Clydach athletics

Mae'r Cyngor ar fin dechrau ar y gwaith o wella cyfleuster athletau Brenin Siôr V yng Nghwm Clydach, ac rydyn ni wedi cyhoeddi y bydd y cynllun yn cael budd o gyllid ariannol er mwyn gosod goleuadau awyr agored, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Ym mis Chwefror 2019, cynigiodd y Cabinet fuddsoddiad o £500,000 i'r Cyngor Llawn er mwyn gwella'r cyfleuster yng Nghwm Clydach. Mae'r cyllid yma wedi'i glustnodi ar gyfer rhoi wyneb newydd ar y trac, gwella'r ardaloedd campau maes a gwella'r system ddraenio ar y cae pêl-droed. Ym mis Mawrth 2019, cytunodd y Cyngor Llawn ar y cyllid fel bod modd i'r gwaith ddechrau dros yr haf.

Erbyn hyn, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol o £300,000 ar gyfer y cynllun. Daw'r arian yma o Gyllideb Gyfalaf Graidd y Cyngor. Bydd hyn yn golygu bod modd gosod goleuadau awyr agored, ac mae cais cynllunio eisoes yn cael ei lunio i sicrhau hyn.

Bydd y cynllun yma'n sicrhau y bydd ardaloedd Cwm Rhondda, Cwm Cynon a Thaf-Elái i gyd yn cael budd o gyfleusterau athletau awyr agored llawer gwell. Mae hyn yn dilyn agoriad Stadiwm Ron Jones, sydd werth £3 miliwn, yn Aberdâr ym mis Hydref 2019, ac mae'r gwaith yn dal i fynd rhagddo ar drac athletau yn y Beddau a fydd yn mynd o amgylch y cae chwaraeon 3G newydd yn Ysgol Gyfun Bryncelynnog.

Bydd y gwaith i drawsnewid cyfleuster athletau Brenin Siôr V yn dechrau ddydd Llun, 24 Mehefin, ac yn para am 18 wythnos. Er mwyn sicrhau bod y gwelliannau'n cael eu cyflawni'n ddiogel, fydd y safle ddim ar gael i'r cyhoedd ei ddefnyddio yn ystod y cynllun - ac mae'r safle'n debygol o gael ei gau yn gynnar ym mis Gorffennaf 2019 am gyfnod er mwyn cwblhau'r gwaith.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Mae'r buddsoddiad yma o £800,000 yng nghyfleuster athletau Brenin Siôr V yn dangos ymrwymiad parhaus y Cyngor i wella ei arlwy hamdden awyr agored. Bydd y cynllun yn sicrhau bod Cwm Rhondda, fel Cwm Cynon a Thaf-Elái, yn cael budd o gyfleuster athletau newydd y mae modd i gymunedau lleol ei fwynhau.

"Mae ein buddsoddiad mewn cyfleusterau athletau yn mynd law yn llaw â'n buddsoddiad mewn caeau chwaraeon 3G, sy'n addas ar gyfer bob tywydd. Cafodd cae newydd ei agor ym Mhen-y-waun yn ddiweddar, ac rydyn ni wrthi'n gorffen y gwaith ar gyfleuster newydd yn y Beddau. Ym mis Mai 2019, cyhoeddodd y Cyngor gyllid ar gyfer agor y pedwerydd cae 3G ar ddeg yn y sir, a hynny yn Nhreorci. Bydd hyn yn gwireddu ein nod o ddarparu cae 3G o fewn tair milltir i holl drigolion y Fwrdeistref Sirol, ni waeth lle maen nhw'n byw.

"Bydd y gwaith ar safle Brenin Siôr V yn dechrau cyn bo hir, a'r nod yw gwella'r trac, yr ardal campau maes a'r cae pêl-droed. Mae'n bleser cyhoeddi y bydd buddsoddiad ychwanegol o £300,000 yn golygu bod modd gosod goleuadau awyr agored. Bydd hyn yn galluogi ein defnyddwyr i dreulio rhagor o amser yn manteisio ar y cyfleusterau, yn enwedig dros y gaeaf. Mae'r buddsoddiad ychwanegol yma yn amodol ar ganiatâd cynllunio, ac rydyn ni wrthi'n llunio cais cynllunio ar hyn o bryd.

"Diolch i ddefnyddwyr y cyfleuster ymlaen llaw am eu cydweithrediad wrth i'r gwaith yma, a fydd yn gwella'r safle'n sylweddol ar gyfer y dyfodol, fynd rhagddo."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 21st Mehefin 2019