Mountain Ash-6

Mae systemau TCC mewn saith tref ar draws Rhondda Cynon Taf wedi cael eu diweddaru'n helaeth - gan ei gwneud yn un o'r systemau mwyaf datblygedig. 

Mae'r rhaglen sylweddol, a gafodd ei chyflawni trwy fuddsoddiad o £150,000, eisoes wedi'i chwblhau yn Aberdâr a Phontypridd, ac yn ddiweddar mae wedi cael ei hymestyn i Aberpennar. 

Fydd y gwaith parhaus ddim yn arwain at ardaloedd yn colli'r gwasanaeth wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen. Bydd y rhaglen yn cael ei hehangu i'r canol trefi sy'n weddill, sef y Porth, Tonypandy, Treorci a Phont-y-clun. Rydyn ni'n bwriadu bydd y rhaglen waith wedi'i gwblhau erbyn mis Mawrth 2020. 

Mae'r buddsoddiad diweddaraf mewn systemau TCC yn pwysleisio ymrwymiad y Cyngor i gadw trigolion ac ymwelwyr yn ddiogel yn Rhondda Cynon Taf. Yn ogystal, mae'n helpu'r Cyngor a'i bartneriaid i atal a chanfod trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a dod o hyd i unigolion sy'n agored i niwed, gan gynnwys pobl sydd ar goll, fel bod modd eu diogelu. 

Yn ogystal â'r gwelliannau i'r system TCC, bydd gwaith diweddaru hefyd yn galluogi'r Cyngor i gyflwyno cynllun i gynnig cysylltiad  di-wifr am ddim yng nghanol y dref ar draws saith prif dref Rhondda Cynon Taf. 

Mae gwaith yn mynd rhagddo'n dda ar gam cyntaf y cynllun i gynnig cysylltiad di-wifr am ddim. Bydd cyhoeddiad yn cael ei wneud yn fuan am gam cyntaf y broses o gyflwyno'r cynllun, sef i Aberdâr ac Aberpennar. 

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Bydd y buddsoddiad yma yn systemau TCC y Cyngor yn sicrhau bod gyda ni well seilwaith i helpu i gadw ein trigolion ac ymwelwyr yn ddiogel ym mhob un o'n canol trefi. 

“Mae ein rhwydwaith TCC wedi bod yn amhrisiadwy mewn nifer o amgylchiadau, o ran mynd i'r afael â throsedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, a hefyd o ran diogelu drwy helpu i ddod o hyn i unigolion sydd ar goll. 

“Mae'r rhaglen uwchraddio hefyd wedi hwyluso datblygiad cynllun y Cyngor i gynnig cysylltiad di-wifr am ddim yng nghanol trefi. Mae hyn yn cyflawni ymrwymiad a gafodd ei wneud ar ddechrau tymor y Cyngor, ac mae hefyd yn dangos ein cefnogaeth barhaus i ganol ein trefi trwy ddarparu rhagor o gymhellion i drigolion ac ymwelwyr i'w defnyddio nhw.” 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 25th Mehefin 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.