Cllr Hopkins - Cllr Leyshon - Shred Lives - RHP Hotel - June2019-11

Ail-lansiwyd Shared Lives ategi yn Rhondda Cynon Taf, yn dilyn achlysur ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda ddydd Mawrth, 4 Mehefin 2019.

Mae ategi yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Rhondda Cynon Taf i gyflwyno cynllun Shared Lives, sy'n cynnig dewis amgen o gymorth ansawdd uchel sy'n wahanol i'r arlwy sydd ar gael fel arfer. Mae'r cynllun yn cynnig cymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i oedolion sy'n agored i niwed yng nghartrefi cynhalwyr sydd wedi'u dewis, eu hyfforddi a'u cymeradwyo gan Shared Lives.

Mae dewis yr unigolyn yn ganolog i'r cynllun er mwyn hybu annibyniaeth a pharch a'r hawl i bob person ddewis ble a gyda phwy maen nhw'n byw.

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Gwasanaethau Cymuned i Oedolion a'r Gymraeg: “Roeddwn i wrth fy modd yn mynd i ail-lansiad cynllun Shared Lives ategi sy'n gynllun mewn  partneriaeth â Chyngor Rhondda Cynon Taf.

“Mae'r cynllun yn helpu oedolion sydd angen cymorth gan berson arall yn eu bywydau bob dydd. Efallai bod yr unigolyn angen cefnogaeth gyson neu angen rhywun i fod yna i'w gefnogi pan fo angen.

“Mae Shared Lives ategi yn wasanaeth sy'n addas i bawb. Mae'n cefnogi pobl hŷn, pobl â phroblemau iechyd meddwl, unigolion sydd ag anableddau corfforol neu ddysgu neu ag anaf i'r ymennydd, hanes camddefnyddio sylweddau neu hyd yn oed dementia.

“Mae'r Cyngor yn sylweddoli bod mwy a mwy o bobl yn dewis derbyn gofal a chymorth yn eu cymuned eu hunain, a dyna pam rydyn ni'n gweithio mewn partneriaeth ag ategi i ail-lansio'r cynllun yma.

“Mae pobl eisiau bod mor annibynnol â phosibl ac rydyn ni wedi ymrwymo i roi'r dewis ehangaf i'n preswylwyr wrth gyflawni hyn. Bydd y cynllun yma'n cynnig ffordd wahanol at ofal cymdeithasol y Cyngor  sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn meithrin annibyniaeth.”

Ychwanegodd Lisa Burnett, Pennaeth Shared Lives : "Mae Shared Lives ategi wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Rhondda Cynon Taf ers 2001 ac rydyn ni'n hynod o gyffrous i fod yn cymryd y camau nesaf i ehangu a datblygu'r gwasanaeth i gwrdd ag anghenion oedolion sy'n agored i niwed yn y gymuned.

“Mae modd i bobl sy'n byw neu'n aros gyda Chynhaliwr Shared Lives ddisgwyl cael eu paru â pherson neu deulu fydd yn cwrdd â'u hanghenion  ond hefyd annog a chefnogi person i ddatblygu eu hyder a'u hannibyniaeth yn eu cymuned leol.

“Mae Cynhalwyr Shared Lives yn cynnig cartref i bobl sydd eisiau dewis gwahanol i fathau eraill o gymorth a llety. Yn Rhondda Cynon Taf, mae pobl wedi byw'n llwyddiannus mewn trefniant Shared Lives ategi ers nifer o flynyddoedd, tra bod eraill wedi byw neu aros gyda Chynhalwyr Shared Lives am gyfnod byrrach ac maen nhw wedi elwa o'r profiad y mae bywyd cartref yn ei ddarparu. "

Fyddai modd i chi roi cymorth i oedolyn sy'n agored i niwed yn eich cartref, neu a oes gyda chi ystafell sbâr? Ffoniwch ategi ar 01443 484400, neu cysylltwch drwy Facebook (@ategi Ltd), neu Twitter (@ategiLtd).  Fel arall, anfonwch e-bost at mailto:info@ategi.co.ukneu ewch i www.ategi.org.uk am ragor o wybodaeth.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 10th Mehefin 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.