station road, hirwaun

Mae'r Cyngor ar fin dechrau cynllun hanfodol i atgyweirio pont afon yn Heol yr Orsaf yn Hirwaun.  Bydd hynny'n golygu bod angen goleuadau traffig dros dro yn yr ardal. 

Bydd y gwaith, sy'n dechrau ddydd Llun, 17 Mehefin, yn cynnwys gwaith trwsio concrid a gwaith maen ar y bont. Mae'r cynllun yma, gwerth £230,000, yn bwysig i ddiogelu'r strwythur yn y dyfodol sy'n cynnal yr unig fynediad o'r briffordd i tua 300 o gartrefi yn ardaloedd Heol yr Orsaf a Ffordd Penyard yn Hirwaun. 

Mae'r gwaith atgyweirio yn gymhleth i'w wneud, gyda'r rhan fwyaf o'r gwaith yn digwydd yng ngwely'r afon. Y disgwyl yw i'r gwaith bara tua 10 wythnos, ac mae'r Cyngor wedi penodi Alun Griffiths (Contractors) Ltd i wneud y gwaith. 

Mae angen goleuadau traffig ger y bont yn Heol yr Orsaf tra bod y gwaith yn mynd rhagddo. Bydd hyn yn lleihau'r briffordd i un lôn - ond fydd dim angen cau'r ffordd ac mae'r trefniadau rheoli traffig yn annhebygol o achosi llawer o amharu. 

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: “Mae'r buddsoddiad hwn o £230,000 ar gyfer y gwaith yn Hirwaun, trwy raglen #buddsoddiadRhCT, yn bwysig i gynnal gwaith atgyweirio ar y bont fawr a'i diogelu at y dyfodol. Mae'r strwythur yn rhychwantu Afon Cynon ac yn cynnal mynediad pwysig at y priffyrdd i drigolion lleol. 

“Mae'r cynllun hwn yn rhan o fuddsoddiad o £25.9m i gynnal a gwella rhwydwaith ffyrdd Rhondda Cynon Taf yn 2019/20, drwy Raglen Gyfalaf y Priffyrdd - sy'n dilyn buddsoddiad o £23.6m yn y gwasanaeth y llynedd. 

“Rhan bwysig o'r buddsoddiad hwn yw trwsio strwythurau sy'n cefnogi ein rhwydwaith ffyrdd. Ym mis Mai 2019, cychwynnwyd ar waith trwsio muriau afon yn Nhrehopcyn, tra bod atgyweiriadau i Bont Castell Ifor yn parhau i wneud cynnydd da. Mae gwaith hefyd wedi ailddechrau ar amnewid Pont Pontrhondda yn Llwyn-y-pïa. 

"Mae'r rhain yn cynnwys gwaith adeiladu wal yr afon yn y Porth, atgyweirio wal gynnal ar Heol Pen-rhys, ac atgyweirio pont ar Heol Sardis ym Mhontypridd, Heol Caerdydd yn Aberaman a Ffordd Llantrisant ym Mhont-y-clun. 

“Bydd cynllun Ffordd yr Orsaf yn Hirwaun yn dechrau ar 17 Mehefin, a'r disgwyl yw y bydd y gwaith rheoli traffig sydd ei angen yn amharu cyn lleied â phosibl. Hoffwn i ddiolch ymlaen llaw i breswylwyr a'r sawl sy'n defnyddio'r ffordd am eu cydweithrediad wrth i ni gwblhau'r gwaith yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 14th Mehefin 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.