Carers

Rhwng 10-21 Mehefin, bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal cyfnod estynedig o Wythnos y Cynhalwyr, er mwyn sicrhau bod Cynhalwyr yn Rhondda Cynon Taf yn cael eu cefnogi, eu gwerthfawrogi a'u cydnabod.

Mae Wythnos y Cynhalwyr (6-12 Mehefin 15) yn ymgyrch flynyddol. Ei diben yw gwella ymwybyddiaeth ynghylch materion gofal, tynnu sylw at yr heriau sy'n wynebu cynhalwyr a chydnabod y cyfraniad y maen nhw'n ei wneud i deuluoedd a chymunedau.

Mae hefyd yn helpu pobl sydd ddim yn meddwl am eu hunain fel rhai â chyfrifoldebau gofalu i ystyried eu bod nhw'n gynhalwyr, a'u bod nhw'n cael mynediad at gymorth y mae mawr ei angen.

Drwy gydol y flwyddyn, mae Cynllun Cynnal y Cynhalwyr yn darparu cefnogaeth a chyngor i unigolion sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf sy'n gofalu am aelod o'r teulu, ffrind neu gymydog sy'n sâl, yn fregus, sydd ag anabledd, sy'n dioddef o salwch meddwl neu sy'n camddefnyddio sylweddau.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn darparu cefnogaeth helaeth i Gynhalwyr Ifanc, Cynhalwyr sy'n Oedolion Ifanc, yn ogystal â Chynhalwyr sy'n Oedolion, gan sicrhau, waeth beth yw oedran rhywun, os oes ganddyn nhw gyfrifoldebau gofalu, mae'r Cyngor yma i'w cefnogi.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn gwybod pa mor bwysig mae'r gwaith mae cynhalwyr yn ei wneud, a phe na bai cymorth ar gael i gynhalwyr, mae'n bosibl y bydden nhw'n cael trafferth o ran ymdopi â gofynion emosiynol a chorfforol eu dyletswyddau, gan arwain at deimlo'n unig. 

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau i Gynhalwyr drwy gydol y flwyddyn, megis gwasanaethau cwnsela, cyfleoedd cymdeithasol, asesiadau Cynhalwyr, cyngor ac arweiniad ar dai a budd-daliadau, yn ogystal â mynediad gostyngol at wasanaethau hamdden, er mwyn helpu i gefnogi lles Cynhalwyr.

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymunedol i Oedolion a'r Gymraeg “Cynhalwyr di-dâl yw arwyr di-glod ein cymunedau, gan roi gofal, cefnogaeth a chymorth i rai o'n preswylwyr sy'n agored i niwed.

“Mae'n hollbwysig bod y Cyngor yn cefnogi'r unigolion yma, a dyna pam rydyn ni'n cynnig ystod eang o wasanaethau cymorth, sy'n gymdeithasol, yn emosiynol ac yn ymarferol. Mae'r Cyngor yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol rheolaidd i Gynhalwyr er mwyn trechu unigrwydd, mae gwasanaethau cwnsela hefyd yn cael eu darparu i gynorthwyo gyda hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol, ac mae ein carfan o weithwyr cymdeithasol bob amser ar gael i helpu Cynhalwyr gyda chyngor a chefnogaeth.

“Mae Wythnos y Cynhalwyr yn gyfle perffaith i ni hyrwyddo'r gwasanaethau sydd ar gael i Gynhalwyr, adnabod y rhai y byddai'n elwa o'r cymorth, ond cysylltu â Chynhalwyr sydd ddim yn ymwybodol o'r hyn y mae modd i'r Cyngor ei wneud er mwyn eu helpu nhw a'u dyletswyddau gofal."

Dros y pythefnos nesaf bydd y Cyngor yn cynnal nifer o achlysuron ar gyfer Cynhalwyr, fel te prynhawn, gweithdy crefft, grwpiau cefnogi, clwb brecwast, sesiynau therapi cyfannol a llawer mwy. Mae rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau sydd ar y gweill, a sut y gallwch gymryd rhan YMA. Mae modd i chi gadw'ch lle ar achlysuron y Cynllun Cynnal y Cynhalwyr trwy ffonio 01443 281463 neu anfon e-bost at cynnalycynhalwyr@rctcbc.gov.uk

Am fwy o gyngor a gwybodaeth os ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, yn Gynhaliwr, a sut i gael gafael ar gymorth, ewch i dudalen 'Gofalu am Bobl Eraill' Cyngor Rhondda Cynon Taf YMA

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 10th Mehefin 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.