris - mae hyn yn pwyso mwy na char teuluol mawr neu 56 o oergelloedd bach!

Lansiodd y Cyngor, ar y cyd gydag Amgen Cymru ac Ailgylchu ERP, ei Gystadleuaeth Ailgylchu Batris yn 2014, gyda'r bwriad o'i wneud yn haws i ddisgyblion, staff a rhieni ailgylchu eu batris ac atal batris rhag cael eu hanfon i safleoedd tirlenwi.

Mae'r cynllun, sydd bellach yn bum mlwydd oed, wedi gweld 37 ysgol gynradd ar hyd y sir yn cymryd rhan, ac wedi profi i fod yn un hynod boblogaidd, gyda disgyblion o bob oedran wedi gwefreiddio â'r dasg dan sylw, sef i gasglu cynifer o hen fatris â phosib.

Mae'r ysgolion sy'n casglu'r nifer fwyaf o fatris yn ennill talebau a chyfle i gyfarfod masgot 'gwyrdd' y cyngor, Rhys Cycle.

Casglodd Ysgol y Forwyn Fair Eglwys Gatholig Rhufain y nifer mwyaf o hen fatris, gydag Ysgol Gynradd Trerobart ac Ysgol Gynradd Cwmaman yn dod yn ail ac yn drydydd.  Enillodd y tair ysgol dalebau gwerth £250, £150 a £100.

Cafodd y gwobrau eu cyflwyno gan y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Gwasanaethau Treftadaeth.                                                             

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings: "Rydw i'n falch iawn bod cynifer o'n disgyblion ni wedi cymryd rhan yn y Gystadleuaeth Ailgylchu Batris i Ysgolion. Mae nifer y batris sydd wedi dod i law yn syfrdanol.

"Mae pob batri sydd wedi ei ailgylchu yn cael ei ddefnyddio eto, gan gyfrannu at helpu'r amgylchedd.

"Mae gyda pob un ohonon ni ran bwysig wrth sicrhau bod Rhondda Cynon Taf yn lle glanach a mwy ecogyfeillgar i fyw, gweithio a chwarae ynddo.

"Mae cyfraddau ailgylchu'r sir gyfan yn galonogol dros ben a'r cam nesaf yw gwella ar hyn er mwyn sicrhau ein bod ni'n ailgylchu deunyddiau eraill nad ydyn nhw mor hawdd i'w hailgylchu a bwrw ati i ailgylchu oddi cartref hefyd.

"Mae modd i ni hefyd ailgylchu yn yr ysgol yn ogystal â'r lle gwaith, felly dyna pam mae'r Gystadleuaeth Ailgylchu Batris i Ysgolion mor bwysig i ni.

"Dylai ailgylchu fod yn rhan bwysig o fywydau pawb, ac mae'n bleser gweld cynifer o'n trigolion ifanc ni'n cymryd rhan. Rhaid i bawb ailgylchu a dangos eu bod yn caru a pharchu ein hardal - gyda'n gilydd, gallwn ni wneud gwahaniaeth, yn union fel mae'r disgyblion ysgol yma wedi dangos."

Bob blwyddyn, mae dros 620 miliwn o fatris domestig yn cael eu defnyddio yn y Deyrnas Unedig. Mae ailgylchu batris yn ffordd i bawb helpu'r amgylchedd drwy fynd i'r afael â gwastraff a lleihau costau. Mae hyn yn unol â'r uchelgais i ailgylchu 70% o wastraff erbyn 2025.

Mae anfon batris domestig i safleoedd tirlenwi yn niweidiol i'r amgylchedd ac i ni. Wrth i'r batris ddadelfennu, mae metelau trwm a chemegau gwenwynig yn cael eu gollwng i'r tir, gan lygru pridd a dŵr.

Mae modd ailgylchu batris domestig yn RhCT drwy ddefnyddio bag ailgylchu oren. Unwaith byddwch chi wedi llenwi'r bag mae modd i chi ei roi, wedi ei gau, yn y bag ailgylchu CLIR.  Mae batris domestig yn cynnwys: celloedd AAA ac AA, celloedd C a D, batris mae modd eu hadlenwi a batris botymau.  Mae modd archebu bagiau ailgylchu oren ar-lein: www.rctcbc.gov.uk/bagiau 

Mae modd ailgylchu batris car, ffonau symudol, gliniaduron a thaclau trydanol yn un o Ganolfannau Ailgylchu Cymunedol y Cyngor. Dewch o hyd i'ch canolfan agosaf trwy fynd i www.rctcbc.gov.uk/canolfannauailgylchu 

Am ragor o wybodaeth am ailgylchu dilynwch y Cyngor ar Twitter/Facebook neu ewch i www.rctcbc.gov.uk/biniauacailgylchu.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 5th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.