RCT-Logo-RGB-web

Ym mhennod ddiweddaraf raglen ddogfen y BBC sy'n mynd i'r afael â gwastraff plastig, mae modd gweld cyflwynydd yn cyflwyno'r Cyngor â bag ailgylchu gwag o'r Awdurdod yma a gafodd ei ddarganfod ymhlith gwastraff plastig y tu allan i brif ddinas Malaysia, Kuala Lumpur. Roedd y gwastraff yma'n deillio o'r DU. 

Cafodd y newyddion am y bag ei gyflwyno am y tro cyntaf i'r Cyngor yn rhan o waith ffilmio arferol ar safle Ailgylchu'r Cyngor, Bryn Pica. Doedd y Cyngor DDIM wedi cael gwybod am y bag cyn i'r gwaith ffilmio gychwyn. O ganlyniad i hyn, doedd dim modd i'r Cyngor ymateb i gwestiynau'r cyfwelydd yn y fan a'r lle gyda gwybodaeth gywir a diweddar.

Mae'n bwysig pwysleisio hyd ein gwybodaeth, nes i'r cwmni sy'n cynhyrchu'r gyfres hon gyflwyno'r bag ailgylchu o RCT i ni, bod ein holl wastraff y mae modd ei ailgylchu yn cael ei brosesu yn y ffordd gywir, yn unol â'r trefniadau cytundebol sydd ar waith. 

Roedd y data ynghylch gwastraff a gafodd ei gyfeirio ato yn ystod y rhaglen yn ymwneud â blwyddyn ariannol  2017/18 ac nid ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol (2018/19). Dydy'r Cyngor ddim wedi allforio unrhyw ddeunyddiau gwastraff i ardal y tu allan i'r UE ers 31 Mai 2018, fel gafodd ei fynegi yn y cyfweliad.

Roedd y Cyngor wedi cynnal ymchwiliad llawn gyda'r cwmni achrededig dan sylw ynglŷn â pham roedd bag ailgylchu Rhondda Cynon Taf ym Malaysia ar unwaith ar ôl i'r gwaith ffilmio ddod i ben.  

Mae'r cwmni dan sylw yn cadarnhau bod y gweithdrefnau cywir wedi'u dilyn mewn perthynas â rheoli gwastraff y mae modd ei ailgylchu sy'n dod o'r Cyngor yma. Dyw'r Cyngor ddim yn defnyddio'r cwmni hwn mwyach.

Mae modd i'r Cyngor hefyd gadarnhau bod 97% o'n gwastraff wedi cael ei brosesu yn y DU. Roedd y 3% arall am resymau penodol, megis capasiti melinau papur yn y DU, yn cael ei drin a'i brosesu y tu allan i'r DU o dan drwyddedau'r UE ac Asiantaeth yr Amgylchedd. 

Mae'r Cyngor hefyd wedi ceisio sicrwydd a thystiolaeth gan bob un o'i gontractwyr prosesu gwastraff yn y DU (mae pob un ohonyn nhw'n meddu ar drwydded Cyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd) bod holl wastraff Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cael ei brosesu yn y modd cywir yn y DU. Mae pob cwmni wedi darparu tystiolaeth sy'n dangos bod hyn yn wir. 

Mae'r Cyngor yn cefnogi'r camau sy'n cael eu cymryd gan Asiantaeth yr Amgylchedd i ymchwilio i sefydliadau nad ydyn nhw wedi cydymffurfio â'u trwyddedau i adfer ac ailgylchu plastigau sy'n cael eu hallforio i wledydd fel Malaysia ond sy'n anfon y gwastraff i safleoedd tirlenwi neu'n ei waredu'n anghyfreithlon, ac i erlyn y cwmnïau hynny. 

Rydyn ni am roi sicrwydd i breswylwyr nad yw eu hymdrechion ailgylchu da yn ofer a bod y gwastraff y mae modd ei ailgylchu yn cael ei brosesu mewn ffordd y byddai preswylwyr a'r Cyngor yn ei dymuno, er mwyn galluogi'i ddefnyddio yn y dyfodol. 

Fel Cyngor, credwn fod gwaith y rhaglen hon yn amlygu'r angen i Lywodraeth y DU gyflwyno trefniadau rheoleiddio mwy cadarn i'r diwydiant hwn er mwyn sicrhau na fydd modd gwaredu gwastraff a deunyddiau y mae modd eu hailgylchu fel hyn yn rhyngwladol.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 18th Mehefin 2019