Skip to main content

Tymor Newydd yn Lido Cenedlaethol Cymru

Lido3

Byddwch yn barod am y tymor 2019 newydd yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, gyda DIM NEWID I BRISOEDD o ran oedolion a sesiynau gweithgareddau a SESIYNAU NOFIO AM DDIM i blant o dan 16 oed. 

Mae atyniad dŵr awyr agored y Cyngor i deuluoedd, yr unig un o'i fath yng Nghymru, yn agor i'r cyhoedd ddydd Sadwrn 13 Ebrill tan ddydd Sul 28 Ebrill. Bydd sesiynau nofio ar gael  bob dydd o 7.30am tan 7.15pm. 

Trefnwch eich sesiwn nofio ar-lein heddiw www.lidoponty.co.uk 

Bydd y Lido ar agor ar gyfer sesiynau nofio ben bore (7.30am-9am) yn ystod yr wythnos rhwng dydd Llun 29 Ebrill a dydd Gwener 24 Mai, yn ogystal ag agor ar y penwythnos ac ar Wyliau Banc drwy gydol mis Mai ar gyfer sesiynau nofio arferol a sesiynau gweithgareddau.    

Mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn agor ar gyfer tymor yr haf 2019 saith diwrnod yr wythnos (7.30am tan 7.15pm) o ddydd Sadwrn 25 Mai tan ddydd Sul 1 Medi. Bydd y Lido wedyn ar agor ar y penwythnos tan 22 Medi, ac ar agor bob dydd ar gyfer sesiynau nofio ben bore o 7.30am tan 9am yn unig. 

Ewch i wefan Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, i weld manylion llawn yr amseroedd agor.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a'r Gwasanaethau Treftadaeth: "Rydyn ni wrth ein boddau i gyhoeddi manylion ein pumed tymor, ac yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr drwy gydol 2019, boed hynny'n wynebau cyfarwydd neu'r rheiny sy'n ymweld â ni am y tro cyntaf.

"Mae'r cyhoedd wrth eu boddau yn Lido Ponty ac mae miloedd yn dod i Rondda Cynon Taf i wneud yn fawr o gyfleusterau eiconig newydd y Lido a phopeth arall sydd gan Bontypridd a'n Bwrdeistref Sirol ehangach i'w gynnig i ymwelwyr.

"Rydyn ni mor falch o fod yn gartref i'r trysor cenedlaethol yma ac rydyn ni'n annog ymwelwyr, wrth ymweld â'r ardal yma, i archwilio'r golygfeydd gwych ac atyniadau twristiaeth eraill i deuluoedd yn ein Bwrdeistref Sirol." 

Ers agor yn 2015, mae dros 266,000 o bobl wedi dod i Lido Ponty, gan gynnwys y nifer uchaf o ymwelwyr a ddaeth y tymor diwethaf sef 91,000. Dyma gynnydd o dros 16,000 o ymwelwyr o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. 

Mae rhagor o bobl yn mynd i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, wrth iddo barhau i ddod yn fwyfwy poblogaidd gyda theuluoedd a nofwyr o bob oedran a gallu. 

Mae gan Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, fynediad llawn i'r anabl, gan gynnwys mynediad i'r prif bwll. Does dim newid i bris mynediad i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty – £2 i oedolion yn 2019 ac AM DDIM i blant dan 16 oed.

Yn ogystal â'r cyfle i nofio mewn lôn, ac i nofio'n hamddenol yn y pyllau twym, a Phwll Sblash ar gyfer y rhai bach, mae yna lu o weithgareddau dŵr ar gael yn Lido Ponty drwy gydol y tymor.

Am £2.50, gall ymwelwyr fwynhau hyd yn oed yn rhagor - o deganau gwynt i Aqua Scooterz, Aqua Peddlerz a Water Walkerz.

Mae Lido Cenedlaethol Cymru yn gorwedd ym Mharc Coffa hardd Ynysangharad, Pontypridd.  Dyma brif atyniad dŵr awyr agored Cymru i deuluoedd, sy'n cynnig rhywbeth i bawb o bob oed.

Dyma'r lle perffaith i deuluoedd fwynhau diwrnod gwych, i nofwyr ymroddgar a nofwyr hamddenol, ac i blant sy'n mwynhau bod mewn pwll yn yr awyr agored, beth bynnag fo'r tywydd, mewn amgylchoedd diogel a hanesyddol.

Agorwyd Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, i'r cyhoedd yn 1927 ond yn anffodus, aeth y Lido yn adfail cyn cau.

Yn dilyn buddsoddiad a gwaith ailddatblygu mawr dros y blynyddoedd diweddar, mae'r Lido bellach yn denu ymwelwyr o bob cwr o'r wlad a thramor. Enillodd y Lido wobr Prosiect Treftadaeth Ddiwylliannol Gorau yng Nghymru yng Ngwobrau Cyllid yr UE 2018.

Wedi buddsoddiad gwerth £6.3miliwn, cafodd yr atyniad dŵr awyr agored i'r teulu ei ailagor ar 6 Gorffennaf, 2016 gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru ac Ei Huchelder Brenhinol Duges Cernyw. 

Mae atyniadau eraill yn Lido Cenedlaethol Cymru yn cynnwys Arddangosfa Gyhoeddus Lido Ponty, Caffi Glan-y-dŵr ac ardal chwarae'r Lido. Dyma barc antur i blant sy'n cipio chwilfrydedd ymwelwyr iau wrth iddyn nhw archwilio siglenni, sleidiau a thwneli'r atyniad yma â thema leol sy'n dathlu ein hanes diwydiannol balch.

'Hoffwch' dudalen Lido Ponty ar Facebook a dilyn @LidoPonty ar Twitter am y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf, neu fynd i http://www.lidoponty.co.uk 

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi yn 2019!

 

Wedi ei bostio ar 05/04/19