Tonyrefail Primary School - August 2018-15

Bydd y Cabinet yn ystyried yr ymateb i'r ymgynghoriad mewn perthynas â'r cynigion i fuddsoddi £37.4 miliwn ym maes addysg ledled ardal ehangach Pontypridd, a hynny drwy'r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Mewn adroddiad, argymhellodd y Swyddogion y dylid gwneud un newid i'r cynigion, sef peidio â bwrw ymlaen â'r newidiadau i ddalgylch Ysgol Gyfun Bryncelynnog.

Argymhellir, felly, bod Ysgol Gynradd Gwauncelyn yn aros yn nalgylch Ysgol Gyfun Bryncelynnog.

Yn eu cyfarfod ar 21 Mawrth, bydd yr Aelodau yn trafod yr adborth a ddaeth i law yn dilyn ymgynghoriad helaeth ar y cynigion, a fyddai'n darparu cyfleusterau addysg newydd sbon ledled Pontypridd erbyn 2022. Dyma fuddsoddiad diweddaraf y Cyngor yn rhan o'r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar y materion canlynol:

  • Datblygu'r ddarpariaeth ôl-16 oed yn Ysgol Gyfun Bryncelynnog, y Beddau, ac yng Ngholeg y Cymoedd, Nantgarw - gyda £10 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn y ddarpariaeth ym Mryncelynnog. Byddai gofyn i fyfyrwyr sydd am dderbyn addysg drwy Eglwys Gatholig Rhufain fynychu Coleg Dewi Sant, Caerdydd.
  • Creu dwy ysgol 3-16 oed newydd ym Mhontypridd a'r Ddraenen Wen, gan fuddsoddi £4.7 miliwn yn Ysgol Uwchradd Pontypridd a £12 miliwn Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen.
  • Gwella a chynyddu'r ddarpariaeth gynradd Gymraeg drwy greu ysgol newydd gwerth £10.7 miliwn ar safle Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn. Nod hyn fyddai uno'r ddarpariaeth Gymraeg yn Heol-y-Celyn ac Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton.
  • Diwygio dalgylchoedd Ysgol Uwchradd Pontypridd, Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen ac Ysgol Gyfun Bryncelynnog i fodloni'n well y galw am leoedd ysgol.
  • Gwella amgylcheddau dysgu ar gyfer disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: "Fel Cyngor, rydyn ni eisoes wedi amlygu'r ffaith ein bod ni'n awyddus i ymgysylltu â thrigolion ynglŷn â'r cynigion yma, a hynny er mwyn llywio ein penderfyniadau yn y dyfodol. Cyn cyfarfod y Cabinet ar 21 Mawrth, byddwn ni'n edrych yn ofalus ar y sylwadau a ddaeth i law yn ystod y cyfnod ymgynghori manwl dros dri mis. Byddwn ni hefyd yn edrych ar y rhesymeg ehangach sy'n sail i'r cynigion yma.

"Mae'r adroddiad ar yr ymgynghoriad yn awgrymu y dylai'r Cabinet gytuno ar y cynigion a gafodd eu cynnwys yn yr ymgynghoriad, gydag un newid, sef peidio â bwrw ymlaen â'r newid arfaethedig i ddalgylch Ysgol Gyfun Bryncelynnog.  Mae'r adroddiad yn amlinellu bod y diwygiad yma wedi'i awgrymu yn dilyn ystyried datblygiad tai sylweddol yn Llanilid - sydd wedi gwneud cynnydd ers dechrau'r ymgynghoriad.

"Er mwyn datblygu'r safle yma, bydd angen agor ysgol uwchradd newydd. Bydd hyn yn cael effaith ar nifer o ysgolion uwchradd eraill. Yn ogystal â hynny, bydd angen ailymweld â Chynllun Datblygu Lleol y Cyngor yn 2021. Mae’n debyg iawn y bydd hyn yn cynnwys ystyried tai newydd ar hyd coridor yr A473 rhwng Llanharan a Thon-teg.

"Rydyn ni felly’n cynnig monitro dalgylchoedd uwchradd dros y 5-10 mlynedd nesaf, gan ystyried y datblygiadau arfaethedig a’r Cynllun Datblygu Lleol newydd a gaiff ei lunio yn y dyfodol. Nod hyn fydd sicrhau bod digon o leoedd ar gael mewn ysgolion ledled y Fwrdeistref Sirol.

"Os caiff y cynnig ehangach ar gyfer ardal ehangach Pontypridd ei gytuno, bydd £37.4 miliwn yn cael ei fuddsoddi ym maes addysg, gyda 65% o'r arian yn cael ei gyfrannu gan Lywodraeth Cymru. Nod y cynigion yma yw darparu'r un amgylcheddau dysgu cyfoes â'r rheiny y mae'r Cyngor wedi'u darparu yng Nghwm Rhondda, Cwm Cynon, Tonyrefail a'r Pant.

"Rhwng mis Hydref a diwedd mis Ionawr, rhagorodd y Cyngor ar y gofynion drwy gynnal ymgynghoriad sylweddol ynglŷn â'r cynigion ar gyfer addysg ym Mhontypridd yn 2022. Byddai'r cynigion yma yn sicrhau bod £16.7 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn safleoedd cyfredol Ysgol Uwchradd Pontypridd ac Ysgol Uwchradd/Gynradd y Ddraenen Wen. Mae'r cynigion hefyd yn canolbwyntio ar wella a chynyddu'r ddarpariaeth gynradd Gymraeg, gan greu ysgol newydd gwerth £10.7 miliwn. Yn ogystal â hynny, mae buddsoddiad arfaethedig o £10 miliwn ar gyfer cyfleusterau'r chweched dosbarth yn Ysgol Gyfun Bryncelynnog."

Cafodd ymgynghoriad sylweddol ei gynnal rhwng 15 Hydref 2018 a 31 Ionawr 2019. Roedd yr wybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor, lle roedd modd i drigolion roi eu barn am y cynigion. Drwy gydol mis Tachwedd, cynhaliodd Swyddogion y Cyngor gyfarfodydd â llywodraethwyr a staff, yn ogystal â Chynghorau Ysgol, mewn wyth ysgol.

Yn ogystal â hynny, cynhaliodd y Cyngor 5 cyfarfod cyhoeddus rhwng 15 Ionawr a 24 Ionawr, lle roedd modd i'r Swyddogion ateb unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r cynigion. Daeth cyfanswm o 187 o bobl i'r achlysuron. Cafodd cyfarfod ei gynnal â Phwyllgor Craffu - Plant a Phobl Ifainc y Cyngor ar 19 Rhagfyr, lle cafodd y cynigion eu cyflwyno a'u trafod ymhellach, a rhoddodd yr Aelodau eu hadborth i'r Swyddogion.

Yn ogystal â hynny, cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ag Estyn, yr arolygiaeth addysg yng Nghymru. Nododd hyn bod y cynigion o leiaf yn debygol o gynnal y safonau addysg cyfredol.

Daeth cyfanswm o 2,168 o holiaduron i law yn rhan o'r ymgynghoriad, yn ogystal â 427 o ymatebion ysgrifenedig. Mae crynodeb o'r ymatebion yma wedi'i chynnwys yn adroddiad yr ymgynghoriad, a gaiff ei gyflwyno i'r Cabinet yn y cyfarfod ar 21 Mawrth.

Os bydd y Cabinet yn cytuno ar y cynigion diwygiedig ddydd Iau, bydd y Cyngor yn cyhoeddi pedwar hysbysiad statudol ym mis Ebrill 2019.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14th Mawrth 2019