Teddy Bears Picnic 2019-51

Daeth Picnic y Tedis yn ôl i Barc Coffa Ynysangharad, Pontypridd ar Ddydd Gwener 21 Mehefin, ac am bicnic cawson ni! Mwynheuodd dros 5,000 o bobl y tywydd a’r holl hwyl ac adloniant a oedd ar gael.


Wrth galon yr achlysur yma yw hwyl, gemau ac adloniant – mae’n dangos i deuluoedd gyda phlant ifanc beth sydd ar gael ledled y Fwrdeistref Sirol ac, yn bwysicach oll, sut i gael rhagor o wybodaeth.


Cyrhaeddodd y plant, y rhan fwyaf dan 5 oed, gyda’u rhieni, mamau cu a thadau cu, cynhalwyr/gofalwyr, gwarchodwyr plant, ysgolion a darparwyr gofal dydd gyda ffrind anwes neu ddau ar gyfer hwyl yn yr haul ar 21 Mehefin.


Tra bod y plant yn mwynhau’r gweithgareddau hollgynhwysol fel ffair hwyl fach, cestyll neidio, celf a chrefftau, gemau ac adloniant byw gan Charlie Bubbles a’i dreic cerddorol, Jonny Russel sy’n un o’r diddanwyr plant gorau, pobl sy’n paentio eich wyneb, pobl sy’n modelu balŵns, roedd modd i’r oedolion gasglu gwybodaeth hanfodol ar wasanaethau sydd ar gael yn RhCT. Roedd gwybodaeth ar gael ym mhob stondin gyda gweithgareddau rhyngweithiol ac ymarferol er mwyn dangos y gwaith rydyn nhw yn ei wneud, ar gyfer teuluoedd gyda phlant ifainc yn enwedig.


Roedd hyn yn cynnwys llyfrgelloedd, sydd am ddim i bawb ymuno ac maen nhw’n cynnig byd o lyfrau, adnoddau, achlysuron a rhagor, hefyd y garfan sy’n cynnig gofal plant AM DDIM yn RhCT – y cynnig mwyaf hael o’i fath yng Nghymru – gwasanaethau iechyd ac iechyd deintyddol, chwaraeon, hamdden a syniadau ar gyfer bwyta’n iach a llawer yn rhagor. 


Yn ôl Cynghorydd Tina Leyshon, Aelod o’r Cabinet ar faterion Plant a Phobl Ifainc: “Y blynyddoedd cyntaf o fywyd plentyn yw’r pwysicaf o ran eu datblygiad emosiynol, corfforol a chymdeithasol. Mae gan y Cyngor a’i bartneriaid amrywiaeth eang o wasanaethau er mwyn cefnogi rhieni yn eu rôl bwysig.” “Mae Picnic y Tedis yn ein galluogi ni i ddod â’r gwasanaethau yma i gyd at ei gilydd mewn un lle a defnyddio hwyl ar gyfer y teulu, gemau ac adloniant fel ffordd i ddangos a chynghori teuluoedd gyda phlant ifainc.”


“Daw’r plant â’u tedis a chael amser gwych ar y ffair hwyl a dod yn rhan o adloniant byw. Roedd cyfle mewn llawer o stondinau gwybodaeth i'r plant dynnu llun, siapio pethau a chwarae, fel bod modd iddyn nhw gael hwyl tra bod yr oedolion yn darganfod rhagor am y gefnogaeth sydd ar gael.”
Mae modd i chi ddarganfod rhagor am wasanaethau cymorth sydd ar gael ar gyfer teuluoedd gyda phlant ifanc yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Mehefin 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.