Llanharan bypass

Cyn bo hir bydd y Cyngor yn cynnal dwy arddangosfa gyhoeddus sy'n amlinellu'r cynigion ar gyfer cynllun Ffordd Osgoi Llanharan. Hefyd, bydd modd i drigolion weld y cynlluniau a dweud eu dweud ar-lein.

O ran y gwaith adeiladu, mae'r ffordd osgoi arfaethedig i'r de o Lanharan wedi'i rhannu'n dri phrosiect ar wahân. Cafodd rhan orllewinol y ffordd osgoi ei hadeiladu yn rhan o gynllun Datblygu Tai Llanilid ger cylchfan Dragon Studios. Bydd rhan ganol y ffordd yn cael ei hadeiladu gan y datblygwyr tai cyn i 801 o dai (allan o 1,840) gael eu hadeiladu.

Mae'r rhan ddwyreiniol yn cael ei datblygu ar hyn o bryd gan y Cyngor, a fydd yn cysylltu â'r rhan ganol ym mhen deheuol Ffordd Fenter, ac yn ymestyn i'r A473 i bwynt i'r dwyrain o Lanharan, ger gorsaf betrol Llanharan. Byddai'r ffordd osgoi yn creu llwybr hollbwysig yng nghanol Ardal Cyfle Strategol Llanilid, a gafodd ei nodi gan y Cabinet yn 2017 yn gyfle delfrydol o ran buddsoddiad ar gyfer twf economaidd. Bydd y ffordd arfaethedig yn lôn sengl, gyda llwybr cerdded/beicio cymunedol yn rhedeg ar ei hyd.

Ar hyn o bryd, mae'r prosiect yn cael ei ariannu ar y cyd gan y Cyngor drwy gynllun #buddsoddiadRhCT a Chronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru.

Mae'r Cyngor hefyd wrthi'n datblygu achos busnes yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae arolygon ecolegol a thopograffig wedi cael eu cynnal ar y safle, ac mae arolygon traffig bellach wedi'u cwblhau.

Mae'r gwaith dylunio cychwynnol hefyd yn mynd rhagddo, a bydd yr wybodaeth sy'n dod i law o'r ymgynghoriad cyhoeddus pythefnos o hyd yn llywio'r broses yma. Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ddydd Gwener, 29 Mawrth, ac mae'n cynnwys arddangosfeydd cyhoeddus yn:

  • Neuadd Les y Glowyr, Llanharan, CF72 9NR.

Dydd Gwener 29 Mawrth, 11am tan 8pm.

  • Canolfan Cymuned Bryn-cae, Powell Drive, Bryn-cae, CF72 9UU.

Dydd Gwener 5 Ebrill, 11am tan 8pm.

Bydd modd i drigolion sy'n dod i'r arddangosfeydd yma weld y cynigion a gofyn cwestiynau i Swyddogion y Cyngor. Bydd yr wybodaeth sy'n cael ei chyflwyno ym mhob arddangosfa hefyd ar gael ar-lein o 29 Mawrth, a hynny drwy: www.rctcbc.gov.uk/llanharanCYM. Hefyd, bydd modd i drigolion leisio eu barn ar y cynllun ar-lein.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: “Mae'r Cyngor wedi ymrwymo'n gyhoeddus i ddarparu ffordd osgoi newydd ar gyfer Llanharan mewn blwyddyn ariannol yn y dyfodol, ac mae'r gymuned wedi dymuno gweld hyn yn cael ei wireddu ers tro. Ym mis Hydref 2018, cafodd £500,000 ei ddyrannu gan Aelodau'r Cabinet i ddatblygu'r cynllun ymhellach, gan ddod â'r cyfanswm i £2 filiwn hyd yn hyn.

“Drwy gynllun #buddsoddiadRhCT, rydyn ni wedi darparu cyllid gwerth £91 miliwn dros y saith mlynedd diwethaf i ddatblygu ein Priffyrdd a sicrhau eu bod yn addas i'r dyfodol. Yn ddiweddar, cytunodd y Cyngor Llawn ar Strategaeth Gyllideb 2019/20, sy'n cynnwys buddsoddiad arall o £25.96 miliwn y flwyddyn nesaf ar gyfer prosiectau strategol a gwasanaethau technegol.

“Yn 2017, cytunodd y Cabinet y byddai Llanilid yn Ardal Cyfle Strategol, ac mae ganddi botensial enfawr ar gyfer twf economaidd oherwydd y nifer fawr o dai a fydd yn cael eu hadeiladu yno, ynghyd ag ysgol newydd. Felly, bydd y ffordd osgoi newydd yn Llanharan yn rhan hanfodol o'r trawsnewidiad yma. Bydd yn gwella llif y traffig yn y Dolau a Llanharan, ac mae potensial hefyd i'w chysylltu â'r M4 yn y dyfodol.

“Bydd y cyfnod ymgynghori yma yn rhan bwysig o'r gwaith dylunio manwl parhaus, a bydd yr adborth sy'n dod i law o'r ymgynghoriadau cyhoeddus ac ar-lein yn cael ei ystyried. Hoffwn i annog trigolion a'r rheiny sy'n defnyddio'r ffyrdd i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad er mwyn helpu i lunio dyfodol y cynllun hanfodol yma."

Mae croeso i breswylwyr ddefnyddio'r Gymraeg yn y naill arddangosfa gyhoeddus a'r llall. Rhowch wybod i ni erbyn 22 Mawrth os ydych chi’n dymuno gwneud hynny, drwy e-bostio ProsiectauStrategol@rctcbc.gov.uk.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 15th Mawrth 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.