web

Mae aelodaeth Hamdden am Oes arbennig i ddisgyblion ysgol uwchradd dros 6 wythnos y gwyliau haf am £20 yn unig!


Mae modd i ddisgyblion dros 11 oed ddefnyddio campfeydd Hamdden am Oes yn annibynnol*, felly mae cynnig arbennig wedi cael ei greu i'w hannog i fwynhau cadw'n heini yr Haf yma.


Prynwch docyn Gwyliau Haf Hamdden am Oes o'ch canolfan agosaf chi nawr i fwynhau sesiynau campfa diderfyn (gan gynnwys cyflwyniad am ddim), dosbarthiadau cadw'n heini addas i'ch oedran, nofio (tu hwnt i'r sesiynau penodol am ddim dros y gwyliau), gweithgareddau nofio fel dosbarthiadau a gwersi achub bywyd, a chwaraeon dan do, gan gynnwys sboncen neu fadminton.


Mae'n hawdd ymuno - prynwch docyn am £20 i fwynhau Hamdden am Oes i Blant yn ddiderfyn dros wyliau'r haf.


Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Dyma gynnig arbennig i ddisgyblion ysgolion uwchradd - gan gynnwys rhai sydd wedi gorffen yr ysgol ar ôl cwblhau eu harholiadau TGAU ac eraill - allu mwynhau Hamdden am Oes yn ystod y gwyliau haf.


"Mae'n gyfle iddyn nhw weld beth sy'n cael ei gynnig ar hyd y naw canolfan hamdden, cyfarfod ein staff gwybodus a chefnogol a mwynhau blas o beth sydd ar gael drwy aelodaeth Hamdden am Oes i Blant.


"Rydyn ni'n gweld cynnydd yn nifer y bobl ifanc sy'n ymaelodi â Hamdden am Oes, yn enwedig ar gyfer y campfeydd - maen nhw wrth eu boddau gyda'r cyfarpar modern, y staff medrus a'r dechnoleg sy'n eu galluogi nhw i ffrydio cerddoriaeth yn fyw wrth gadw'n heini.


"Am fod cyflwyniad i'r gampfa am ddim, ac am fod aelodaeth Hamdden am Oes i blant yn llai na £5 yr wythnos, mae'n ffordd wych iddyn nhw ddechrau eu taith cadw'n heini a threulio'u hamser hamdden ar ôl ysgol a'u penwythnosau mewn ffordd gadarnhaol ac iach.


"Mae defnyddio'r gampfa hefyd o fudd i bobl ifanc sy'n rhan o dimoedd chwaraeon eraill, fel pêl-droed neu bêl rwyd neu rygbi neu athletau i gynnal eu ffitrwydd cyffredinol ac mae gan bob aelod o staff yng nghampfeydd Hamdden am Oes arbenigedd i'w helpu i greu trefn cadw'n heini bwrpasol sy'n gymorth iddyn nhw.


"Mae mynd i'r gampfa hefyd yn ffordd wych o gyfarfod pobl, o gymdeithasu gyda'ch ffrindiau chi ac mae gan hynny effaith bositif ar eich iechyd corfforol a meddyliol chi - ac mae pob un ohonon ni eisiau hynny ar gyfer ein plant."


Caiff pobl ifanc 11 a hŷn ddefnyddio campfeydd Hamdden am Oes. Bydd angen cyflwyniad i'r gampfa, ac mae'r sesiynau hynny am ddim. Nodwch, ar ôl amser penodol, caiff aelodau iau ond fynychu'r gampfa gydag oedolyn. Mae hyn yn amrywio ymysg canolfannau. Ewch i fwrw golwg ar yr amserlenni yma:


Mae Hamdden am Oes hefyd yn cynnig dosbarthiadau ar gyfer aelodau iau ac ar gyfer teuluoedd. Mae'r rheini'n cynnwys trampolinio, gymnasteg a throelli i'r teulu - mae rhagor o wybodaeth yma


Mae sesiynau nofio am ddim ar gael i bawb dan 16 oed ymhob un o ganolfannau Hamdden am Oes - bydd gan eich pwll lleol chi ragor o wybodaeth. Mae sesiynau nofio amrywiol yn rhan o'r aelodaeth, gan gynnwys pob gweithgaredd nofio - o ddosbarthiadau i wersi achub bywyd.


Dysgwch ragor am aelodaeth £20 dros yr haf yma


Os ydych yn cael blas arni yn ystod eich aelodaeth dros yr haf, gofynnwch i'ch canolfan hamdden leol am ragor o wybodaeth am aelodaeth Hamdden am Oes, sy'n £23 y mis o'i dalu drwy ddebyd uniongyrchol am flwyddyn gyfan.

*Mae modd i rai dros 11 oed ddefnyddio'r gampfa ar ôl cyflwyniad. Mae cyflwyniad i'r gampfa am ddim. Nodwch, mae'r amseroedd lle does dim modd i bobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed fynychu'r gampfa yn amrywio ymysg canolfannau hamdden. Mae rhaid i rai dros 11 oed fynychu ambell sesiwn yng nghwmni oedolyn. Gwiriwch yr amserlen.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 15th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.