Taff Vale Leader First Minister-4 - Copy

Mae datblygiad blaenllaw Cyngor Rhondda Cynon Taf ar safle hen Ganolfan Siopa Dyffryn Taf wedi cael ei enwi'n swyddogol, Llys Cadwyn, yn ystod achlysur ym Mhontypridd. Daeth Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford AS, i'r achlysur.

Bydd Cynllun Datblygu Dyffryn Taf yn cael ei alw'n Llys Cadwyn yn ffurfiol. Mae'r enw yma'n adlewyrchu treftadaeth gref, falch a diwydiannol Rhondda Cynon Taf, a safle gweithfeydd Brown Lenox & Co a oedd wedi'u lleoli ym Mhontypridd yn ystod anterth diwydiannol Cymru. Mae'r datblygiad yn rhan o raglen adfywio ehangach a fydd yn darparu buddion economaidd sylweddol i ardal Rhondda Cynon Taf.

Mae cynllun Llys Cadwyn wedi derbyn cymorth ariannol gwerth £10miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yn rhan o Raglen Adeiladu'r Dyfodol gyda'n Gilydd Llywodraeth Cymru gwerth £110miliwn.

Meddai Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford AS, wrth ymweld â'r safle: "Flwyddyn yn ôl, roedden ni wedi cyhoeddi £10miliwn i gefnogi Rhondda Cynon Taf i adeiladu tri adeilad unigryw ym Mhontypridd, sy'n golygu mai Llys Cadwyn yw'r prosiect cyntaf i elwa o'n Rhaglen Adeiladu'r Dyfodol gyda'n Gilydd gwerth £110miliwn. Dyma gyfle gwych i weld sut mae cyllid yr UE a Llywodraeth Cymru wedi galluogi tref Pontypridd i ddatgloi ei photensial.

"Yn ystod fy ymweliad i heddiw, roedd hi'n hawdd gweld yr holl waith caled a'r ymdrech sydd wedi cael ei wneud wrth ddatblygiad Llys Cadwyn, ar safle hen Ganolfan Siopa Dyffryn Taf/Taff Vale. Mae manteision y cynlluniau adfywio yma'n bellgyrhaeddol – maen nhw'n rhoi cymorth i bobl fanteisio ar gyflogaeth hirdymor; gwella sgiliau ein gweithlu lleol a mynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â thlodi yn ein cymunedau.

"Rydw i'n dymuno pob hwyl i Gyngor Rhondda Cynon Taf gyda gweddill y cynllun ac rydw i'n edrych ymlaen at weld economi Pontypridd yn ffynnu."

Mae Llys Cadwyn yn gynllun strategol hanfodol yng nghanol Pontypridd er mwyn adfywio safle hollbwysig wrth y porth i ganol y dref. Bydd Llys Cadwyn hefyd yn gartref newydd Trafnidiaeth Cymru a fydd yn dod â channoedd o swyddi i'r ardal. Croesawodd y Cyngor fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2018 ar gyfer y safle amlbwrpas yma y mae 3 adeilad unigol yn cael eu hadeiladu arno.

Mae safle Llys Cadwyn wedi'i leoli ar safle hen Ganolfan Siopa Dyffryn Taf, ac yn cynnwys 1 Llys Cadwyn (yr adeilad agosaf i Faes Parcio Gas Road) a fydd yn gartref i bencadlys newydd Trafnidiaeth Cymru a dwy uned bwyd/diod, 2 Llys Cadwyn (yng nghanol y tri adeilad) a fydd yn cynnwys swyddfeydd Dosbarth A ac un uned bwyd/diod, a 3 Llys Cadwyn (yr adeilad agosaf i Stryd y Bont) sef yr adeilad a fydd yn borth i'r dref ac a fydd yn cynnwys llyfrgell sy'n addas ar gyfer 21ain ganrif, pwynt cyswllt i gwsmeriaid y Cyngor a chanolfan hamdden/ffitrwydd. Bydd pont droed newydd yn cael ei hadeiladu i ddarparu cysylltiad cyfleus o safe Llys Cadwyn a rhan uchaf Stryd Taf, sy'n cysylltu'n uniongyrchol â Pharc Coffa Ynysangharad.

Meddai Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf:"Mae Llys Cadwyn yn dangos pa mor uchelgeisiol rydyn ni fel Cyngor o ran adfywio ein Bwrdeistref Sirol, gan ddenu swyddi o ansawdd a gan gynyddu nifer y bobl sy'n ymweld â'n canol trefi a chreu ardaloedd lle mae pobl yn falch o fyw, gweithio a chwarae ynddyn nhw.

"Mae Llys Cadwyn wrth wraidd prif gynlluniau'r Cyngor ar gyfer Pontypridd ac ardal Cyfle Strategol ehangach Pontypridd – gan gynnwys nifer o brosiectau tai, trafnidiaeth a seilwaith yn y dyfodol. Mae datgloi'r safle strategol yma'n hanfodol i Bontypridd, gyda'r potensial i ddod â channoedd o swyddi i'r dref. Llys Cadwyn fydd cartref gweithredwr Metro Trafnidiaeth Cymru a fydd yn cynyddu nifer y bobl a fydd yn dod i'r dref a gwella arlwy manwerthu a masnachol y dref.

"Yn dilyn sawl ymdrech aflwyddiannus gan y sector preifat i adfywio'r safle, daeth Cyngor RhCT yn berchennog ar y tir yn 2015 ac mae ein hymrwymiad i adfywio safle'r hen ganolfan siopa'n amlwg iawn. Mae'r gwaith adeiladu sy'n cael ei gyflawni gan gwmni Willmott Dixon yn mynd rhagddo ac mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau yn 2020.

"Hoffwn i ddiolch i Brif Weinidog Cymru am gefnogi cynllun pwysig Llys Cadwyn, a fydd yn gweithredu fel catalydd ar gyfer adfywio ardal Rhondda Cynon Taf a'r rhanbarth De-ddwyrain Cymru ehangach."

Mae cwmni JLL, un o arweinwyr y byd ym maes eiddo masnachol, wedi cael ei benodi'n asiant marchnata arweiniol ar gyfer Llys Cadwyn. Mae'r cwmni eisoes wedi dechrau chwilio am denantiaid ar gyfer 2 Llys Cadwyn. Ffoniwch Rhydian Morris o gwmni JLL ar 02920 726002 am ymholiadau yn ymwneud â phrydlesu.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 7th Mawrth 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.