Swansea Award

Image Credit: Swansea City AFC Community Trust

Mae canolfannau 'Learning Curve' Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi ennill gwobr cynhwysiant gymunedol blynyddol Uwch Gynghrair Lloegr/BT yn nathliad blynyddol Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe am sesiynau Pêl-droed Cerdded 'Get Out, Get Active'. Mae'r sesiynau yma wedi cael eu sefydlu ar draws y Fwrdeistref Sirol, ar gyfer oedolion ag anabledd dysgu.

 

Nod y cynllun yn Rhondda Cynon Taf yw cael rhagor o bobl anabl a phobl sydd ddim yn gwneud ymarfer corff i gymryd rhan mewn unrhyw fath o chwaraeon neu weithgaredd corfforol. Mae hefyd yn datblygu rhaglen gynhwysol, gynaliadwy o weithgareddau, gan weithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o glybiau, grwpiau a sefydliadau.

 

Mae'r sesiynau pêl-droed cerdded yn cael eu cynnal ym mhob un o dair ardal RhCT. Mae dros 50 o oedolion ag anabledd dysgu bellach yn cymryd rhan bob wythnos. Mae'r sesiynau'n annog unigolion i fyw bywydau sy'n fwy egnïol ac i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol rheolaidd.

 

Mae staff gwasanaethau dydd yn cael eu hyfforddi fel arweinwyr pêl-droed cerdded ac maen nhw'n cyflwyno'r sesiynau ar draws canolfannau hamdden y Cyngor.

 

Cafodd y wobr ei chyflwyno gan Daniel James, sy'n chwarae i dîm Dinas Abertawe a Thîm Cymru. Roedd y gwasanaeth yn erbyn cystadleuaeth gref yn y categori yma.

 

Dywedodd y Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion “mae sesiynau Pêl-droed Cerdded 'Get Out, Get Active' wedi bod yn hynod o boblogaidd gyda defnyddwyr gwasanaethau ac mae eu poblogrwydd yn dal i gynyddu.

 

“Mae ennill y wobr yma yn dangos pa mor ymroddedig yw ein staff i hyrwyddo ffyrdd iach o fyw i holl drigolion Rhondda Cynon Taf, ac mae'n dangos eu hymroddiad i ddarparu gwasanaethau unigryw ar gyfer pawb.

 

“Mae'r sesiynau pêl-droed cerdded yn galluogi unigolion i gymryd rhan mewn chwaraeon a rhoi cyfle iddyn nhw gymdeithasu ag eraill, gan hyrwyddo lles corfforol a meddyliol gwell.”

 

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y cynllun 'Get Out, Get Active' neu am unrhyw un o'r gweithgareddau, anfonwch neges e-bost at Brendan.Hopkins@rctcbc.gov.uk.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 4th Mehefin 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.