Mt Ash Hub-16

Mae Canolfan Pennar, Canolfan Cymuned newydd Aberpennar yn agor ei drysau'n swyddogol yr wythnos hon, gan gynnig mynediad gwell i ystod o wasanaethau'r Cyngor i breswylwyr. 

Mae'r ganolfan wedi'i lleoli ar hen safle Canolfan Oriau Dydd Aberpennar yn Stryd Rhydychen, Aberpennar. Bydd y Ganolfan yn agor ei drysau am y tro cyntaf ddydd Llun, 3 Mehefin. Mae'n gartref i Lyfrgell newydd sbon Aberpennar, sydd wedi symud o Knight Street gerllaw. 

Mae cyfleusterau'n cynnwys Ystafell Gymunedol Elaine Morgan, sy'n cynnwys Panel Coffa Elaine Morgan – dyma'r ail banel coffa yn cynnwys menyw ddylanwadol i gael ei ddadorchuddio yn Rhondda Cynon Taf eleni, yn dilyn gosod panel coffa ar gyfer yr Arglwyddes Rhondda yn Llyfrgell Tonypandy. 

Roedd y ddiweddar Dr Elaine Morgan OBE, o Aberpennar, yn awdures arobryn, ysgrifennydd ar gyfer y teledu, dramodydd a newyddiadurwr ar gyfer papur newydd. Derbyniodd hi Ryddfraint y Fwrdeistref Sirol ym mis Ebrill 2013. Bu farw hi tri mis yn ddiweddarach. 

Mae Bwrdd Anrhydedd Nos Galan hefyd wedi cael ei adleoli ac i'w weld yng Nghanolfan Pennar. Mae'r Bwrdd yn rhestru pob Rhedwr Dirgel Nos Galan ers 1958 hyd heddiw. 

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: "Mae Canolfan Pennar yn cynnig mynediad gwell i nifer o wasanaethau'r Cyngor, sydd bellach dan un do, i'r gymuned leol. Mae hefyd yn gweithredu fel canolbwynt i'r dref, lle mae modd i breswylwyr ymgynnull ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau. 

"Ar y cyd â'r cyfleusterau newydd, sy'n cynnwys darpariaeth lyfrgell y dref ac ystafell TGCh bwrpasol, mae'r Ganolfan hefyd yn dangos nifer o arddangosfeydd lleol sydd â chysylltiad cryf â hanes Aberpennar. 

"Rydw i'n falch o gadarnhau y bydd Ystafell Gymunedol Elaine Morgan yn gartref i banel coffa ar gyfer Elaine, a oedd yn un o unigolion mwyaf ysbrydoledig a dylanwadol erioed i ddod o Aberpennar. Dyma'r ail banel o'i fath, yn dilyn cysegriad i'r Arglwyddes Rhondda, a gafodd ei ddadorchuddio yn Llyfrgell Tonypandy ym mis Mawrth eleni. 

"Mae'n bwysig iawn bod hanes unigolion fel Elaine Morgan a'r Arglwyddes Rhondda yn parhau i gael ei rannu, ac yn gweithredu fel modd o ysbrydoli menywod ifainc ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau. Byddwn ni hefyd yn gosod trydydd panel i gofio Morfydd Llwyn Owen. Bydd y panel yma wedi'i leoli ar safle Llys Cadwyn, ar ôl iddo gael ei gwblhau yn 2020. 

"Hefyd, mae Canolfan Pennar, sydd wedi'i lleoli tafliad carreg o gerflun Guto Nyth Brân, hefyd yn cynnwys pethau cofiadwy o Rasys Nos Galan – sydd cyfystyr ag Aberpennar ac un o achlysuron mwyaf poblogaidd RhCT. 

"Bydd agor Canolfan Cymuned Aberpennar bendant yn gwella cyfleoedd o ran cael mynediad i wasanaethau yng nghanol tref Aberpennar, ac mae hefyd yn rhan o ddatblygiad ehangach y dref, sy'n canolbwyntio ar ailddatblygu Sgwâr Rhos ar y cyd â Chanolfan Gofal Sylfaenol newydd, Cyfleuster Gofal Ychwanegol a'r cynllun Ffordd Gyswllt ar Draws y Cwm." 

