Film Recruitment

 Ydych chi awydd gyrfa ym myd teledu neu ffilm? Unwaith eto, mae gan bobl ifainc Rhondda Cynon Taf gyfle i gael blas ar y diwydiant. 

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf unwaith eto'n cefnogi cynllun hyfforddi It's My Shout, sy'n cael ei gynnig AM DDIM i bobl greadigol profiadol neu ddibrofiad sy'n 16 oed neu'n hŷn. 

Bydd achlysur recriwtio blynyddol y cynllun yn cael ei gynnal yn Rhondda Cynon Taf y mis yma, yn Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci, ddydd Iau, 14 Mawrth (5pm) ac yn yr Eglwys Temple Baptist, Pontypridd, ddydd Iau, 21 Mawrth (5pm).

Bob blwyddyn mae menter It's My Shout yn cynhyrchu ffilmiau byr ar gyfer BBC Cymru, S4C, Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru  Mae'r fenter yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd yn y diwydiant creadigol trwy rannu profiadau, datblygu sgiliau a magu hyder. Mae'r fenter yn frwdfrydig dros feithrin, datblygu a dod o hyd i dalent newydd.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Mae yna nifer o bobl dalentog yn ein cymunedau ni sydd eisiau dechrau gyrfa yn y diwydiant teledu a ffilm. Mae It's My Shout yn rhoi cyfle gwych iddyn nhw arddangos eu doniau a chychwyn ar eu gyrfaoedd. 

"Gyda chymorth y Cyngor, mae It's My Shout, yn parhau i adnabod doniau artistig a chreadigol ein pobl ifainc. Dros y blynyddoedd, mae It's My Shout wedi agor nifer o ddrysau ar gyfer pobl ifainc, mae nifer o weithwyr dan hyfforddiant wedi symud ymlaen at ddechrau gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiant.

Yn rhan o fenter flynyddol It's My Shout, bydd y rheiny sy'n cael eu dewis yn ennill profiad gwerthfawr o weithio ar set ffilm, ar y naill ochr i’r camera a’r llall."

Bob blwyddyn, mae tua 30 o bobl ifainc o ardal Rhondda Cynon Taf a'r ardaloedd cyfagos yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol o'r diwydiant i gynhyrchu cyfres o ffilmiau byr Caiff yr achlysur blynyddol ei gynnal yn ystod misoedd yr haf ac mae'r holl waith yn arwain at achlysur 'Carped Coch' mewn lleoliad mawreddog yng Nghymru. 

Caiff It's My Shout ei gefnogi gan Gyngor Rhondda Cynon Taf yn rhan o fenter ClymuCelf, partneriaeth allweddol rhwng gwasanaethau celfyddydau'r awdurdod lleol yn y Fwrdeistref Sirol, Caerffili, Bro Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Chaerdydd. 

Yn ogystal â rolau actio, bydd gan y gweithwyr dan hyfforddiant gyfle i weithio mewn amrywiaeth o rolau cynhyrchu, fel gweithwyr camera a sain, yn ogystal â rolau tu ôl i'r llen ac yn adrannau gwisg a gwallt a cholur.

Bydd achlysuron recriwtio Rhondda Cynon Taf yn cynnwys sgwrs anffurfiol ac yna sesiwn cofrestru gyda gweithwyr It's My Shout.

Bydd achlysuron recriwtio It's My Shout yn cael eu cynnal yn Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci, ddydd Iau, 14 Mawrth (5pm) a Neuadd yr Eglwys Temple Baptist, Pontypridd, ddydd Iau, 21 Mawrth (5pm). Croeso i bawb. Mynediad AM DDIM a does dim angen prynu tocynnau. Ffonio 01656 858187.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14th Mawrth 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.