ponty extra care 1 - Copy

Mae'r cam adeiladu ar gyfer Cynllun Gofal Ychwanegol o'r radd flaenaf a fydd yn darparu 60 fflat ym Mhontypridd bellach wedi cychwyn - yn dilyn achlysur 'torri tir' ar safle'r gwaith yn Y Graig.

Aeth cynrychiolwyr o'r Cyngor a'i bartneriaid datblygu, gan gynnwys Linc Cymru, Grŵp Jehu a Llywodraeth Cymru i'r achlysur a gafodd ei gynnal ddydd Llun, 24 Mehefin, ar hen safle Llys Ynadon Pontypridd. Dechreuodd yr achlysur â neges groeso gan Brif Swyddog Gweithredol Linc Cymru, Scott Sanders, cyn i'r tir gael ei dorri i nodi cychwyn cam adeiladu'r Cynllun.

Manteisiodd y rheiny a ddaeth i'r achlysur ddydd Llun ar y cyfle i weld y cynlluniau, a dderbyniodd ganiatâd cynllunio yn Chwefror 2019. Bydd y cynllun yn darparu 60 fflat Gofal Ychwanegol (57 fflat un ystafell wely a 3 fflat â dwy ystafell wely) mewn adeilad pum llawr newydd sbon.

Mae'r datblygiad ehangach yn cynnwys maes parcio â 31 lle parcio, gerddi cymunedol wedi'u tirlunio, mannau bwyta, cegin gyffredin, lolfeydd a salon trin gwallt. Bydd mynediad cyfredol y safle o Stryd yr Undeb yn cael ei ehangu yn rhan o'r cynllun.

Mae'r Cynllun ym Mhontypridd yn rhan o fuddsoddiad Gofal Ychwanegol gwerth £50miliwn ar draws Rhondda Cynon Taf - dyma un o bum cynllun newydd sbon a fydd yn cael ei adeiladu ar draws y Fwrdeistref Sirol. Mae gwaith adeiladu'r cynllun cyntaf yn Club Street, Aberaman yn parhau i fynd rhagddo ar ôl i 94 modiwl oedd eisoes wedi'u hadeiladu gyrraedd y safle. Mae disgwyl i'r cynllun gael ei gwblhau yn hwyrach yn 2019.

Cynllun Gofal Ychwanegol Pontypridd yw'r ail o'r pum cynllun i gyrraedd y cam adeiladu. Mae cyfleusterau hefyd wedi cael eu clustnodi ar gyfer Y Porth, Aberpennar a Threorci. Ar hyn o bryd mae yna un cyfleuster Gofal Ychwanegol yn Rhondda Cynon Taf - Tŷ Heulog, Tonysguboriau - a gafodd ei agor yn 2016.

Meddai'r Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Rydw i'n falch bod yr ail o'r pum cynllun Gofal Ychwanegol newydd bellach yn cael ei adeiladu, gyda'r achlysur yn cael ei nodi mewn seremoni arbennig yn Y Graig ddydd Llun. Bydd y Cynllun yn darparu 60 fflat gofal ychwanegol newydd yn ardal Pontypridd, gan roi defnydd newydd i hen safle Llys Ynadon Pontypridd.  

"Mae Gofal Ychwanegol yn darparu llety modern i ddiwallu anghenion a bodloni disgwyliadau newidiol y boblogaeth hŷn sy'n tyfu, gan eu galluogi nhw i fyw bywydau mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi eu hunain. Maen nhw'n cael eu hadeiladu'n bwrpasol i ddiwallu amrediad o anghenion sydd wedi'u hasesu – gan fod preswylwyr yn derbyn cymorth penodol bob dydd o'r flwyddyn. Mae nifer o gyfleusterau ar gael i'r preswylwyr hefyd ar y safle.

"Yn dilyn Cynllun Gofal Ychwanegol Maes-y-Ffynnon yn Aberaman, rydw i'n edrych ymlaen at weld y safle ym Mhontypridd yn trawsnewid dros y misoedd nesaf. Bydd y Cyngor yn gweithio'n agos â'i bartneriaid i gyflawni'r cynllun pwysig yma ar gyfer y dref ac ardal ehangach Taf-elái.”

Ychwanegodd Marc Jehu, Rheolwr-Gyfarwyddwr Grŵp Jehu, "Rydyn ni'n falch iawn o gael ein penodi fel prif gontractwr ar gyfer y datblygiad Gofal Ychwanegol yn Y Graig. Dyma'n pedwerydd cynllun datblygu gyda Linc Cymru mewn dwy flynedd, rydyn ni'n credu bod hyd yn dangos partneriaeth gryf a llwyddiannus."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Mehefin 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.