TheShedRhondda-15 web

Diolch i’r Sied yn Nhreherbert, mae Matthew Walters a'i bartner Nadine wedi cael bywyd newydd - profi bod y prosiect rhyfeddol yn fwy na dim ond siop ailddefnyddio a'i fod yn fudd i'r gymuned ehangach.

Mae’r Sied yn Nhreherbert, a gafodd ei agor yn swyddogol gan Hannah Blythyn AC, Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, ym mis Gorffennaf eisoes yn profi'n boblogaidd iawn ac yn parhau i adeiladu ar lwyddiant ei siop arall yn Llantrisant sydd wedi atal 40 tunnel rhag mynd i safleoedd tirlenwi yn hytrach, mynd i gartrefi newydd yn Rhondda Cynon Taf yn ystod Ebrill a Mai.

Mae llwyddiant y ddwy siop yn Llantrisant ac yn Nhreherbert yn bennaf oherwydd y gwirfoddolwyr anhygoel sy'n gweithio yno - Matthew Walters oedd un o'r gwirfoddolwyr hyn yn Llantrisant a diolch i'w waith caled ac ymroddiad, mae e bellach wedi cael ei benodi fel Cynorthwy-ydd Gwerthu yn y siop newydd yn Nhreherbert.

Cyn i'r cyfleuster newydd yn Nhreherbert gael ei agor yn swyddogol ei fod eisoes wedi llwyddo i ddargyfeirio 3 tunnell o eitemau a fydd modd iddynt gael eu hailddefnyddio o safleoedd tirlenwi!

Roedd Matthew, 35 mlwydd oed, o Rondda wedi gweithio o'r blaen yng ngwaith gwydr, ond yn dilyn anaf i'w law collodd e ei swydd ac roedd e wedi ymlädd yn feddyliol ac yn gorfforol a chollodd ei hyder i gyd, ar ôl hyn. Awgrymodd Paula Perry, sy'n rheoli’r Sied yn Llantrisant wrth Matthew i wirfoddoli yn y siop yn Llantrisant i helpu i adeiladu ei gryfder, ei ysbryd a’i hyder.

Dywedodd Matthew, sydd wedi achub ar gyfle a mwynhau pob munud ohono:

"Roedd rhywbeth sydd wedi newid y tu mewn i mi, teimlwn fel fy mod wedi dod o hyd i’r rhywbeth o’r diwedd yr hyn yr oeddwn yn chwilio amdano - a doedd y teimlad hwnnw ddim o ganlyniad o’r bwrdd newydd cwympais mewn cariad â fe, ac roedd rhaid i mi fynd adref â fe! Ond o ddifrif, diolch i Paula a’r Sied, teimlwn eto fel fi fy hun, a phob dydd dechreuais deimlo'n gryfach ac mae'r bobl rydych yn cwrdd â nhw yn gwneud gwahaniaeth mawr. Hefyd, rydw i'n helpu'r amgylchedd ar gyfer fy machgen bach i’w fwynhau yn y dyfodol! Byddai modd i’m partner, Nadine, weld y gwahaniaeth mawr ynof a phenderfynodd hi wirfoddoli hefyd. "

Meddai Nadine a oedd ddim wedi gweithio o'r blaen oherwydd iddi fagu’i bachgen bach, roedd hi eisiau cyfle i ennill profiad a hyder:

"Pan ddechreuodd Matthew weithio yn y Sied yn gyntaf, roeddwn i’n gweld pa mor hapus roedd e ac roeddwn eisiau bod yn rhan ohono - roeddwn i’n gwneud cais am swyddi, ond roedd yn anodd gan fy mod yn brin o brofiad a hyder oherwydd bod bachgen bach gen i. Fel cwpl, mae’r Sied a Paula yn wir wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i ni a byddwn i’n dweud ei fod wedi rhoi bywyd newydd i ni. "

Mae Matthew a Nadine bellach wedi’u lleoli yn Y Sied yn Nhreherbert ac yn barod i gymryd rhoddion gan y gymuned a helpu i droi nwyddau diangen i mewn i drysorau i rywun arall eu mwynhau - o ddillad, i soffas, gemau bwrdd, llestri te’r prynhawn, hen gemau consol, teganau a llawer mwy - Mae gan y Sied rywbeth i bawb ei fwynhau ac am bris bargen ac rydych yn hyd yn oed yn helpu'r amgylchedd ar yr un pryd!

Yn ôl y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o’r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Gwasanaethau Treftadaeth: "Mae'r Sied yn hollol wych ac wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda thrigolion Rhondda Cynon Taf.  Rwy'n edrych ymlaen at weld llwyddiant y Sied wreiddiol yn Llantrisant yn digwydd eto yn Nhreherbert, gan arwain at hyd yn oed mwy o eitemau yn dod o hyd i gartrefi newydd ac yn cael eu dargyfeirio o safleoedd tirlenwi.

"Hoffwn longyfarch Matthew, Nadine a phawb yn Sied Llantrisant a Threherbert, ar eu llwyddiant hyd yma ac rydw i'n hyderus iawn y bydd cysyniad y Sied yn parhau i fynd o nerth i nerth, efallai bydd Sied newydd yn dod cyn bo hir."

"Mewn gwirionedd, gwirfoddolwyr yw hanfod y Sied ac mae stori Matthew yn wych i glywed ac rwy'n falch ei fod bellach yn aelod parhaol yn y Sied."

Mae'r Cyngor yn ymfalchïo yn nifer y Canolfannau Ailgylchu ar draws y Fwrdeistref Sirol a bydd y cyfleusterau yma yn ateb eu holl ofynion ailgylchu. Mae rhestr lawn o Ganolfannau Ailgylchu a'r deunyddiau maen nhw'n eu derbyn i'w gweld yma: www.rctcbc.gov.uk/canolfannauailgylchu

Mae staff ar gael ym mhob un o'r canolfannau, a bydden nhw'n barod i roi cyngor a help neu gyfeirio trigolion wrth ailgylchu'r deunyddiau o'u cartrefi. 

Mae pob canolfan ar agor Dydd Llun - Dydd Sul 8:00-19:30 o Ebrill - Hydref, a Dydd Llun - Dydd Sul 8:00-17:30 o fis Tachwedd - Mawrth.

Am ragor o wybodaeth am y canolfannau ailgylchu cymunedol a’r Sied, ewch i  www.rctcbc.gov.uk/ailgylchu neu ddilyn "Y Sied" ar Facebook/Twitter.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 25th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.