Bydd gan y Ganolfan oriau agor hirach na'r rhai oedd yn cael eu cynnig gan y Llyfrgell a'r Ganolfan Oriau Dydd. Bydd hyn yn caniatáu i'r Cyngor gynnig rhaglen ehangach o weithgareddau er mwyn cwrdd ag anghenion y grwpiau ac unigolion o fewn y gymuned.

Bydd ardal i blant, ystafelloedd hyblyg i'r cyhoedd eu defnyddio, gwasanaethau cymorth o ran cyflogaeth a gwasanaeth iBobUn llawn, yn ogystal â 13 o gyfrifiaduron i'r cyhoedd eu defnyddio a The Little Rose Café fydd ar agor trwy gydol yr wythnos. 

Mae'r Little Rose Café wedi bod yn boblogaidd gyda phreswylwyr lleol Aberpennar ers dros ugain mlynedd, a bydd y caffi yn symud i leoliad mwy yn rhan o ddatblygiad y Ganolfan.

Bydd symud y caffi i'r eiddo yn golygu bydd modd darparu cyfleoedd hyfforddi hanfodol, a hynny'n cynnwys y gymuned ac ymgysylltu â hi yn fwy.  

Mae modd i grwpiau cymunedol a sefydliadau dielw ddefnyddio'r ystafelloedd cyfarfod a'r ystafelloedd hyfforddi am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafelloedd am gyfradd resymol. Bydd gwasanaeth diwifr ar gael ym mhob ystafell o'r adeilad. 

Bydd y rhan fwyaf o glybiau a gweithgareddau a gafodd eu cynnig yng Nghanolfan Oriau Dydd Aberpennar yn parhau. 

Bydd y Man Talu Lleol yn rhoi cyfle i breswylwyr alw heibio a thalu am ystod o wasanaethau'r Cyngor, gan gynnwys Treth y Cyngor a Threthi Busnes. 

Mae gan y Ganolfan doiledau i ddynion a menywod, yn ogystal â chyfleuster newid babanod, gwely newid trydanol addasadwy a theclyn codi Oxford. 

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Bydd Canolfan Pennar newydd yn gaffaeliad gwych i ardal Cwm Cynon isaf, gan fod yn ganolbwynt i'r dref a dod ag ystod o wasanaethau'r Cyngor o dan yr un to, a hynny i sicrhau ein bod ni'n gwneud yn fawr o'r adnoddau. 

"Mae'n hanfodol ein bod ni'n darparu gwasanaethau effeithlon a chynaliadwy i'n preswylwyr a does dim dwywaith bod model y Ganolfan yn cyflawni'r uchelgais yma. Mae hefyd yn ei gwneud hi'n haws i breswylwyr fanteisio ar y gwasanaethau yma trwy eu cynnig mewn lleoliadau amlwg a chyfleus yng nghalon ein cymunedau lleol.  

"Yn ogystal â chyfleuster llyfrgell y dref, sydd yn cyfateb i faint y trefniant blaenorol, mae gan y Ganolfan ddwy ystafell i'r cyhoedd eu defnyddio, ystafell TGCh newydd sbon ar gyfer dysgu unigol a chyrsiau llythrennedd cyfrifiadurol yn y gymuned. Bydd y ganolfan hefyd yn gartref i gaffi Little Rose Tea Room fydd yn cynnig dewis estynedig o fwydydd a diodydd. 

"Bydd y cyfleuster yn helpu i fynd i'r afael ag arwahanrwydd cymdeithasol, gwella lles a darparu mynediad gwell i gymorth o ran llythrennedd, dysgu a chyflogaeth." 

Ym mis Hydref 2017, cytunodd Cabinet y Cyngor ar raglen fuddsoddi i ddatblygu canolfannau cymuned ledled RhCT i sicrhau bod modd i'r Cyngor barhau i ddarparu gwasanaethau rheng flaen allweddol trwy fuddsoddiadau penodol, gan wella gwasanaethau i breswylwyr.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 14th Mehefin 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.