Harriet street 1

Mae'r Cyngor wedi dechrau ymarfer monitro traffig yng ngogledd Cwm Cynon, i lywio cynllun yn y dyfodol a fydd yn ymestyn Ffordd Osgoi Aberdâr ac yn cysylltu'r A4059 â'r A465, Ffordd Blaenau'r Cymoedd.

Ym mis Hydref 2018, cefnogodd Aelodau'r Cabinet gynllun Llywodraeth Cymru i ddyblu darn 17.7km o'r A465, o Hirwaun i Ben Dowlais, erbyn 2022. Mae'r cynllun wedi'i gynnwys yng Nghynllun Datblygu Lleol y Cyngor, a bydd yn cynnwys cyffordd ychwanegol ar yr A465 wedi'i lleoli yng Nghroesbychan.

Bydd y gyffordd newydd yn hwyluso cynllun Priffyrdd y Cyngor ar gyfer y dyfodol - Porth Gogledd Cwm Cynon. Mae hyn yn brosiect mawr, gwerth miliynau o bunnoedd i'w gyflwyno yn y dyfodol - i adeiladu a datblygu estyniad i'r A4059, ffordd osgoi Aberdâr, i'r dwyrain o Ben-y-waun - bydd hyn yn cwrdd â'r A465 yng Nghroesbychan. Dyrannodd y Cabinet £1 miliwn i'r cynllun yma ym mis Hydref 2018.

Er mwyn llywio camau dylunio nesaf Porth Gogledd Cwm Cynon, mae'r Cyngor yn ymgymryd â gwaith monitro traffig ar hyd Ffordd Osgoi Aberdâr a Ffordd Blaenau'r Cymoedd - o ddydd Llun, Gorffennaf 8, am tua phythefnos.

Yn ystod y cyfnod yma, bydd offer ochr y ffordd yn cael ei ddefnyddio i gasglu patrymau llif traffig ar y rhwydwaith ffyrdd. Does dim disgwyl y bydd hyn yn achosi amhariad.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: “Y llynedd, cefnogodd y Cabinet gynlluniau Llywodraeth Cymru i gyflawni cam olaf y gwaith deuoli ar yr A465, o Hirwaun i Ben Dowlais - i wella capasiti ffyrdd, cynyddu llif traffig a lleihau amseroedd teithio. Dyma gynllun pwysig i wella cysylltedd Rhondda Cynon Taf â Gorllewin Cymru a Chanolbarth Lloegr.

“Yn rhan o'r gwaith deuoli y mae cynllun i ddatblygu cyffordd newydd ar yr A465 yng Nghroesbychan - sy'n rhan hanfodol o estyniad Ffordd Osgoi Aberdâr y Cyngor yn y dyfodol. Bydd hyn yn creu cyswllt newydd rhwng yr A4059 a'r A465, i wella'r modd y gall traffig ddod i mewn i ogledd Cwm Cynon, gyda'r potensial i wella hygyrchedd yn sylweddol. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r prosiect yma, a chafodd £1 miliwn gan y Cabinet y llynedd.

“Yn ystod mis Medi 2017, amlinellodd y Cabinet bum Ardal Cyfle Strategol yn Rhondda Cynon Taf oherwydd eu potensial ar gyfer twf economaidd a chreu swyddi. Porth Cynon oedd un o'r ardaloedd yma - gyda chynllun deuoli'r A465 a Phorth Gogledd Cwm Cynon yn cael eu cydnabod fel prosiectau seilwaith allweddol i gyflawni ein nodau economaidd ehangach ar gyfer y rhanbarth.

“O 8 Gorffennaf, bydd gyrwyr yn gweld offer ochr y ffordd y mae'r Cyngor yn ei ddefnyddio i fesur llif traffig presennol - a bydd yr wybodaeth sy'n cael ei chasglu yn cael ei defnyddio yn y broses ddylunio ar gyfer estyniad yr A4059. Bydd y gwaith yn para tua phythefnos a does dim disgwyl y bydd hyn yn achosi amhariad.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 9th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.